Главная Обратная связь

Дисциплины:


Теми практичних занять. Кафедра теоретико-методичних основ спортуФорма № Н - 3.04

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

 

Кафедра теоретико-методичних основ спорту

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи

 

____________________ Музика Ф.В.

“______”_______________2013 року

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

______________________ ”АДАПТИВНИЙ СПОРТ”______________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки_______ __8.01020201_”спорт (за видами діяльності”______________

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність _____________8.01020201 ”спорт (за видами діяльності)”______________

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація________________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інститут, факультет, відділення ______________факультет спорту_________________

(назва інституту, факультету, відділення)

 

 

 

2013 – 2014 рік


 

 

Робоча програма з дисципліни «Адаптивний спорт» для студентів

 

за напрямом підготовки 8.01020201 "Спорт (за видами діяльності)", спеціальністю 8.01020201"Спорт (за видами діяльності)". „___” ________, 20__ року __ с.

 

Розробники програми:лектордоцент Передерій А.В

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (предметної комісії)_________

_______________________________________________________________________________

Протокол від. “____”________________20__ року № ___

 

Завідувач кафедри (циклової, предметної комісії)________________________

 

_______________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ року

 

Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки (спеціальністю)__________8.01020201 «спорт (за видами діяльності)»______________________

(шифр, назва)

Протокол від. “____”________________20___ року № ___

 

“_____”________________20__ року Голова _______________ (_____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

 

Ó__________, 20__ рік

Ó __________, 20__ рік

 


 

1. Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 2 Галузь знань 0102- Фізичне виховання спорт і здоров’я людини Нормативна
Напрям підготовки: 8.01020201 «Спорт (за видами діяльності)
Модулів – 1 Спеціальність 8.01020201 «Спорт (за видами діяльності) Рік підготовки:
Змістових модулів – 3 5-й 6-7-й
Загальна кількість годин - 72 Семестр
Х-й ХІІ-ХІІІ-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4 самостійної роботи студента - 2 Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр 14 год. 16 год.
Практичні, семінарські
34 год. 12 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
24 год. 44 год.
Індивідуальні завдання:год.
Вид контролю: залік

 Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 48:24

для заочної форми навчання – 28:44

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни "Адаптивний спорт" є вивчення організаційних, програмно-нормативних та методичних основ спорту осіб з особливими потребами, в т.ч. паралімпійського, дефлімпійського спорту та Спеціальних Олімпіад.

Завдання дисципліни є формування професійного світогляду майбутніх фахівців, основ знань і навичок організації тренувань та проведення змагань серед спортсменів різних нозологій.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: організаційну структуру адаптивного спорту на міжнародному, національному та місцевих рівнях, специфічні вимоги до організації тренувань та проведення змагань для спортсменів різних нозологій.

вміти: застосовувати у практичній діяльності одержані знання, організовувати спільну роботу з родинами спортсменів, організовувати та проводити тренування, планувати та проводити змагання.

 

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Історичні основи адаптивного спорту.

Лекції 1-3. Історичні основи адаптивного спорту.

1. Адаптивний спорт у Олімпійському русі.

2. Загальна характеристика Паралімпійського руху.

3. Загальна характеристика Дефлімпійського руху.

4. Загальна характеристика Спеціальних Олімпіад.

5. Цільово-результативні аспекти адаптивного спорту.

Змістовий модуль 2. Організаційні та програмно-нормативні основи адаптивного спорту.

Лекції 4-5. Організаційні та програмно-нормативні основи адаптивного спорту

1. Керівні організації адаптивного спорту.

2. Діяльність Міжнародного паралімпійського комітету.

3. Програмно-нормативні основи дефлімпійського спорту.

4. Програмно-нормативні основи діяльності Спеціальних Олімпіад.

Змістовий модуль 3. Методичні основи адаптивного спорту.

Лекції 6-7. Методичні основи адаптивного спорту.

1.Структура системи підготовки в адаптивному спорті.

2.Класифікація – основа системи підготовки в адаптивному спорті.

3.Особливості організації змагань в адаптивному спорті.

4.Характеристика тренувальних програм Спеціальних Олімпіад.


4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма Заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі
л с п лаб с.р. л с п лаб с.р.
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Історичні основи адаптивного спорту
Тема 1. Загальна характеристика адаптивного спорту. - - - -
Тема 2. Характеристика окремих складових адаптивного спорту в міжнародній олімпійській системі. - - - -
Разом за змістовим модулем 1 - - - -
Змістовий модуль 2. Організаційні та програмно-нормативні основи адаптивного спорту
Тема 3. Організаційні основи адаптивного спорту - - - -
Тема 4. Програмно-нормативні основи спорту - - - -
Разом за змістовим модулем 2 - - - -
Змістовий модуль 3. Методичні основи адаптивного спорту
Тема 5. Особливості системи підготовки в адаптивному спорті. - - -
Тема 6. Класифікація – основа системи підготовки в адаптивному спорті - - - -
Разом за змістовим модулем 3 - - -
Усього годин - - -

 

5. Теми семінарських занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
денна форма навчання заочна форма навчання
1. Загальна характеристика адаптивного спорту
2. Характеристика окремих складових адаптивного спорту в міжнародній олімпійській системі.
3. Організаційні основи адаптивного спорту
4. Програмно-нормативні основи адаптивного спорту
5. Особливості системи підготовки в адаптивному спорті.
6. Класифікація – основа системи підготовки в адаптивному спорті
  Разом:

 

 

Теми практичних занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
денна форма навчання заочна форма навчання
Скласти план організації та проведення змагань за програмами Спеціальних Олімпіад -
Система підготовки спортсменів-інвалідів різних нозологій -
Організація змагань для спортсменів-інвалідів різних нозологій -
  Разом: -

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...