Главная Обратная связь

Дисциплины:


Семінарське заняття 1. Походження, соціальна сутність і причини виникнення держави – 2 год1. Поняття та предмет теорії держави і права.

2. Економічна основа та організація суспільної влади у первісному суспільстві.

3 . Виникнення держави. Причини утворення національних держав.

4. Характеристика основних теорій походження держави.

 

Ключові поняття та терміни: “первісне суспільство”, “плем’я”, “народність”, “рабство”, “звичай”, “мононорма”, “родина”, “рід”, “нація”, “фратрія”, “союз племен”, “населення”.

 

Теми рефератів, доповідей

1. Договірна теорія походження держави.

2. Основні ідеї теологічної концепції походження держави.

3. Особливості виникнення держави різних народів.

4. Родина як основа людського життя.

 

Завдання, вправи, тести, практичні ситуації

Вправа 1

Дайте визначення поняття суспільство

Суспільство – це:

1) сукупність людей, що проживають разом;

2) сукупність людей, пов’язаних здійсненням процесів життєдіяльності;

3) сукупність людей, що поєднані спільною територією проживання;

4) сукупність людей, поєднаних єдиними життєвими цінностями;

5) сукупність органів, інститутів та установ, що регулюють життя людей.

 

 

Вправа 2

До основних сфер суспільного житття слід зарахувати:

1) театр, систему музеїв, архітектуру, живопис;

2) соціум, культуру, цивілізацію;

3) міфологію, релігію, філософію та науку;

4) виробничу та економічну діяльність, сферу побуту та сімейних стосунків, систему соціальних відносин та інститутів, духовне життя суспільства;

5) духовне життя суспільства, ідеологія та суспільна психологія.

 

Вправа 3

До основних станів духовного життя суспільства можна віднести:

1) віру, надію, любов;

2) активний, пасивний, акцентований та збалансований;

3) патріотичний, інтернаціональний, космополітичний;

4) колективістський, індивідуалістичний, корпоративний.

Вправа 4.

Взаємини між людиною і суспільством можна окреслити так:

1) людина і суспільство утворюють одну якісну сферу буття, протиставлення людини і суспільства - надумані;

2) людина є провідною ланкою у її взаєминах із суспільством, оскільки без людини суспільства просто немає;

3) людина і суспільство взаємно впливають одне на одного, тобто перебувають у взаємодії;

4) суспільство є провідною ланкою у взаєминах із людиною, оскільки поза суспільством людина не набуває людських якостей та не здатна зберігати свої інтелектуальні та матеріальні досягнення;

5) доля людини та суспільства визначається божественним повелінням або космічними процесами; ні людина, ні суспільство не є самовладними.

 

 

Самостійна робота студентів 1 – 2 год.Завдання та методичні рекомендації для самостійної роботи

Підготуйте короткі письмові відповіді (до 1 стор. комп'ютерного або 1-2 стор. рукописного тексту на кожне) на наступні завдання: 1. Прокоментуйте вислів Леонардо да Вінчі "Немає нічого більш практичного, ніж добра теорія". 2. Дайте коротку характеристику таких наукових напрямків в юриспруденції, як "філософія права", "соціологія права", "антропологія права". 3. Як ви розумієте поняття "догма" і в чому полягають особливості догматичного методу в юриспруденції?

Практичне завдання

Використайте набуті раніше знання для складання невеликої анкети “Роздуми про державу і право після першого ознайомлення з цією наукою”, сформулювавши 6-8 питань закритого і відкритого характеру. Питання мають відображати:

- інтерес студентів до проблем теорії держави та права;

- обізнаність щодо видатних представників-науковців, які у своїх працях досліджували державно-правові явища;

- найважливіші проблеми, на погляд студентів, у політичному житті сучасної України;

- проблеми юридичної науки, на які, на думку студентів, потрібно звернути особливу увагу при вивченні загальної теорії держави та права;

- ставлення до необхідності вивчення загальної теорії держави та права для майбутніх юристів-міжнародників.

