Главная Обратная связь

Дисциплины:


ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЯК ПРАВО НА РЕЗУЛЬТАТИ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет

С.М. Махнуша, С.М. Фролов

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Конспект лекцій

Суми

Сумський державний університет

 

Інтелектуальна власність: конспект лекцій / укладачі: С. М. Махнуша, С. М. Фролов. — Суми: Сумський державний університет, 2012. — 115 с.

 

 

Кафедра маркетингу та управління інноваційною діяльністю

 

 

Зміст

С.

Вступ ......................................................................................................... 5

Інтелектуальна власність як право на

результат творчої діяльності людини .............................................. 7

1.1 Поняття інтелектуальної власності ................................................. 7

1.2 Еволюція інтелектуальної власності ............................................ 10

1.3 Місце і роль інтелектуальної власності в

економічному і соціальному розвитку держави ........................... 16

 

2 Система інтелектуальної власності ............................................... 21

2.1 Об’єкти права інтелектуальної власності ..................................... 21

2.2 Суб’єкти права інтелектуальної власності ................................... 34

2.3 Система законодавства України про

інтелектуальну власність ............................................................... 36

2.4 Державна система правової охорони

інтелектуальної власності ............................................................. 37

2.5 Міжнародна система інтелектуальної власності ......................... 41

 

Охорона права на об’єкти інтелектуальної

власності ............................................................................................. 44

3.1 Мета і принципи правової охорони .............................................. 44

3.2 Охорона прав на об’єкти промислової власності ........................ 46

3.3 Охорона прав на нетрадиційні об’єкти

інтелектуальної власності .............................................................. 51

3.4 Охорона об’єктів авторського права і

суміжних прав ................................................................................. 53

3.5 Охорона прав на об’єкти інтелектуальної

власності за кордоном ................................................................... 57

 

4 Економіка інтелектуальної власності ............................................ 60

4.1 Права на об’єкти інтелектуальної власностіяк товар ........................................................................................... 60

4.2 Комерціалізація прав на об’єкти

інтелектуальної власності ............................................................. 64

4.3 Аналіз вихідних даних для оцінки

прав на об’єкти інтелектуальної власності ................................... 70

4.4 Оцінка вартості прав на об’єкти

інтелектуальної власності ............................................................. 74

4.5 Застосування елементів інвестиційного

аналізу для оцінки економічної

ефективності об’єктів інтелектуальної власності ........................ 89

4.6 Управління правами інтелектуальної власності .......................... 96

 

5 Захист прав інтелектуальної власності ....................................... 102

 

5.1 Система захисту прав інтелектуальної

власності та її призначення ........................................................ 102

5.2 Дії, що визначаються порушенням права

інтелектуальної власності ........................................................... 103

5.3 Категорії спорів ............................................................................. 105

5.4 Форми, порядки та способи

захисту права інтелектуальної власності ................................... 107

5.5 Захист прав інтелектуальної власності

в рамках угоди TRIPS .................................................................. 113

 

Список використаних джерел .................................................... 114

ВСТУП

 

З переходом від планової до ринкової економіки в умовах входження України до світової спільноти суттєво зросла роль в економічному і соціальному розвитку суспі­льства результатів розумової (творчої) праці людини, до яких відносять: винаходи, корисні моделі, промислові зра­зки, торговельні марки, географічні позначення, сорти рос­лин і породи тварин, комерційні таємниці, твори літератури і мистецтва, бази даних, комп'ютерні програми, фонограми та відеограми тощо. Ці та інші результати розумової праці мають назву "об'єкти права інтелектуальної власності" або "інтелектуальна власність".

Після проголошення незалежності України суттєво змінилося ставлення до інтелектуальної власності. Якщо за радянських часів виключне право розпоряджатися інте­лектуальною власністю належало державі, то відтепер во­но належить насамперед творцю цієї власності. Ця важ­лива норма відтворена в Основному законі — Конституції України, згідно з якою "кожен має право володіти, користу­ватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності..."

Одним із феноменальних і не всіма усвідомлених явищ кінця XX століття є масова поява на ринку нового виду товару — інтелектуальної власності. Темпи збільшення об­сягу торгівлі цим товаром зростають значно швидше, ніж звичайних товарів, тому фахівці прогнозують, що при пе­реході від індустріального до інформаційного суспільства, який відбувається в наш час, цей вид товару стане основ­ним, а конкурентоспроможність звичайних товарів і послуг буде в основному забезпечуватися використанням відпо­відних об'єктів права інтелектуальної власності. Остання обставина особливо важлива для України, яка вибрала інноваційний шлях розвитку економіки, підґрунтям якого є інтелектуальна власність.

Інтелектуальна власність використовується в усіх без винятку видах економічної діяльності, тому з її основами, в ідеалі, повинен бути озна­йомлений кожний громадянин.

Дисципліна "Інтелектуальна власність" має міждисциплінарний характер. Вона тісно пов'язана з бло­ком дисциплін, таких, як „Стратегія підприємства”, „Економіка підприємства”, „Інвестування”, „Цивільне право”, „Міжнародна економіка”, „Маркетингова товарна політика”, „Менеджмент”.

Метою вивчення дисципліни „Інтелектуальна власність” є надання теоретичних знань про основні положення з інтелектуальної власності: її сутність, місце і роль у соціально-економічному розвитку держави, охорону і захист; формування у студентів практичних навичок щодо економічної оцінки об’єктів інтелектуальної власності.

 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЯК ПРАВО НА РЕЗУЛЬТАТИ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...