Главная Обратная связь

Дисциплины:


Система органів досудового слідства в УкраїніСлідчий— це особа, яка здійснює досудове (попереднє) слідство у кримінальних справах. В Україні є слідчі прокуратури, органів внутрішніх справ, служби безпеки і податкової міліції. Компетенція між слідчими вказаних органів з розслідування кримінальних справ розмежовується на підставі правил про підслідність. Підслідність — це сукупність встановлених у законі ознак кримінальної справи, згідно з якими ця справа підлягає розслідуванню тим чи іншим ор­ганом досудового слідства.

Найбільша кількість кримінальних справ розслідується слідчими органів внутрішніх справ України і тому слідчий апарат цих органів є найчисленнішим і найрозгалуженішим.

Організація роботи і діяльність слідчих підрозділів органів внут­рішніх справ України визначаються Положенням про органи поперед­нього слідства в системі Міністерства внутрішніх справ України, затвердженим Наказом МВС України № 745 від 25.11.92.

Провадження досудового слідства в системі МВС України покла­дається на Департамент досудового слідства МВС України, який діє на правах Головного управління, слідчі управління (відділи) ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській об­ласті, УМВС України в областях, місті Севастополі та на транспорті, слідчі відділи, відділення (групи) міських, районних, лінійних органів внутрішніх справ та підрозділи з розслідування злочинів, вчинених на закритих об'єктах.

Досудове слідство в межах своєї компетенції здійснюють слідчі органів внутрішніх справ, а також начальник Департаменту досудо­вого слідства МВС України, начальники слідчих управлінь (відді­лів), відділень, їх заступники, які при цьому користуються всіма про­цесуальними правами слідчого.

Органи досудового слідства в системі МВС України очолюють заступник міністра внутрішніх справ України — начальник Депар­таменту досудового слідства МВС України, заступники начальників ГУМВС, УМВС України в Автономні Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, УМВС України на транспорті, 168


міськрайлінорганів внутрішніх справ, які одночасно є начальниками відповідних структурних слідчих підрозділів.

Перевіряти стан справ та результати діяльності слідчих підроз­ділів мають право виключно співробітники вищестоящих слідчих апаратів у межах своїх повноважень. Ніхто інший, крім керівництва слідчими апаратами, прокурорів та суддів, не має права оцінювати процесуальні дії слідчих.

У Департаменті досудового слідства МВС України передбачені посади старших слідчих в особливо важливих справах, слідчих в особливо важливих справах, старших слідчих, помічників слідчих, технічного персоналу. До структури Департаменту входить слідча частина (на правах управління), яка розслідує найскладніші та бага­тоепізодні справи про тяжкі, міжрегіональні злочини.Слідчі управління (відділи) ГУМВС, УМВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, УМВС Ук­раїни на транспорті очолюють заступники начальників відповідних ГУМВС, УМВС, які є водночас начальниками відповідних слідчих підрозділів і, у свою чергу, мають заступників.

Слідчі управління (відділи) мають у своєму складі спеціалізовані підрозділи, слідчі частини (на правах відділів, відділень), які розслі­дують кримінальні справи про злочини, що становлять підвищену суспільну небезпеку і є складними, а також організаційно-методич­ний відділ (відділення). До цих органів входять старші слідчі в особ­ливо важливих справах, слідчі в особливо важливих справах, старші слідчі, слідчі, помічники слідчих і технічний персонал.

У слідчих відділах, відділеннях, групах міськрайлінорганів внутрішніх справ передбачені посади старших слідчих, слідчих, по­мічників слідчих, технічного персоналу. Очолюють ці слідчі підроз­діли начальники, які за посадою є також заступниками начальників відповідних міськрайлінорганів внутрішніх справ.

На посади слідчих органів внутрішніх справ призначаються гро­мадяни України, які мають вищу юридичну освіту, пройшли стажу­вання і виявили при цьому професійну придатність до слідчої роботи. На посаду помічника слідчого призначаються повнолітні громадя­ни України, які мають середню, середню спеціальну освіту і нахил до слідчої роботи. В обов'язки помічника слідчого входять подання допомоги слідчому і виконання його доручень, пов'язаних з розслі­дуванням кримінальних справ. Помічник слідчого бере участь у слідчих діях — огляді місця події, предметів, документів, місцевості,


приміщень, освідуванні, виїмці, обшуку, відтворенні обстановки і обставин події, допитах потерпілих, свідків, пред'явленні предметів на осіб для впізнання; готує і складає процесуальні документи; вик­ликає для виконання слідчих дій свідків, потерпілих, підозрюваних (обвинувачених), спеціалістів, експертів та інших учасників проце­су; залучає понятих для участі у слідчих діях; упаковує вилучені у справі речові докази; бере участь в ознайомленні учасників кримі­нального процесу з матеріалами кримінальної справи, виконує тех­нічну роботу з оформлення матеріалів дослідчої перевірки і кримі­нальних справ.

У ст. 121 Конституції України, яка визначає основні функції про­куратури, не передбачено надання органам прокуратури повнова­жень щодо здійснення досудового слідства, але згідно з п. 9 Пере­хідних положень Конституції прокуратура продовжує виконувати функцію досудового слідства до сформування системи досудового слідства і введення в дію законів, що регулюють її функціонування. Тому нині, здійснюючи досудове слідство у кримінальних справах, органи прокуратури керуються КПК України.

