Главная Обратная связь

Дисциплины:


Порядок проведення гриДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ

економічний факультет

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

 

 

Ділові ігри

з дисципліни:

«МІКРОЕКОНОМІКА»

 

 

Дніпропетровськ – 2010


ББК 330.101.54

Т 12 Табінський В.А.
Мікроекономіка: Ділові ігри:– Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2010. – 37 с.

 

Методичні рекомендації містять докладний опис ділових ігор, побудованих на теоретичному матеріалі дисципліни: «Мікроекономіка». Ігри можуть застосовуватися як під час семінарських занять так і при проведенні інших заходів. Ділові ігри допоможуть глибше пізнати економічні проблеми держави, зрозуміти що знання теоретичного матеріалу дійсно допоможе їм в подальшій професійній діяльності.

 

 

Автори: В.А. Табінський – к.е.н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії Дніпропетровської державної фінансової академії В.О. Андрєєв – викладач кафедри економічної теорії Дніпропетровської державної фінансової академії
Рецензенти: Д.В. Маляр – к.е.н., доцент, кафедри економічної теорії та державного регулювання економіки Академії митної служби України С.А. Корнієнко – к.е.н., доцент, кафедри економічної теорії Дніпропетровської державної фінансової академії
Відповідальний за випуск: В.А. Табінський – к.е.н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії Дніпропетровської державної фінансової академії

 

Розглянуто та схвалено Вченою радою економічного факультету

Протокол № 5 від 26.01. 2010 р.

 

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри економічної теорії

Протокол № 6 від 18.01. 2010 р.


ЗМІСТ

 

Вступ
Ділова гра «Поведінка споживача»
Ділова гра «Рівновага монополії»
Ділова гра «Створення товариства»
Ділова гра «Ринок праці»
література

 


ВСТУП

 

Ділові ігри є інтерактивними, імітаційними формами навчан­ня, що передбачають моделювання тих чи інших дій, критику певних думок і пропозицій.

Вони сприяють розвитку логічного мислення, аналітичних здібностей студентів, стимулюють і підвищують їх інтерес до навчання, розвивають уміння приймати вірні рішення в різних економічних ситуаціях.

Сьогоднішній діловий світ потребує компетентних і кваліфікованих фахівців, здатних приймати економічно грамотні рішення і нести відповідальність за їх впровадження в життя. Тому для студентів особливо важливо визначити свої професійні можливості, відчути себе в ролі лідера і виконавця.

Особливо необхідні ділові ігри у сьогоднішніх умовах, коли суспільству необхідні освічені спеціалісти, спроможні розбиратися у складних економічних ситуаціях, аналізувати економічні та політичні процеси, які відбуваються в суспільстві. Дисципліна «Мікроекономіка» має значні можливості щодо використання ділових та рольових ігор.На семінарських заняттях студенти у формі ділової гри закріплюють економічні знання, поняття, категорії, визначення, терміни, знайомляться з професіями свого напрямку підготовки, процедурою конкурсного відбору, відпрацьовують реакцію на ситуативність, вчаться мистецтву самопрезентації, заповзятливості.

Запропоновані теми економічних ігор з дисципліни: «Мікроекономіка» допоможуть студентам в захоплюючій, змагальній формі шляхом участі в ігрових ситуаціях «Поведінка споживача», «Рівновага монополії», «Створення товариства», «Ринок праці», оволодіти азами підприємництва, фінансової діяльності, управління персоналом, придбати важливий досвід рішення економічних задач, що зустрічаються в житті, встановити живий контакт з своїми товаришами, добитися взаєморозуміння, відчути здатність до колективної роботи.

Мета методичних рекомендацій по проведенню ділових ігор полягає у відпрацюванні знань, умінь і навиків з дисципліни: «Мікроекономіка».

Ділові ігри розраховані для проведення, як з однією так і з декількома студентськими групами. Семінарські заняття на яких проводяться ділові гри, починається з постановки мети, з’ясування основних категорій і процесів які відбуваються відносно розглядаємої проблеми. Робота завершується підведенням підсумків і загальним обговоренням отриманих результатів.

