Главная Обратная связь

Дисциплины:


Охорона прав на об'єкти промислової власності 

Право на винахід, корисну модель і промисловий зразок охороняється державою і засвідчується патентом.

Патент — це техніко-юридичний документ, виданий заявнику на винахід, корисну модель чи промисловий зразок, що відповідає умовам патентоспроможності і підтвер­джує авторство, пріоритет і право власності на зазначені об'єкти.

Винахід відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним. Критерій новизни полягає в тому, що винахід не є частиною рівня техніки, що визначає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи, або якщо заявлено пріоритет — до дати її пріоритету.

Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно із рівня техніки.

Промислова придатність визначається тим, що винахід може бути використаний у промисловості або в іншій сфері діяльності.

Для кожного об'єкта інтелектуальної власності існують свої критерії охороноспроможності, що визначені у від­повідних законах України.

Для оформлення прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки необхідно подати відповідним чином оформлену заявку в Державний департамент інтелектуальної власності (далі — Установа). Для цього заявка надсилається на адресу Державного підприємства "Україн­ський інститут промислової власності", підлеглого Установі, де проходить експертизу (рис. 6). Одночасно з публіка­цією відомостей про видачу патенту Установа здійснює державну реєстрацію патенту, для чого вносить до реєст­ру відповідні дані. Видача патенту здійснюється Установою в місячний термін після реєстрації патенту.

Право на подання заявки насамперед має автор. У встановлених законом випадках це право має роботодавець.

В Україні діють два види патентів на винахід: патент із терміном дії 20 років, що видається після проведення експертизи, по суті, і деклараційний патент — різновид патенту, що видається за результатами формальної експер­тизи та експертизи на локальну новизну заявки на винахід.

Терміни дії патенту прийнято відраховувати від да­ти подання заявки до Установи. Якщо заявка спочатку бу­ла подана в одній із країн Паризького Союзу, а потім в Україні, то дія патенту відраховується від дати раніше поданої заявки, що називається конвенційним пріоритетом.

 
 

 

 


Рисунок 6 — Технологічна схема процесу правової охорони об’єктів промислової власності

 

Правова охорона інших об'єктів промислової власно­сті в принципі здійснюється за схемою, що наведена на рис. 6, з тими чи іншими особливостями. Основні характерис­тики щодо правової охорони цих об'єктів наведені в табл. 2.Дія охоронного документа на об'єкт промислової власності може достроково припинятися цілком чи частко­во на основі таких підстав:

- за заявою власника патенту;

- через невчасну сплату річного збору за підтримання дії охоронного документа.

Охорона прав на об'єкти промислової власності регламентується законами України: "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", "Про охорону прав на промис­лові зразки", "Про охорону прав на знаки для товарів і по­слуг", "Про охорону прав на зазначення походження това­рів", а також низкою підзаконних актів: положень, правил, інструкцій.


Таблиця 2 — Характеристика об’єктів промислової власності

 

Об’єкт промислової власності Об’єкт правової охорони Критерії охороноспроможності Охоронний документ Термін правової охорони, роки
Винахід - продукт; - процес; - нове застосування відомого продукту чи процесу - новизна; - винахідницький рівень; - промислова придатність патент або 6*
Корисна модель конструктивні виконання засобів виробництва і предметів споживання, а також їх складових частин

- новизна;

-

 
промислова придатність

патент
Продовження табл. 2
1

Промисловий зразок форма, рисунок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу - новизна патент
Торговельна марка (знак для товарів і послуг) будь-яке позначення (слова, літери, цифри тощо), або будь-яка комбінація позначень відповідність публічному порядку, принципам гуманності і моралі свідоцтво 10**
Географічне зазначення назва географічного місця, яка вживається для позначення товару правдивість свідоцтво 10**

* Прийом заявки на 6-річні деклараційні патенти припинено з 01.01.2004р.

 
** Термін правової охорони може бути продовжений ще на 10 років після закінчення попереднього терміну

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...