Главная Обратная связь

Дисциплины:


Методичне забезпечення1. Лекції з педагогіки вищої школи: навч. посібник/ за ред. В.І. Лозової. – Х.: «ОВС», 2006. – 496с.

2. Лекції з педагогіки вищої школи: навч. посібник/ за ред. В.І. Лозової. – 2-е вид., доп. і випр. – Х.: «ОВС», 2010. – 480с.

3. Хрестоматія з педагогіки вищої школи: навч. посібник/ : укладач: В.І. Лозова, А.В. Троцко, О.М. Іонова, С.Т. Золотухіна; за ред.. В.І. Лозової. – Х.: Віровець А.П. «Апостроф», 2011. – 408с.

4. Наукові підходи до педагогічних досліджень: колективна монографія / За заг. ред. д. пед. наук, професора, чл.-кор. НАПН України В.І. Лозової. – Харків: Вид-во Віровець А.П. «Апостроф», 2012. – 348с.

5. Рибалко Л. С. Методолого-теоретичні засади професійно-педагогічної самореалізації майбутнього вчителя (акмеологічний аспект) : монографія / Л. С. Рибалко. –– Запоріжжя : ЗДМУ, 2007. –– 443 с.

6. Зеленська Л. Д. Колегіальне самоврядування в університетах Європи та України : [програма та методичні рекомендації до вивчення модуля «Історія розвитку вищої освіти в Україні» з курсу «Педагогіка вищої школи» для магістрів та аспірантів ВНЗ III-IV рівнів акредитації] / Л. Д. Зеленська – Х. : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2011. – 36 с.

7. Зеленська Л. Д. Учена рада : наук.-практ. порад. / уклад. : Т. І. Тищенко, Л. Д. Зеленська. – Х. : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2011. – 79 с.

 

14. Рекомендована література

Базова

1. Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія : підручник / А. М. Алексюк. – К. : Либідь, 1998. – С. 10-286.

2. Андрущенко В. П. Основні тенденції розвитку вищої освіти України на рубежі століть (Спроба прогностичного аналізу) / В. П. Андрущенко // Вища освіта України. – 2001. – № 1. – С. 11-23.

3. Архангельский С. И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы / С. И. Архангельский. – М., 1980. – 368 с.

4. Васильєва М. П. Теорія педагогічної деонтології : монографія / М. П. Васильєва ; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. –– Х. : Нове слово, 2003. –– 216 с.

5. Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход : метод. пособие / А. А. Вербицкий. – М.: Высш. шк., 1991. – 207 с.

6. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи : метод. посіб. для студ. магістратури / С. С. Вітвицька. – К. : Центр навч. літератури, 2003. – С. 8-24.

7.Вітвицька С. С. Практикум з педагогіки вищої школи : навч. посіб. за модульно-рейтинговою системою навчання для студ. магістратури / С. С. Вітвицька. – К. : Центр навч. літератури, 2005. – С. 11-64.

8. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології / І. М. Дичківська. – К. : Академвидав, 2004. – 352 с.9. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 98-101, 432-434.

10. Загвязинский В. И. Методология и методы психолого-педагогического исследования : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. И. Загвязинский, Р. Атаханов. –– М. : Академия, 2003. –– 208 с.

11. Козаков В. А. Самостоятельная работа студентов и ее информационно-методическое обеспечение / В. А. Козаков. – К. : Вища шк., 1990. – 248 с.

12. Майборода В. К. Вища освіта в Україні: історія, досвід, уроки (1917-1985 рр.)/ В. К. Майборода; за ред. Лугового В. І. – К. : Либідь, 1992. – 195 с.

13. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, А. В. Семенова та ін.; за ред. З. Н. Курлянд. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2007. – С. 11-16; 70-75.

14. Педагогічна Харківщина: довідник / за ред. В.І. Лозової, І. Ф. Прокопенка. – Х. : Вид-во Круглова, 1997. – 160 с.

