Главная Обратная связь

Дисциплины:


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКСЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

_________________________________________________________________

 

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Проректор з науково-педагогічної роботи

________________ С.Г. Благовісний

"____" _________ 2015 р.

 

 

ПРАВО МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

 

 

напрям підготовки 6.03020201 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

галузь знань 0304 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

факультет ЮРИДИЧНИЙ

напрям підготовки 6.030401 ПРАВОЗНАВСТВО

галузь знань 0302 ПРАВО

факультет ЮРИДИЧНИЙ

 

 

КИЇВ 2015

 

Розглянуто та ухвалено на засіданні кафедри міжнародного права УДУФМТ,

як програму для підготовки студентів денної та заочної форм навчання,

за галуззю знань міжнародні відносини, напрямом підготовки міжнародне право,

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

та за галуззю знань право, напрямом підготовки правознавство,

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Протокол №____ від «___»_____________2015 р.

 

Ухвалено вченою радою юридичного факультету УДУФМТ,

як програму для підготовки студентів денної та заочної форм навчання,

за галуззю знань міжнародні відносини, напрямом підготовки міжнародне право,

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

та за галуззю знань право, напрямом підготовки правознавство,

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Протокол №____ від «___»_____________2015 р.

_______________________________________________________________

 

Право міжнародної безпеки: Навчально-методичний комплекс із дисципліни / Розробник: ст.викладач кафедри міжнародного права Гончарова Ю.А. – К. : УДУФМТ, 2015. – 39 с.

 

 

Навчально-методичний комплекс із дисципліни «Право міжнародної безпеки» створено за вимогами кредитно-модульної системи. Призначено для студентів денної тазаочної форм навчання, за галуззю знань 0304 міжнародні відносини, напрямом підготовки 6.03020201 міжнародне право, освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та за галуззю знань 0302 право, напрямом підготовки 6.030401 правознавство, освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

 

 

© Гончарова Ю.А., 2015.

© Український державний університет

фінансів та міжнародної торгівлі

(УДУФМТ) 2015


ЗМІСТ

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ………………………………………...4

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ……………………..5

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ…………………………………7

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ………………………………10

5. ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ ………………………………………………..11

6. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ …………………………………………..147. ТЕМАТИКА ТА МЕТОДИКА НАПИСАННЯ РЕФЕРАТІВ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ………………………...18

8. ТЕМАТИКА ТА МЕТОДИКА НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ……………………….21

9. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА ……………………………………....26

10. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВИДІВ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ.....................28

11. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ………………………………………………………..32

12. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ……………………………………………………….33

13. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЄ СТУДЕНТ …………………………….35

14. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА …………………………………………36


1. Опис навчальної дисципліни

 

для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр – денної та заочної форми навчання;

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 2 Галузь знань 0304 міжнародні відносини 0302 право (шифр і назва) нормативна
Напрями підготовки 6.030202 міжнародне право 6.030401 Правознавство (шифр і назва)
Модулів – 1 Спеціальність (професійне спрямування): міжнародне право   Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 4-й 3/4-й
Загальна кількість годин – у студентів денної форми навчання – 72 Загальна кількість годин у студентів заочної форми навчання – 72 Семестр
7 -й 6/7-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2/4 самостійної роботи студента – 3/6 Освітньо- кваліфікаційний рівень: бакалавр   20 год. 6 год.
Практичні, семінарські
16 год. 2 год.
Самостійна робота
36 год. 32 год.
Вид контролю: поточний контроль: на семінарський заняттях   модульний контроль - модульний тест, та задачі після вивчення навчального матеріалу, об'єднаного в модуль    
підсумковий контроль: - іспит

 


2. Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Навчальна дисципліна “Право міжнародної безпеки” є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» галузі знань 6.030202 «міжнародні відносини», з напряму підготовки 6.03020201 «міжнародне право», денної та заочної форми навчання.

 

Дана дисципліна є нормативною і викладається у Ісеместрі 4курсув обсязі 72 год.,зокрема: лекції – 20 год., семінарські заняття – 16 год, і на самостійну роботу відводиться 36 год. У курсі передбачений 2 змістовних модулів та 1 модульна контрольна робота. Завершується дисципліна – іспитом.

Мета дисципліни– формування у студентів достатньої бази теоретичних знань про право міжнародної безпеки.

Завдання – опанування студентами за допомогою різних форм і методів (лекції, семінари, реферати, дискусії, конференції, брейн-ринги, самостійна робота та ін.) програмного матеріалу, засвоєння базових знань у сфері права міжнародної безпеки. Засвоєння предмету дозволить студентові самостійно оцінювати загрози міжнародній безпеці, аналізувати стан конфлікту між суб҆’єктами міжнародного права та прогнозувати подальшу його ескалацію.