Проведіть опитування студентів, проаналізуйте їх думки з точки зору зв’язку теорії і практики.

Завдання для аналітичного самоконтролю та практичні ситуації

 

Вправа 1

Дискусія про зміст предмета теорії держави та права. Що це, симптом тривоги чи ознака творчого доробку в цій вступній до курсу юридичних наук дисципліні?

Вправа 2

Предметом загальної теорії держави та права є (зазначте правильні відповіді):

1) сутність і соціальне призначення політико-правових явищ;

2) громадська думка;

3) система основних понять юриспруденції (право, держава, функції, форми і т.д.);

4) загальні закономірності виникнення, розвитку та функціонування держави і права;

5) політичні інститути;

6) принципи, презумпції теорії держави і права.

 

Вправа 3

Предмет теорії держави та права:

1) вивчає державу та право в цілому, а не окремі їх частини;

2) досліджує державу та право в єдності, у нерозривному зв’язку;

3) усі варіанти правильні

Вправа 4

Яка обставина (чинник) в Україні здатна різко підсилити інтерес до юридичних досліджень:

1) поліпшення якості життя;

2) поява раціонально мислячих та діяльних юристів-політиків;

3) “інтелектуальна революція” в молодіжному середовищі;

4) нормативні акти влади про підвищення ефективності викладання юридичної науки у вищих навчальних закладах.

Вправа 5

Чому в багатьох людей посилюється потяг до політики й одночасно послаблюється інтерес до знань теорій, явищ? Можливо, це залежить від того, що:

1) керівна посада в державі приносить термінові дивіденди;

2) ”у будь-якій мудрості багато печалі”;

3) демагогія більш ефективна, ніж знання;

4) у реальному житті переважають обман, насильство й гроші, тому доцільніше засвоювати ті “премудрості” не за книжками, “рецептами”.

Вправа 6

Якою мірою юридична наука в Україні може дати змістовні відповіді з проблем:

1) розподілу влад в українській державі;

2) ресурсів та форм демократії;

3) еволюції методології вітчизняної юридичної науки;

4) удосконалення апарату держави;

5) політико-економічних перспектив змішаного типу республіки.

 

Вправа 7

Методологія теорії держави і права охоплює:

1) загальнофілософські методи;

2) спеціальні методи;

3) приватнонаукові методи;

4) усі варіанти правильні.

 

Вправа 8

У чому полягає перспектива розвитку загальної теорії держави та права серед інших навчальних дисциплін

 

Вправа 9

Теорія держави та права – загальнотеоретична наука. Вона займається дослідженням проблем, які є загальними для усіх юридичних дисциплін. Останні, на відміну від теорії держави та права, мають більш конкретний, прикладний характер. Дайте коротку відповідь на питання:

1. Чи є необхідним ознайомлення кожної людини з основами юридичної науки;

2. Які чинники стимулюють інтерес людей до юриспруденції?

 

Література

1. Селіванов В. Проблема методологічної обгрунтованості вітчизняного правознавства та юридичної практики // Право України. - 1999. - №1. – С.20.

2. Селіванов В. До проблеми розроблення концепції розвитку вітчизняної юридичної науки // Право України - 2000. – №7. – С. 11.

3. Завальнюк В.В. Поняття методологічного принципу історизму. Актуальні проблеми держави і права. – Одеса, 2001. - Вип.11. – С. 30.

4. Коростей В. Якою бути національній теорії держави і права // Право України. - 2001. - №7. – С. 23.

5. Цвік М. Основні напрямки наукових досліджень в галузі теорії та історії держави і права // Вісник Академії правових наук України. – 2003. - №2-3. – С. 25.

6. Тацій В. Правова наука в Україні: стан та перспективи розвитку // Вісник Академії правових наук України. – 2003. - №2-3. – С. 5.

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...