15. Пєхота О. М. Особистісно орієнтоване навчання : підготовка вчителя : монографія / О. М. Пєхота, А. М. Старєва. –– 2-е вид., доповн. та перероб. –– Миколаїв : Іліон, 2006. –– 272 с.

16. Сучасна вища освіта: психолого-педагогічний аспект : монографія / за ред. Н. Г. Ничкало. – К., 1999.

17. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посібник / М. М. Фіцула. – К. : «Академвидав», 2006. – С. 59-75; 311-328.

 

Допоміжна

 

1. Андрущенко В. Інноваційний розвиток освіти в стратегії «українського прориву» / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2008. – № 2. – С. 10-17.

2. Астахова В. І. Видатні педагоги вищої школи м. Харкова / В. І. Астахова, К. В. Астахова, А. О. Гайков та ін. – Х., книжкова фабрика «Глобус», 1998. – 736 с.

3. Друганова О. М. Приватна ініціатива в освіті України (історико-педагогічний аспект) [Текст] : монографія. – Х. : ДИВО, 2008. – 556 с.

4. Історія української школи і педагогіки : хрестоматія / упоряд. О.О. Любар; за ред В. Г. Кременя. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2003. – 766 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

5. Любар О. О. Історія української школи і педагогіки : навч. посіб. / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко; за ред. О. Любара. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2003. – 450 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

6. Малахов В. «Кар’єра центр» вищого навчального закладу і сучасні технології працевлаштування випускників / В. Малахов // Вища освіта України. – 2004. – № 2. – С. 37-42.

7. Медвідь Л. А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні : навч. посіб. / Л. А. Медвідь. – К. : Вікар, 2003. – 335 с.

8. Микитась В. Давньоукраїнські студенти і професори / В. Микитась. – К. : Абрис, 1994. – 288 с.

9. Основні засади розвитку вищої освіти України України в контексті Болонського процесу (документи і матеріали 2003-2004 рр.) / за ред. В. Г. Кременя. – Тернопіль : Вид-во ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2004. – 147 с.

10. Персоналії в історії національної педагогіки. 22 видатних українських педагоги : підручник / А. М. Бойко, В. Д. Бардінова та ін. ; під заг. ред. А. М. Бойко. – К. : ВД « Професіонал», 2004. – 576 с.

11. Студент у законодавчому просторі вищої освіти : зб. нормативно-правових актів / укл. В. Д. Шинкарук, Н. Б. Шуст, С. М. Романюк, А. І. Клименко, О. Г. Труханова ; за заг. ред. І. О. Вакарчука. – К. : Знання України, 2008. – 410 с.

12. Ямковський В. Ранжування університетів – крок до відкритості та прозорості вищої освіти / В. Ямковський // Вища освіта України. – 2007. – № 3. – С. 31-64.

 

15. Інформаційні ресурси

1. http://www.mon.gov.ua/ – Офіційний сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

2. http://www.pu.ac.kharkov.ua/ – Сайт Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди;

3. http://nbuv.gov.ua/ – Сайт Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського;

4. http://www.dnpb.gov.ua/ – Сайт Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського;

5. http://korolenko.kharkov.com/ – Сайт Харківської державної наукової бібліотеки імені В.Г. Короленка;

6. http://www.osvita.org.ua/ – Освітній портал – освіта в Україні, освіта за кордоном;

7. http://ostriv.in.ua/ – Освітній шкільний інтернет-портал «Острів знань»;

8. http://www.edu-post-diploma.kharkov.ua/ – Офіційний сайт Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперевної освіти»;

9. http://guonkh.gov.ua/ – Офіційний сайт Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації;

10. http://www.portal-slovo.ru/ – Образовательный портал «Слово»;

11. http://www.gumer.info/ – Библиотека Гумер – гуманитарные науки.

15. Питання для заліку

 

1. Чим викликана потреба у реформуванні вищої школи в Україні?

2. Які моменти з історії розвитку вищої педагогічної школи доцільно використовувати в сучасному вищому навчальному закладі?