1. ДІЛОВА ГРА «ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧА»

 

Цілі ділової гри

1. Засвоїти поняття «корисність», «функція корисності», «гранична корисність», «таблиця Менгера», «бюджет споживача», «рівновага споживача», «ліквідність», «бартер» тощо.

2. Зрозуміти спосіб представлення функції корисності у вигляді таблиці Менгера.

3. Навчитися визначати оптимальний (рівноважний) набір продуктів при заданих функції корисності і бюджеті споживача в окремому випадку, коли функція корисності представлена у вигляді таблиці Менгера.

4. Набути елементарні навички активного пошуку торгового партнера, обговорення умов операції, бартерного обміну і тощо.

Поняття

Корисність (U) — задоволення, одержане людиною в результаті споживання деякого набору продуктів.

Функція корисності — залежність корисності від об'ємів споживання продуктів (число незалежних змінних цієї функції рівне числу різних продуктів в наборі).

Гранична корисність i-й одиниці продукту (MUi) — приріст корисності набору, що досягається в результаті додавання в нього i-й одиниці даного продукту при незмінній кількості в наборі всіх інших продуктів.

Бюджет споживача — сума, яку людина може витрачати на придбання набору продуктів.

Рівновага споживача — ситуація, коли при заданому бюджеті споживач одержує максимальну корисність.

Ліквідність — здатність товару швидко обмінюватися на інші товари відповідно до ринкових цін, що склалися. Гроші — товар з щонайвищою ліквідністю.

Бартер — обмін товарами, які не є грошима.

 

Теорія

Таблиця Менгера — специфічна форма запису функції корисності. Вона застосовується, коли продукти дискретні (яблука, цукерки), а гранична корисність одного продукту не залежить від об'єму споживання інших продуктів.

Наприклад, якщо додаткове «задоволення», доставлене споживанням додаткового шматка хліба, не залежить від того, скільки при цьому споживається молока, то в цьому випадку функцію корисності можна записати у вигляді таблиці Менгера.

Для набору з двох продуктів X і Y таблиця Менгера (табл. 1) має вигляд:

Таблиця 1

 

Таблиця Менгера

 

X Y
MU1x MU2x ........ MU1y MU2y ........

 

Корисність набору, що складається з т одиниць продукту Y, рівна сумі перших n елементів першого стовпця, складеної з сумою перших m елементів другого стовпця:

Umin = ( MU1x +... + MUmx) + (MU1y... + MUny) (1.1)

 

Приклад, Бюджет Федора складає 4 талери. Набір складається з яблук, груш, тортів і кексів. Яблуко і груша стоять по 1 талеру, а торт і кекс — по 2 талери. Граничні корисності цих продуктів вказані в таблиці Менгера (табл. 2).

Знайдемо рівноважний набір. Помітимо, що з чотирьох продуктів відношення граничної корисності першої одиниці продукту до ціни більше у яблук (7/1 проти 5/1, 9/2 і 11/2). Тому в рівноважний набір треба включити яблуко.

Уявимо, що Федір вже з'їв перше яблуко, і продовжимо наші міркування. Відношення граничної корисності наступного (другого по рахунку) яблука до ціни як і раніше перевершує відношення граничної корисності першої одиниці продукту до ціни для решти продуктів (ці продукти ще не споживали, тому ми розглядаємо граничну корисність їх перших одиниць — «найсмачніших»).

 

Таблиця 2

Переваги Федора

  Яблуко Груша Торт Кекс
MU1
MU2
MU3
MU4
Цена

 

Уявимо, що Федір з'їв і друге яблуко. Тепер найбільше відношення граничної корисності до ціни буде у кексу (11/2 проти 5/1, 5/1 і 9/2). Отже, рівноважний набір складається з двох яблук і одного кексу. Формально він записується так: (2; 0; 0; 1). Максимальна корисність рівна (7 + 6) + 11 = 24. Будь-який інший набір вартістю 4 талери дасть меншу корисність (перевірте це).

Правила гри

1. Є чотири продукти: гусак, качка, курка і фазан (розглядаються тварини, — як у К. Менгера). Кожний з птахів зображається карткою:

* гусак — червоною;

* качка — синьою;

* курка — коричневою;

* фазан — зеленою.

