Главная Обратная связь

Дисциплины:


МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технологічний інститут молока та м'яса УААН, Технічний комітет «Молоко, м'ясо та
продукти їх переробки» (ТК 140)

РОЗРОБНИКИ: Г. Єресько,д-р техн. наук; О. Козаченко; Н. Левитська; М. Міщенко; Ю. Орлюк,

канд.техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від ЗО травня 2005 р. № 133

3 Національний стандарт відповідає СОйЕХ АІ.ІМЕМТАКІІІ5 (розділ 12 СООЕХ ЗТАІЧ — Стандарти зводу від С-1-1966 до С-35-1978) у частині технічних вимог щодо твердих сирів)

Ступінь відповідності — N£0

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням РСТУРСР 1799-83)

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково

на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України, 2006

II


ДСТУ 4421:2005

ЗМІСТ

С.

Вступ.................... :....................................................................................................................... IV

1 Сфера застосування.................................................................................................................... 1

2 Нормативні посилання.................................................................................................................. 1

3 Терміни та визначення понять........................................................................................................ З

4 Класифікація............................................................................................................ :................... З

5 Технічні вимоги............................................................................................................................. З

6 Вимоги безпеки............................................................................................................................ 5

7 Вимоги охорони довкілля............................................................................................................. 6

8 Маркування.................................................................................................................................. 6

9 Пакування.................................................................................................................................... 6

 

10 Правила транспортування та зберігання....................................................................................... 7

11 Методи контролювання................................................................................................................ 712 Правила приймання...................................................................................................................... 8

13 Гарантії виробника........................................................................................................................ 8

Додаток А Коди продукції.................................................................................................................. 9

Додаток Б Харчова та енергетична цінність (калоріність) 100 г продукту.......................................... 9

Додаток В Бібліографія..................................................................................................................... 9


ДСТУ 4421:2005

ВСТУП

Цей національний стандарт згармонізовано з загальним стандартом ССЮЕХ АИМЕШАКІІІЗ на сир (ССЮЕХ 5ТАІМ А-6-1978, Ред..1-1999) та міжнародними індивідуальними стандартами для сирів (СООЕХ 5ТАМ — Стандарти зводу від С-1 1966 до С-35 1978).

Як і загальний стандарт СООЕХ АИМЕМТАКШЗ на сир цей національний стандарт містить:

— сферу застосування — розділ 1;

— терміни та визначення понять — розділ 3;

— вимоги до сировини — пункт 5.2;

— токсичні елементи — підпункт 5.1.5;

— пестициди — підпункт 5.1.6;

— санітарні правила — підпункт 5.1.1 і 6.1;

— маркування — розділ 8;

— методи контролювання — розділ 11;

— правила приймання — розділ 12.

Як міжнародні індивідуальні стандарти для сирів (СООЕХ 5ТАМ — Стандарти зводу від С-1 1966 до С-35 1978) цей національний стандарт містить:

— види та назви сирів— розділ 4;

— характеристики сирів певних назв — розділ 5.

Крім того, цей стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України:

— нормативні посилання — розділ 2;

— класифікацію — розділ 4;

— вимоги до мікробіологічних показників — підпункт 5.1.4;

— ширші вимоги до токсичних елементів — підпункт 5.1.5;

— вимоги до мікотоксинів, антибіотиків і пестицидів — підпункт 5.1.6;

— вимоги до радіонуклідів — підпункт 5.1.7;

— вимоги до віку сиру— підпункт 5.1.8;

— вимоги до ґатунків сиру — підпункт 5.1.9;

— вимоги до контролювання якості сировини — підпункти 5.2.2—5.2.4;

— вимоги безпеки — розділ 6;

— вимоги охорони довкілля — розділ 7;

— правила приймання — розділ 12;

— пакування — розділ 9;

— правила транспортування та зберігання — розділ 10;

— гарантії виробника — розділ 13.

Зважаючи на вище зазначене, цей стандарт є стандартом національного рівня (ДСТУ) і містить вимоги на однорідну продукцію (згідно з 8.2.1 ДСТУ 1.5:2003).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 140 «Молоко, м'ясо та продукти їх пе­реробки».

IV


67.100.30

до ДСТУ 4421:2005 Сири тверді (український асортимент). Технічні умови

 

Місце поправки Надруковано Повинно бути
Стор. 1 Чинний від 2006-07-01 Чинний від 2006-10-01

(ІПС № 7-2006)

Код УКНД 67.100.30 / до ДСТУ 4421:2005 Сири тверді (український асортимент). Технічні умови

 

Місце поправки Надруковано Повинно бути
С. 6, пункт 8.4 ...Вантаж, що швидко псується ...Оберігати від нагрівання та/або Оберігати від вологи

(ІПС № 10-2006)

НАRD СНЕЕSЕS

(UKRAINIAN SPECIALITIES )

specification

Чинний від 2006-07-01

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на тверді сири українського асортименту (далі за текстом — сири).