Слідчими прокуратури можуть бути призначені громадяни Ук­раїни, які мають вищу юридичну освіту, необхідні ділові й моральні якості. Особи, які не мають досвіду практичної роботи за спеціаль­ністю, проходять стажування строком до одного року. Не можуть бути прийняті на посаду слідчого прокуратури особи, які були за­суджені за вчинення злочину, за винятком реабілітованих. Ана­логічні вимоги висуваються і до слідчих органів внутрішніх справ, служби безпеки і податкової міліції.

Відповідно до ст. 17 Закону України "Про прокуратуру" у Гене­ральній прокуратурі України, прокуратурі Автономної Республіки Крим передбачені посади старших слідчих і слідчих з особливо важ­ливих справ. У прокуратурах областей, міст та інших прирівняних до них можуть передбачатись посади слідчих в особливо важливих справах і старших слідчих, а в районних, міжрайонних, міських — старших слідчих і слідчих.

У системі Служби безпеки України є старші слідчі в особливо важливих справах, старші слідчі та слідчі, а також старші слідчі — криміналісти з особливо важливих справ і старші слідчі криміналі­сти. Передбачено також посади помічників слідчих.


\\


Організація діяльності слідчих підрозділів податкової міліції виз­начається наказом ДПА України "Про слідчі підрозділи податкової міліції органів державної податкової служби" № 374 від 30.07.98.

Провадження досудового слідства в податковій міліції покла­дається на такі органи:

Слідче управління податкової міліції ДПА України;

•: • слідчі відділи податкової міліції ДПА в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

слідчі відділення (групи) податкової міліції відповідних подат-
; кових інспекцій у районах, містах, районах у містах, міжрай­
онних та об'єднаних державних податкових інспекцій.

Зазначені слідчі підрозділи функціонують згідно з чинним зако­нодавством України, підзаконними актами і Положенням про слідчі підрозділи податкової міліції органів державної-податкової служби.

Усі слідчі підрозділи податкової міліції становлять єдиний цент­ралізований слідчий апарат з виключною процесуальною підлеглі­стю і підзвітністю нижчестоящих органів вищестоящим. Загальне ке­рівництво слідчим апаратом здійснює Голова ДПА України. Діяльність слідчих і оперативних підрозділів податкової міліції з ви­явлення, розкриття і попередження злочинів, розслідування кримі­нальних справ координує Перший заступник Голови ДПА Украї­ни — начальник податкової міліції.

Слідчі підрозділи податкової міліції очолює начальник Слідчого управління податкової міліції ДПА України, який здійснює оператив­не та процесуальне керівництво слідчим апаратом як особисто, так і через своїх заступників, а також через начальників (заступників на­чальників) слідчих відділів, відділень (груп).

Перевіряти стан розслідування справ та результати діяльності слідчих підрозділів мають право тільки співробітники вищестоящих слідчих підрозділів у межах своїх повноважень.

На посади слідчих податкової міліції призначаються громадяни України, які мають вищу юридичну освіту і професійну придатність до слідчої роботи. У виключних випадках на посади слідчих можуть призначатися громадяни, які не мають вищої юридичної освіти.

У складі Слідчого управління податкової міліції ДПА України існують відділ розслідування особливо важливих справ і відділ організації досудового слідства, які очолюють начальники та їх за­ступники. До складу відділів входять старші слідчі з особливо важ-


ливих справ, слідчі з особливо важливих справ, старші слідчі, по­мічники слідчих.

Слідчі відділи податкової міліції відповідних ДПА (в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі) очолюють начальники цих підрозділів. Вони мають двох заступників, які за по­садами водночас є начальниками відділення (групи). У цих відділах утворюються відділення розслідування кримінальних справ та відді­лення (група) організації досудового слідства. До складу відділень (груп) входять старші слідчі з особливо важливих справ, слідчі з особливо важливих справ, старші слідчі, помічники слідчих. У відді­ленні може вводитись посада заступника начальника відділення.

Слідче відділення (група) податкової міліції державних податко­вих інспекцій у районах, містах, районах у містах, міжрайонних та об'єднаних податкових інспекцій є структурним підрозділом у складі єдиного слідчого апарату податкової міліції і відповідної державної податкової інспекції. Воно створюється за територіальним принци­пом у державній податковій інспекції, де є головні відділи (відділи) податкової міліції.

Слідче відділення (групу) очолює начальник, який безпосередньо підпорядкований вищестоящому начальнику слідчого відділу подат­кової міліції ДПА України. Начальники слідчих відділень (груп) у містах з районним поділом підпорядковуються відповідному началь­нику слідчого відділення податкової міліції державної податкової інспекції міста. До складу відділення (групи) входять старші слідчі, слідчі, помічник слідчого, диктофон-друкарка. У слідчому відділенні податкової міліції державної податкової інспекції міста з районним поділом можуть бути введені посади старших слідчих (слідчих) для здійснення контрольно-методичної діяльності.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...