У процесі вивчення дисципліни «Право міжнародної безпеки»студенти повинні засвоїти систему права міжнародної безпеки, опанувати особливості галузевих принципів права міжнародної безпеки, систематизувати знання щодо основних міжнародних організацій, які займаються забезпеченням колективної та регіональної безпеки, проаналізувати ефективність міжнародних договорів у сфері забезпечення розброєння та обмеження озброєнь тощо.

 

Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти.

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 – 4, у змістовий модуль 2 (ЗМ 2) входять теми 5 – 8. Обов’язковим для сдачі іспиту є відвідування лекцій та семінарських занять, написання модульної контрольної роботи.

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів наукових уявлень про міжнародно-правовий механізм регулювання міжнародних суперечок, та прогнозування інших загроз міжнародній безпеці; розширення у студентів юридично-лексичного та професійного світогляду; придбання студентами знань, умінь і навичок, необхідних для професійного виконання посадових обов'язків.

 

Міждисциплінарні зв’язки: Оволодіння знаннями про право міжнародної безпеки ґрунтується на тісному взаємозв’язку з іншими навчальними предметами, зокрема, з такими базовими, як міжнародне публічне право, міжнародні відносини, міжнародне гуманітарне право та ін.

 

Навчальний курс «Право міжнародної безпеки» викладається студентам на 4 курсі юридичного факультету.

2.1. Мета дисципліни– формування у студентів достатньої бази теоретичних знань про право міжнародної безпеки.

Курс включає лекційні заняття, в ході яких студенти отримують основи правових знань. У зв'язку з невеликою кількістю навчального часу, відведеного на дану дисципліну і великим об'ємом її змістовної частини, велика увага приділяється самостійному вивченню студентами матеріалу курсу, використовуючи при цьому перелік рекомендованої літератури цієї програми. Після закінчення вивчення курсу проводиться іспит. Питання для повторення і підготовки до іспиту містяться в програмі курсу.

2.2. Завдання – опанування студентами за допомогою різних форм і методів (лекції, семінари, реферати, дискусії, конференції, брейн-ринги, самостійна робота та ін.) програмного матеріалу, засвоєння базових знань у сфері права міжнародної безпеки. Засвоєння предмету дозволить студентові самостійно оцінювати загрози міжнародній безпеці, прогнозувати подальший розвиток міжнародних конфліктів, формувати пропозиції/рекомендації щодо вдосконалення міжнародної правової бази усфері вирішення міжнародних суперечок.

2.3.У процесі вивчення дисципліни «Право міжнародної безпеки»студенти повинні засвоїти систему та принципи права міжнародної безпеки, опанувати основні види його джерел, з’ясувати основні види загрози міжнародній безпеці.

 

Структура даного курсу обумовлена поставленими завданнями. Автор вважає, що зміст курсу права міжнародної безпеки, як навчальної дисципліни, являє собою послідовне і систематичне викладення основ права міжнародної безпеки, як правової галузевої науки, націленої на її засвоєння студентами юридичних факультетів.

 

Студентам заочного відділення приділяється лише визначений обсяг базових лекцій з даної дисциплін. Більш повне вивчення тем курсу вони здійснюють самостійно за умови обов'язкового виконання контрольних завдань, передбачених навчальним планом для студентів заочної форми навчання.

 

Зміст і структура навчального курсу відображають сучасні дані про право міжнародної безпеки, а також його роль і місце в системі юридичних наук.

 

 

3. Програма навчальної дисципліни

Робоча програма цієї навчальної дисципліни – це короткий перелік тем, їх змісту, завдань та стратегії курсу, які спонукають студентів приходити на лекції підготовленими, складати план своєї роботи та досягати успіху при вивченні матеріалу. Вона розроблена з урахуванням особливостей викладання курсу на юридичному факультеті Українського державного університету фінансів на міжнародної торгівлі. Зміст та обсяг курсу обумовив вибір активних форм навчання, які формують потребу і вміння самостійного поповнення правових знань.

МОДУЛЬ I

Змістовний модуль 1. Місце та роль права міжнародної безпеки в системі міжнародного права. Основні поняття галузі.

Тема 1. Поняття та зміст права міжнародної безпеки. Генезис його розвитку у системі міжнародного права (2 год.)