1.2 Сири застосовують для безпосереднього вживання в їжу і реалізують через торговельну мережу.

1.3 Вимоги щодо безпечності сирів викладено у 5.1.4—5.1.7 і розділах 6, 7.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 3147-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об'єктів іденти­фікації. Формат та розташування штрихкодових позначок ЕАІМ на тарі та пакованні товарної продукції. Загальні вимоги

ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97) Сіль кухонна. Загальні технічні умови

ДСТУ 3662-97 Молоко коров'яче незбиране. Вимоги при закупівлі

ДСТУ ЮР 93А:2003 Молоко і молочні продукти. Визначення ЗаІтопеІІа

ДСТУ ІЗО 707:2002 Молоко та молочні продукти. Настанови з відбирання проб

ДСТУ ІЗО 11290-1:2003 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальний метод виявляння та підраховування Изіегіа топосуіодепез. Частина 1. Метод виявляння

ДСТУ ІЗО 11290-2:2003 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальний метод виявляння та підраховування іізіегіа топосуіодепез. Частина 2. Метод підраховування

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги без­пеки)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессьі производственньїе. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природьі. Атмосфера. Правила установлення допустимих вьібросов вредньїх веществ промьішленньїми предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлен­ня припустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

Видання офіційне


ДСТУ 4421:2005

ГОСТ 450-77 Капьций хлористьій технический. Технические условия (Кальцій хлористий технічний. Технічні умови)

ГОСТ 2874-^-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю)

ГОСТ 3626-73 Молоко и молочньїе продуктьі. Методьі определения влаги и сухого вещества (Мо­локо та молочні продукти. Методи визначання вологи та сухої речовини)

ГОСТ 3627-81 Молочньїе продуктьі. Методьі определения хлористого натрия (Молочні продукти. Методи визначання хлористого натрію)

ГОСТ4168-79 Натрий азотнокисльїй. Технические условия (Натрій азотнокислий. Технічні умови)

ГОСТ 4217-77 Калий азотнокисльїй. Технические условия (Калій азотнокислий. Технічні умови)

ГОСТ 5867-90 Молоко и молочньїе продуктьі. Методьі определения жира (Молоко та молочні про­дукти. Методи визначання жиру)

ГОСТ 9225-84 Молоко и молочньїе продуктьі. Методьі микробиологического анализа (Молоко та молочні продукти. Методи мікробіологічного аналізу)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 19790-74 Селитра калиевая техническая (калий азотнокисльїй технический) (Селітра каліє­ва технічна (калій азотнокислий технічний)

ГОСТ 21650-76 Средства скрепления тарно-штучньїх грузов в транспортньїх пакетах. Общие тре­бования (Засоби скріплення тарно-штучних вантажів у транспортних пакетах. Загальні вимоги)

ГОСТ 23452-79 Молоко и молочньїе продуктьі. Методьі определения остаточньїх количеств хлорор-ганических пестицидов (Молоко та молочні продукти. Методи визначання залишкових кількостей хло­рорганічних пестицидів)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основньїе положення (Вхідний контроль продукції. Основні положення)

ГОСТ 24597-81 Пакетьі тарно-штучньїх грузов. Основньїе параметрьі и размерьі (Пакети тарно-штучних вантажів. Основні параметри та розміри)

ГОСТ 26663-85 Пакетьі транспортньїе. Формирование с применением средств пакетирования. Об­щие технические требования (Пакети транспортні. Формування із застосуванням засобів пакетування. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 26809-86 Молоко и молочньїе продукту. Правила приемки, методьі отбора и подготовка проб к анализу (Молоко та молочні продукти. Правила приймання, методи відбирання та готування проб до аналізу)

ГОСТ 26927-86 Сьірье и продуктьі пищевьіе. Методьі определения ртути (Сировина та.продукти харчові. Методи визначання ртуті)

ГОСТ 26929-94 Сьірье и продуктьі пищевьіе. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичньїх злементов (Сировина та продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сьірье и продуктьі пищевьіе. Методьі определения мьішьяка (Сировина та продукти харчові. Методи визначання миш'яку)

ГОСТ 26931-86 Сьірье и продуктьі пищевьіе. Методьі определения меди (Сировина та продукти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сьірье и продуктьі пищевьіе. Метод определения свинца (Сировина та продукти харчові. Метод визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сьірье и продуктьі пищевьіе. Метод определения кадмия (Сировина та продукти харчові. Метод визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сьірье и продуктьі пищевьіе. Метод определения цинка (Сировина та продукти хар­чові. Метод визначання цинку)