3. Що є об’єктом і предметом педагогіки вищої школи?

4. У чому виявляється цілісність педагогічного процесу?

5. Для чого потрібна методологія як вчення про наукові методи пізнання і за яким принципом виділяють три рівні методології?

6. У чому полягає сутність методології педагогічного дослідження?

7. Яка логіка організації дослідження в педагогіці та які його етапи?

8. У чому полягає сутність системного підходу як загальнонаукової методології педагогіки?

9. Національний характер вищої освіти в Україні: реальність чи перспектива?

10. Що обумовило запровадження ступеневої вищої освіти в Ураїні?

11. У чому полягають суттєві відмінності між різними типами вищих навчальних закладів?

12. Чи потрібні, на Вашу думку, стандарти освіти у вищій школі?

13. Яка необхідність розробки та запровадження системи стандартів вищої освіти?

14. Який взаємозв’язок виховної функції навчання і такого компонента змісту освіти, як досвід емоційно-ціннісного ставлення?

15. Чим навчальний процес у вищому навчальному закладі відрізняється від шкільного?

16. У чому специфіка процесів пізнання та навчання?

17. Якщо виявлено закономірність про виховний характер навчання, то в чому бачите необхідність розгляду його як принципу?

18. У окремих посібниках принципи навчання визначаються як принцип викладання. Яка ваша думка з цього приводу?

19. У чому особливість самоосвіти як виду навчання?

20. Розкрити зміст вищої освіти. Які документи конкретизують його?

21. Які нормативні документи щодо організації навчального процесу розробляються особисто викладачем?

22. Сутність, мета, структура індивідуального навчального плану студента. За яких умов вибіркові навчальні дисципліни є обов’язковими для вивчення студентом?

23. На кого покладається відповідальність за відповідність рівня підготовки студента вимогам державного стандарту освіти, за виконання студентом індивідуального навчального плану?

24. За якими формами здійснюється навчання у вищих закладах освіти? Чи допускається поєднання різних форм навчання? Які особливості кожної із них?

25. Які групи традиційних методів переважають у вищій школі на семінарських заняттях? Практичних?

26. Викладачі пояснюють, повідомляють різними способами інформацію, дають певні алгоритми дій, інструктують, ставлять запитання, щоб спонукати студентів до пізнавальної діяльності. А які конкретні дії студентів?

27. Які види навчальних занять характерні для вищої школи?

28. Мета, вимоги до лекції. На засвоєння яких знань спрямований цей вид навчальних занять? Які основні вимоги до лекції та лектора вищого закладу освіти?

29. Яка дидактична мета лабораторних занять? Чи можливе проведення лабораторних занять у позалабораторних приміщеннях вищого закладу освіти? Які етапи підготовки і проведення лабораторного заняття?

30. Яка дидактична мета практичних занять? З якою кількістю студентів проводиться практичне заняття? Що включає підготовка викладача й студентів до практичного заняття?

31. Яка мета, сутність семінарських занять? З якою кількістю студентів проводиться семінарське заняття? Чи обов’язкове оцінювання участі студентів у семінарських заняттях?

32. Специфіка організації і проведення індивідуальних занять? Як здійснюється контроль за проведенням індивідуальних занять?

33. Які принципи навчання слід реалізовувати у процесі розробки та організації виконання ІНДЗ ?

34. Яка роль самостійної роботи у засвоєнні студентом навчального матеріалу?

35. Якими навчально-методичними засобами забезпечується самостійна робота студентів?

36. Яка роль викладача в організації самостійної роботи студента?

37. З якою метою організовується практична підготовка студентів? Які види практики застосовуються у вищій школі?

38. Чому дистанційна освіта є однією з перспективних освітніх технологій? Якими особливими умовами та засобами вона повинна забезпечуватися?

39. Яка специфіка змісту та реалізації загальнодидактичних принципів (більшість яких висунуті свого часу Я. А. Коменським) в умовах вищої школи?

