Главная Обратная связь

Дисциплины:


Теми лабораторних занять№ з/п Назва теми Кількість годин
   
   
...    

 

8. Самостійна робота

№ з/п Назва теми Кількість годин
денна форма навчання заочна форма навчання
1. Тема 1. Загальна характеристика адаптивного спорту. Конспекти самопідготовки. Реферат: «Адаптивний спорт у Олімпійському русі».
Тема 2. Характеристика окремих складових адаптивного спорту в міжнародній олімпійській системі. Конспекти самопідготовки.
2. Тема 3. Організаційні основи адаптивного спорту Конспекти самопідготовки. Письмова робота «Характеристика діяльності спортивної організації інвалідів».
Тема 4. Програмно-нормативні основи адаптивного спорту Конспекти самопідготовки.
3. Тема 5. Особливості системи підготовки в адаптивному спорті Конспекти самопідготовки.
Тема 6. Класифікація – основа системи підготовки в адаптивному спорті Конспекти самопідготовки.
  Разом :

9. Індивідуальні завдання

1. Конспекти самопідготовки.

2. Реферат: «Адаптивний спорт у Олімпійському русі».

3.Аналіз спільних та відмінних рис Спеціальних Олімпіад та Паралімпійських ігор.

4. Письмова робота «Характеристика діяльності спортивної організації інвалідів».

5. Програма організації комплексного спортивного заходу за програмою Спеціальних Олімпіад

Методи навчання

1.Самостійна робота студентів:

− підготовка до аудиторних занять (лекцій, практичних, семінарсь­ких, тощо);

− виконання практичних завдань протягом семестру;

− самостійне опрацювання окремих тем навчальної дисципліни;

− виконання контрольних робіт студентами заочної і дистанційної форм навчання;

− підготовка і виконання завдань, передбачених програмою прак­тичної підготовки;

− підготовка до усіх видів контролю (іспиту, заліку тощо).

2. Словесні методи: лекція, обговорення, бесіда.

3. Наочні методи: демонстрація слайдів, фільмів.

Методи контролю

Поточний контрольздійснюється під час проведення практичних та семінарських занять в усній та письмовій формах.

1. Опитування.

2. Перевірка завдань для самостійної роботи.

3. Перевірка матеріалів самопідготовки.

4. Виконання завдань практичних занять.

Підсумковий контроль – залік.

 

Залікові питання

1. Адаптивний спорт у Олімпійському русі.

2. Загальна характеристика Паралімпійського руху.

3. Загальна характеристика Дефлімпійського руху.4. Загальна характеристика Спеціальних Олімпіад.

5. Цільово-результативні аспекти адаптивного спорту.

6. Історія Паралімпійських ігор.

7. Періодизація Паралімпійських ігор.

8. Характеристика Сток-Мандевілльського періоду.

9. Характеристика І паралімпійського періоду.

10. Характеристика ІІ паралімпійського періоду.

11. Характеристика ІІІ паралімпійського періоду.

12. Термін «Паралімпіада».

13. Програма Паралімпійських ігор.

14. Зимові Паралімпійські ігри.

15. Адаптивний спорт як соціальне явище.

16. Виникнення спортивних організацій інвалідів.

17. Керівні організації адаптивного спорту.

18. Діяльність керівних організацій адаптивного спорту в світі.

19. Діяльність керівних організацій адаптивного спорту в Україні.

20. Діяльність Міжнародного паралімпійського комітету.

21. Програмно-нормативні основи дефлімпійського спорту.

22. Програмно-нормативні основи діяльності Спеціальних Олімпіад.

23. Структура МПК.

24. Основні завдання МПК.

25. Президенти МПК.

26. Програмно-нормативні документи дефлімпійського спорту.

27. Основні положення Конституції глухих.

28. Загальні технічні правила літніх та зимових дефлімпійських ігор.

29. Філософія Спеціальних Олімпіад.

30. Мета і завдання Спеціальних Олімпіад.

31. Структура системи підготовки в адаптивному спорті.

32. Класифікація – основа системи підготовки в адаптивному спорті.

33. Еволюція класифікаційних систем в адаптивному спорті.

34. Особливості організації змагань в адаптивному спорті.

35. Характеристика медичної класифікації в адаптивному спорті.

36. Характеристика функціональної класифікації в адаптивному спорті.

37. Характеристика коефіцієнтно-гандикапної класифікації в адаптивному спорті.

38. Класифікація спортсменів з вадами зору.

39. Класифікація спортсменів з вадами слуху.

40. Вимоги до організації змагань за програмою Спеціальних Олімпіад.

41. Особливості проведення тренувальних занять зі спортсменами різних нозологій.

42. Процедура дивізіонування. в змаганнях Спеціальних Олімпіад.

43. Характеристика тренувальних програм Спеціальних Олімпіад.

44. Структура тренувальної програми Спеціальних Олімпіад.

45. Структура тренувального заняття за програмою Спеціальних Олімпіад.

12. Розподіл балів, які отримують студенти

Для заліку

  Модуль 1 Сума
  Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 Змістовий модуль № 3
  Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6
Денна форма
Опитування на занятті
Матеріали самопідготовки
Виконання завдань з самостійної роботи - - - -
Виконання практичних робіт - - -
Робота на практичних заняттях - - - - -
Заочна форма
Опитування на занятті -
Матеріали самопідготовки
Виконання завдань з самостійної роботи - - - -
Виконання практичних робіт - - - - -

Шкала оцінювання: національна та ECTS

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...