Главная Обратная связь

Дисциплины:


Загальна характеристика адаптивного спортуМісце адаптивного спорту в Міжнародній олімпійській системі. Цільово-результативні аспекти адаптивного спорту.

Алгоритм виконання самостійної роботи

Підготувати реферат: «Адаптивний спорт у Олімпійському русі»

Вимоги до реферату:

Ø Структура реферату

1. Титульний аркуш:

· назва навчального закладу;

· кафедра;

· назва реферату;

· виконавець (П.І.П., група, факультет);

· місто, рік.

2. Зміст (план).

3. Вступ.

4. Основний текст розділів і підрозділів реферату з посиланнями на літературні джерела наведені у списку літератури (у квадратних дужках, наприклад [4], де «4» - порядковий номер джерела).

5. Висновки.

6. Захист реферату.

 

2-3. Характеристика окремих складових адаптивного спорту в міжнародній олімпійській системі.

Історія та періодизація Паралімпійських ігор. Програма Паралімпійських ігор. Історія та періодизація Дефлімпійських ігор. Програма Дефлімпійських ігор. Історія та періодизація Спеціальних Олімпіад. Програма Спеціальних Олімпіад.

 

4. Аналіз спільних та відмінних рис Спеціальних Олімпіад та Паралімпійського спорту (практична робота).

Змістовий модуль 2. Організаційні та програмно-нормативні основи адаптивного спорту

5. Організаційні основи адаптивного спорту.

Виникнення спортивних організацій інвалідів. Діяльність керівних організацій адаптивного спорту в світі. Діяльність керівних організацій адаптивного спорту в Україні. Структура МПК. Основні завдання МПК. Президенти МПК.

 

6-7. Програмно-нормативні основи адаптивного спорту.

Програмно-нормативні документи дефлімпійського спорту. Основні положення Конституції глухих. Загальні технічні правила літніх та зимових дефлімпійських ігор. Філософія Спеціальних Олімпіад. Мета і завдання Спеціальних Олімпіад.

 

8. Вивчення правил змагань та системи присвоєння розрядів в видах спорту для інвалідів (практична робота).

Вивчити правила змагань та описати систему присвоєння розрядів в обраному виді спорту для інвалідів, керуючись Єдиною спортивною класифікацією України

Алгоритм виконання самостійної роботи

«Характеристика діяльності спортивної організації інвалідів» (за вибором студента).

В роботі необхідно представити:

· Історію створення організації

· Основні напрями діяльності

· Структуру організації

· Співпрацю з іншими спортивними організаціями

· Список використаних джерел

 

Змістовий модуль 3. Методичні основи адаптивного спорту

9. Особливості системи підготовки в адаптивному спорті.

Характеристика системи підготовки в адаптивному спорті. Специфічність вимог до організації змагань серед інвалідів. Вимоги до організації змагань за програмою Спеціальних Олімпіад. Процедура дивізіонування в змаганнях Спеціальних Олімпіад. Структура тренувальної програми Спеціальних Олімпіад. Структура тренувального заняття за програмою Спеціальних Олімпіад. 

10. Організація та проведення спортивної роботи з особами з вадами інтелекту (практичне).

1. Організація та проведення змагань за програмами Спеціальних Олімпіад

Розробити програму організації комплексного спортивного заходу за програмою Спеціальних Олімпіад.

Алгоритм виконання практичної роботи:

1. Визначити види спорту з яких будуть проводитись змагання (мінімально: два з особистим заліком та один з командним або особисто-командним заліком).

2. Проаналізувати правила змагань та вимоги до проведення змагань у обраних видах спорту.

3. Визначити кількість команд, учасників для кожного з видів спорту та тривалість проведення змагань (по кожному та загалом).

4. Скласти послідовний план за днями та годинами, що враховуватиме можливість участі спортсменів та глядацької аудиторії, перерви на обід та відпочинок, процедури дивізіонавання, відкриття (параду та клятви) та закриття змагань, нагородження учасників, приїзду (зустрічі) та від’їзду (відправки) спортсменів зі змагань тощо.