2. Ціна гусака, качки і курки — $1, фазана — $2 (фазан — дичина, тому він дорожчий).

3. Кожен студент розводить (або здобуває в лісі) птахів одного вигляду і продає (обмінює) їх на ринку. Кожен продавець виходить на ринок, маючи в своєму розпорядженні продукти вартістю $4 (бюджет споживача):

* у продавця гусаків — 3 гуски і $ 1;

* у продавця качок — 3 качки і $1;

* у продавця курок — 3 курки і $1;

* у продавця фазанів — 1 фазан і $2.

4. Студентам видаються відповідні набори (птахи плюс долари). Роль долара у нас виконує монета радянський «п'ятак» (можна узяти будь-яку монету, що вийшла з обігу).

5. Кожен продавець є і споживачем. Він одержує свою таблицю Менгера. Використовуючи її і враховуючи заданий бюджет споживача ($4), студент повинен визначити рівноважний набір продуктів і максимальну корисність.

6. Кінцева мета споживача-продавця — одержати рівноважний набір в матеріальній формі (картка плюс гроші) і пред'явити його викладачу. Необхідно особливо підкреслити, що замість будь-якого птаха студент може пред'явити відповідну її вартості кількість доларів. Таким чином, роль долара в цій грі схожа на роль джокера в картах, який може «перетворитися» на будь-яку карту.

Приклад. Рівноважний набір продавця складається з двох гусаків і двох курей. Він одержить максимум корисності, якщо пред'явить викладачу один з наступних наборів:

* 2 гусака, 1 курка і $1;

* 2 гусака і $2;

* 2 курки і $2;

* 1 гусак і $3 і т. д.

7. Для того, щоб «добути» рівноважний набір, студент вимушений мінятися продуктами з іншими студентами. Звичайно успіху добиваються студенти, які голосно оголошують про те, які продукти їм потрібні і які продукти вони пропонують для обміну. Зрозуміло, що обміняти птаха на долар складніше, ніж долар на птаха. Це пов'язано з тим, що долар має більшу ліквідність, а тому він цінніший за гусака або курку.

8. У грі особливо виділяється випадок, коли студент пред'являє викладачу $4. Цей студент — абсолютний переможець гри, тому що він добився складної мети, — одержав максимально можливий об'єм ліквідних засобів. Для цього, поза сумнівом, потрібен підприємницький талант.

9. Бали присуджуються за наступними правилами:

* п'ять балів. Пред'явлені $4;

* чотири бали. Правильно визначені рівноважний набір і максимальна корисність, причому рівноважний набір пред'явлений викладачу (якщо крім птахів здаються долари, то необхідно пояснити, якого птаха «замінює» кожен долар);

* три бали. Правильно визначені рівноважний набір і максимальна корисність, але студенту не вдалося зробити потрібний обмін і зданий набір не є рівноважним (продавець має економічні знання, але йому не вистачило підприємницьких здібностей);

* два бали. Рівноважний набір визначений невірно, пред'явлений набір вартістю $4 (продавцю не вистачає економічних знань, і він не продемонстрував підприємницького таланту);

* один бал. Пред'явлений набір вартістю менше $4 (продавця обдурили партнери по операції, або товар, просто, вкрадений).

10. Перемагає студент (студенти), що одержав найбільшу кількість балів.

 

Підготовка гри

1. Підготувати картки чотирьох кольорів і монети. Число карток кожного кольору повинне бути приблизно рівне числу студентів в групі. Число монет повинне на 25 % перевершувати число студентів в групі.

2. Підготувати картки з таблицями Менгера (по числу студентів групи). На кожній картці треба вказати, яких птахів продає даний споживач (табл. 3).

3. Визначити рівноважний набір і максимальну корисність для кожної таблиці Менгера, враховуючи задані ціни продуктів і обмеження бюджету (табл. 4).

4. Підготувати таблицю для реєстрації викладачем результатів гри (табл. 5).

 

Порядок проведення гри

1. Повторити поняття і теоретичні положення, необхідні для поведінки гри.

Таблиця 3

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...