ГОСТ 29329-92 Весьі для статического взвешивания. Общие технические требования (Ваги для статичного зважування. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 30178-96 Сьірье и продуктьі пищевьіе. Атомно-абсорбционньїй метод определения токсичньїх злементов (Сировина та продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначання токсичних елементів)

ГОСТ 30347-97 Молоко и молочньїе продуктьі. Методьі определения Зіаріїуіососсиз аигеиз (Молоко та молочні продукти. Методи визначання Зіаріїуіососсиз аигеиз).


ДСТУ 4421:2005

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті та визначення позначених ними понять:

Молочний продукт

Продукт, одержаний із молока, який може містити харчові добавки, необхідні для його виробництва, за умови, що ці добавки, ні частково, ні повністю не замінюють складників молока

Сир

Молочний білковий продукт, отриманий з використовуванням заквашувальних культур та молоко-зсідальних ферментів

Твердий сир

Сир, який визріває під дією мікроорганізмів заквашувальних культур та ферментів з високою або низькою температурою обробляння сирного зерна, та який пресують.

4 КЛАСИФІКАЦІЯ

4.1Залежно від особливостей технологічного процесу сири виробляють такого асортименту:

— «Український»;

— «Карпатський».

— «Львівський»;

— «Славутич» ЗО % та 45 % жирності;

— «Буковинський».

4.2 Коди ДКПП згідно з ДК 016 [1] наведено в додатку А.

5 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

5.1 Основні показники і характеристики

5.1.1Сири повинні відповідати вимогам цього стандарту і їх виробляють згідно технологічних інструкцій з дотриманням санітарних правил для молокопереробних підприємств ДСП 4.4.4.011 [2].

5.1.2За органолептичними показниками сири повинні відповідати вимогам, наведеним в таблиці 1.

Таблиця 1 —Органолептичні показники

 

 

Назва показника Характеристика сиру
«Українського» «Карпатського» «Львівського» «Славутич» «Буковинського»
Зовнішній вигляд Поверхня чиста, рівна, без механічних ушкоджень, сторонніх нашарувань і товстого поверхневого шару, покрита захисним покриттям (парафіновим, полімерним, скомбінованим чи полімерними плівками тощо), яке щільно прилягає до поверхні сиру. Дозволено незначні відбитки перфорації на поверхні сиру. Для фасованих сирів, упакованих під вакуумом, полімерна плівка або пакет щільно прилягає до поверхні; в середовищі нейтральних газів — полімерна плівка або пакет вільно відходить від поверхні. Поверхня чиста, дозволено деяке її зволоження під плівкою або пакетом. Корку перед фасуванням видаляють.
Смак і запах Злегка пряні без сторонніх прис­маків та запахів Чисті, злегка со­лодкувато-кислу­ваті, без сторон­ніх присмаків та запахів Сирні, злегка кислуваті. Дозволено легка гіркота Чисті, злегка кислуваті Помірно виражені сирні, злегка кислуваті
Консистенція Пластична, ніжна, однорідна за всією масою. Дозволено злегка щільна Тісто ніжне, пластичне, однорідне за всією масою Пластична, ніжна, однорідна за всією масою. Дозволено злегка щільна
Рисунок Вічка круглої, овальної форми. Дозволено наявність поодиноких вічок Нерівномірні вічка неправильної, вугластої та щіли­ноподібної форми Вічка круглої, овальної форми. Дозволено пооди­нокі вічка Вічка круглої, овальної або неправильної форми
Колір тіста Від білого до слабо-жовтого, однорідний за всією масою
Форма головки . сиру Бруски, циліндри, сфери та інші форми

З


ДСТУ 4421:2005

5.1.3За фізико-хімічними показниками сири повинні відповідати вимогам, наведеним у таблиці 2.

Таблиця 2— Фізико-хімічні показники

 

 

Назва показника Масова частка, %
жиру в сухій речовині вологи, не більше ніж кухонної солі, не більше ніж
«Український» 50 ±2 1,6
«Карпатський» 50 ±2 1,5
«Львівський» 40 ±2 1,8
«Славутич» ЗО % жирності 30 ±2 2,5
«Славутич» 45 % жирності 45 ±2 2,5 -
«Буковинський» 45 ±2 2,5
Примітка. Уразі застосовування масова частка повинна бути не більше ніж для: — бета-каротину — 6 мг/кг (у перерахунку на каротин); — екстракту аннато — 15 мг/кг.