5. Описати процедуру дивізіонування спортсменів для участі в змаганнях (склад спортсменів, вік, вид спорту та рівень результатів - за вибором).

6. Визначити штат та відповідальних (групи) для організації та проведення зазначених змагань та їх функціональні обов’язки.

7. Визначити можливі «форс-мажорні» обставини та шляхи їх подолання.

 

11-13. Система підготовки спортсменів-інвалідів різних нозологій (практичне).

14-16. Організація змагань для спортсменів-інвалідів різних нозологій (практичне).

Практичні заняття № 11-16 проводяться на об’єктах «Інваспорт», ВГОІ «Спеціальна Олімпіада України», в спортивно-реабілітаційних центрах м.Львова («Довіра», «Промінчик»). Завдання студентів відвідування, проведення тренувальних занять з інвалідами різних нозологій, участь в організації спортивних заходів.

 

17. Класифікація – основа системи підготовки в адаптивному спорті

Характеристика медичної класифікації в адаптивному спорті. Характеристика функціональної класифікації в адаптивному спорті. Характеристика коефіцієнтно-гандикапної класифікації в адаптивному спорті. Класифікація спортсменів з вадами зору. Класифікація спортсменів з вадами слуху.

 

14. Рекомендована література

Базова

1. Бріскін Ю. А. Спорт інвалідів : [підруч. для студ. ВНЗ фіз. виховання і спорту] / Ю. А. Бріскін. – К. : Олімпійська література, 2006. – 263 с. – ISBN 966-7133-79-6

2. Бріскін Ю.А. Адаптивний спорт. Спеціальні Олімпіади:навчальний посібник. - Львів: “Ахіл”, 2003. - 128 с.

3. Бріскін Ю.А. Організаційні основи Паралімпійського спорту: навчальний посібник. - Л.:“Кобзар”, 2004. - 180 с., іл.

4. Бріскін Ю. А., Передерій А.В. Вступ до теорії спорту інвалідів: навчальний посібник. Л.:”Апріорі”, 2008 – 70 с.

 

Допоміжна

1. Передерий А., Борисова О., Брискин Ю. Общая характеристика классификаций в спорте инвалидов // Наука в олимпийском спорте. - 2006. - № 1. - С. 50-54.

2. Бріскін Ю.А.,Передерій А.В. Класифікаційні стратегії Паралімпійського спорту //Оздоровча і спортивна робота з неповносправними / За заг.ред. Бріскіна Ю., Линця М., Боляха Е., Мігасевича Ю. Львів: Видавець Тарас Сорока.- 2004.- - С. 22-29

3. Григоренко В.Г. Дифференциально-интегральный подход в организации педагогической системы коррекции двигательной сферы инвалидов с нарушениями функций спинного мозга // Тезисы докладов 1-й Всесоюзной научной конференции “Физическая культура и спорт инвалидов”. -Одесса, 1989.

4. Григоренко В.Г. Принцип дифференциально-интегральных оптимумов - Симаков Ю.П. Генезис и типологическая классификация параолимпийского движения // Теория и практика физической культуры. -1991. -№ 7. -С. 7-10.

5. Симаков Ю.П. Параолимпийское движение: структура и тенденции развития // ВНИИФК. Тезисы всесоюзной науч. конф. по проблемам олимпийского спорта (Челябинск, 22-26 мая 1991 г.). -М., 1991. -С. 48-50.

6. Соболевский В.И. Этико-деонтологические аспекты физкультурно-оздоровительной работы среди инвалидов // Теория и практика физической культуры. -1990. -№ 1. -С. 48-50.

15. Інформаційні ресурси

 

1. Мультимедійне забезпечення лекційного курсу.

2. Відеоматеріали змагань спортсменів-інвалідів різних нозологій.

3. www.paralympic.org

4. www. specialolympics.org

5. www.deaflimpics.org

6. www.ciss.com

7. www.ibsa-sports.org

8. http://www.paralympic.org.ua/

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...