40. Дайте визначення поняття «метод навчання»? Як співвідносяться методи науки та методи навчання студентів?

41. Розкрийте вихідні позиції класифікації методів навчання?

42. Від яких чинників залежить оптимальний вибір методів навчання?

43. Чи може навчання бути пасивним? У зв’язку з цим, наскільки правомірним є виділення в педагогіці вищої школи «активних методів навчання студентів»?

44. Порівняйте можливості активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів при застосуванні традиційних методів навчання порівняно з інноваційними (ділові, дидактичні ігри; «мозковий штурм»; проблемно-дослідницькі методи; програмовано-алгоритмічне навчання; моделювання)?

45. Які переваги та обмеження нових інформаційних технологій як засобів навчання? Комп’ютер: засіб навчання чи об’єкт вивчення?

46. Яка специфіка функцій педагогічного контролю у вищій школі?

47. Які дидактичні завдання вирішують контроль, взаємоконтроль і самоконтроль?

48. Які контрольні заходи застосовуються в організації навчального процесу вищих закладів освіти? Перерахуйте види контролю з урахуванням часового простору.

49. Які переваги й обмеження педагогічного тесту як засобу педагогічного контролю? Які особливості організації педагогічного контролю за допомогою комп’ютерної техніки?

50. Яке співвідношення педагогічної оцінки й самооцінки, контролю й самоконтролю в навчанні студентів?

51. Як усувається проблема неготовності значної частини студентів до самоосвіти в процесі кредитно-модульного навчання?

52. Чим компенсується зниження аудиторного навантаження студентів у кредитно-модульній системі навчання?

53. Як розраховуються години на навчальну дисципліну за вимогами кредитно-модульної системи навчання студентів?

54. Як розраховується максимальний та мінімальний бал в змістовому модулі?

55. Чи треба виховувати студентів? Яка у цьому необхідність?

56. Що таке система виховної роботи у ВНЗ ? Яким має бути її організаційно-методичне забезпечення?

57. Які критерії та показники вихованості студентів?

58. У чому різниця між вихованням як педагогічним процесом і виховуючою ситуацією? Навести приклади.

59. Які шляхи згуртування студентського колективу?

60. Які форми виховної роботи студентської групи найбільш ефективні?

61. Які психолого-педагогічні дії викладача, на вашу думку, підвищують мотивацію професійного навчання студентів?

62. Які основні ідеї педагогіки співробітництва можуть бути реалізовані в умовах вищої школи? Що є об’єктивною передумовою для цього?

63. У чому полягає сутність педагогічної інновації?

64. Чи можна будь-яке педагогічне нововведення вважати інновацією? Чому?

65. Сформованість яких професійних якостей передбачає готовність педагога до інноваційної діяльності?

66. Чому особистість викладача, його взаємини зі студентами є одним із основних факторів виховного впливу на студентів?

67. Яка роль студентської академічної групи та студентського самоврядування у вихованні студентів?

68. Які, на ваш погляд, шляхи гуманізації педагогічного процесу у вищій школі?

69. Чому студентам необхідна адаптація до діяльності?

70. У чому сутність педагогічної взаємодії?

71. Яку роль у розвитку особистості відіграє спілкування?

72. Які умови ефективності педагогічної діяльності?

73. Які ознаки характеризують творчу, обдаровану молодь. Як розвивати творчі здібності особистості студента?

74. У чому полягає зміст навчально-дослідної роботи студентів?

75. Як залучати студентів до науково-дослідної роботи у ВНЗ?

76. Що, на вашу думку, підвищить рівень навчально-дослідної і науково-дослідної роботи студентів?

77. У чому полягають особливості організації методичної роботи викладача на факультеті й кафедрі?

78. Які вимоги висуваються до написання методичних рекомендацій, навчально-методичних посібників?

84.Сучасний досвід організації навчання у вищій школі яких країн доцільно використовувати в Україні.

85. У чому полягає зміст принципу «автономії й колегіального самоврядування» в управлінні вищою школою.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...