 

Становлення права міжнародної безпеки як окремої галузі міжнародного права. Поняття права міжнародної безпеки на сучасному етапі розвитку міжнародних відносин. Діяльність і роль Ради Безпеки ООН в дотриманні принципів права міжнародної безпеки. Цілі і принципи права міжнародної безпеки. Структурні інституційні механізми, що забезпечують реалізацію права міжнародної безпеки. Особливості встановлення відповідальності субʼєктів за порушення норм права міжнародної безпеки. Вплив процесів глобалізації та євроінтеграції на розвиток права міжнародної безпеки.

 

Тема 2. Джерела права міжнародної безпеки (2 год.)

Роль статуту ООН як головного правового акту щодо забезпечення права міжнародної безпеки. Універсальні договори, направлені на підтримання миру та загальносвітового правопорядку. Регіональні угоди в Європі, Азії, Африці, направлені на підтримання миру і світового правопорядку та мінімізації наслідків військових конфліктів на цих континентах. Двосторонні угоди між країнами щодо підтримання миру та безпеки. Заяви та декларації про мир та безпеку у світі та їх роль для права міжнародної безпеки та міжнародного права взагалі.

 

Тема 3. Систама колективної безпеки. Роль ООН та Ради безпеки в системі підтримання миру та світового правопорядку (2 год.)

Поняття всеосяжної колективної безпеки та її значення для підтримання миру і світового правопорядку. Поняття загальної колективної безпеки, як сучасний механізм щодо підтримання миру та загальносвітового правопорядку. Поняття та зміст універсальної колективної безпеки у сучасному міжнародному праві. Сутність регіональної колективної безпеки та її роль для розвитку регіонів.

 

Тема 4. Роззброєння та обмеження озброєнь (4 год)

 

Мета та значення для права міжнародної безпеки загального і цілковитого роззброєння. Правове регулювання заходів з роззброєння: демілітаризація, ядерне роззброєння, скорочення видів стратегічного озброєння (Договори про скорочення наступальних видів озброєння, зокрема, зброю масового знищення, ядерну, водородну, плазменну, нейтронну) та нейтралізація територій, розширення демілітаризованих територій тощо. Заборона окремих видів зброї, яка визнана як така, що здатна завдати надмірних страждань. Зона цілковитої демілітаризації. Безʼядерні зони. Процес роззброєння: теорія і практика. Чинні міжнародні договори з питань роззброєння і обмеження озброєнь.

 

Змістовий модуль 2. Діяльність міжнародних організації у сфері забезпечення міжнародного правопорядку

Тема 5. Міжнародний контроль і заходи зі зміцнення довіри між країнами як фактор стабільності безпеки у світі (2 год.)

Міжнародний контроль як особливий вид діяльності суб’єктів міжнародного права за дотриманням права міжнародної безпеки та загальносвітового правопорядку. Заходи зі зміцнення довіри на універсальному, регіональному та двосторонніх рівнях. Миротворчі місії як інструментарій щодо забезпечення миру та стабільності між конфліктуючими сторонами. Гуманітарна інтервенція, як позитивна діяльність, направлена на підтримання загальносвітового правопорядку, з використанням сили до сторони, що порушує норми та принципи міжнародного права. Використання міжнародних коаліцій, та санкцій країн, які входять до них, на уряд країни правопорушника

Тема 6. Мирне розвʼязання міжнародних спорів (2 год.)

Поняття і сутність міжнародного спору. Види міжнародно-правових способів мирного вирішення міжнародних спорів. Переговори. Добрі послуги. Посередництво. Міжнародна слідча процедура. Міжнародна погоджувальна процедура. Міжнародна арбітражна процедура. Судова процедура. Вирішення спорів за посередництвом міжнародних організацій.

 

Тема 7. НАТО та його роль в забезпеченні колективної оборони країн Західної Європи та Північної Америки (2 год.)

Мета створення Організації Північноатлантичного договору та його функції на сучасному етапі. Структура НАТО та його основні цілі. Основні документи Альянсу. Двосторонні відносини НАТО з країнами, які прагнуть стати членами Альянсу. Прагнення та перспективи України на шляху до вступу в Альянс.

Тема 8. Роль ОБСЄ та деяких інших регіональних міжнародних організацій в забезпеченні міжнародної безпеки (4 год.)

Правові підстави функціонування регіональних організацій, діяльність яких направлена на підтримання миру та правопорядку. Ліга Націй, Конгрес Африканської Єдності, Рада Європи. Правові наслідки Хельсинської Наради з безпеки і співробітництва в Європі. Заснування і структура ОБСЄ. Миротворчі операції ОБСЄ. Операції з підтриманя миру. Миротворчі операції ОБСЄ в Україні.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...