5.1.4За мікробіологічними показниками сири повинні відповідати вимогам, наведеним у таблиці 3. Таблиця 3—Мікробіологічні показники

 

Назва показника Допустимий рівень Метод контролювання
Бактерії групи кишкових паличок (коліформи), в 0,01 г Не дозволено Згідно з ГОСТ 9225
Патогенні мікроорганізми, в тому числі бактерії роду ЗаІтопеІІа, в 25 г Не дозволено Згідно з ДСТУ ЮР93А
ЗіарЬуІососсиз аигеиз, КУО в 1 г, не більше ніж 5- 102 Згідно з ГОСТ 30347
Изіегіа топосуіодепез, в г 25 Не дозволено Згідно зДСТУ 150 11290-1, ДСТУ ІЗО 11290-2

5.1.5Вміст токсичних елементів в сирах не повинен перевищувати рівнів, передбачених № 5061 [3], наведених таблиці 4.

Таблиця 4— Гранично допустимі рівні вмісту токсичних елементів ,

У міліграмах на кілограм продукту '-'

 

Назва Гранично Метод
токсичного елемента допустимі рівні контролювання
Свинець 0,3 Згідно з ГОСТ 26932 або ГОСТ 30178
Кадмій 0,2 Згідно з ГОСТ 26933 або ГОСТ 30178
Миш'як 0,2 Згідно з ГОСТ 26930
Ртуть 0,02 . Згідно з ГОСТ 26927
Мідь 4,0 Згідно з ГОСТ 26931 або ГОСТ 30178
Цинк 50,0 Згідно з ГОСТ 26934 або ГОСТ 30178

5.1.6Вміст мікотоксинів, антибіотиків і пестицидів в сирах повинен відповідати вимогам, наведе­ним в таблиці 5.

Таблиця 5— Гранично допустимі рівні вмісту мікотоксинів, антибіотиків і пестицидів

 

Назва показника Допустимий рівень, не більше Метод контролювання
Мікотоксини, мг/кг: афлатоксин Ві афлатоксин Мі Не дозволено (< 0,001) < 0,0005 Згідно з 11.10
Антибіотики, од/г: тетрациклінової групи пеніцилін стрептоміцин < 0,01 < 0,01 <0,5 Згідно з 11.10
Пестициди, од/г: гексахлоран ГХЦГ(гамма-ізомер) ДДТ та його метаболітів залишкові кількості інших пестицидів 1,25 1,25 1,0 Не дозволено Згідно з 11.10
Примітка. Допустимий рівень пестицидів зазначено у перерахунку на жир.

ДСТУ 4421:2005

5.1.7Вміст радіонуклідів в сирах не повинен перевищувати дозволені рівні ДР [4]: 137Сз—100 Бк/кг, 903г —20БК/КГ.

5.1.8Сири випускають в реалізацію віком, не менше ніж, діб:

 

— «Український» — 50;

— «Карпатський» — 60;

— «Львівський» — ЗО;

— «Славутич» — 20;

— «Буковинський» — ЗО.

5.1.9Сири виробляють без поділення на гатунки.
5.2 Вимоги до сировини та матеріалів

5.2.1Для виробництва сирів використовують таку сировину та матеріалів:

— молоко коров'яче не нижче першого гатунку згідно ДСТУ 3662;

— молоко знежирене і вершки, отримані з молока коров'ячого, що відповідає вимогам ДСТУ 3662;

— вершки згідно з чинними нормативними документами;

— маслянку-сировину згідно з чинними нормативними документами;

— бактеріальні препарати для виробництва сирів вітчизняного виробництва згідно чинних норма­тивних документів та закордонного виробництва, дозволені Центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я;

— порошок сичужний, пепсин харчовий яловичий або інші, аналогічної дії ферментні препарати, дозволені Центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я для виробництва сирів згідно з чинними нормативними документами;

— кальцій хлористий зневоднений не нижче першого гатунку згідно з ГОСТ 450, кальцій хлорис­тий фармакопейний або інший аналогічних властивостей, який дозволено Центральним органом вико­навчої влади у сфері охорони здоров'я;

— сіль кухонну не нижче першого гатунку, мелену, нейодовану; для соління сиру в зерні — не ниж­че сорту «Екстра» згідно з ДСТУ 3583 (ГОСТ 13830);

— екстракт аннато, дозволене Центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я;

— р-каротин водорозчинний, дозволений Центральним органом виконавчої влади у сфері охоро­ни здоров'я;

— калій азотнокислий згідно з ГОСТ 4217, натрій азотнокислий згідно з ГОСТ 4168 або інші ана­логічних властивостей, які дозволені Центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я;

— селітру калієву марок А, Б, В згідно з ГОСТ 19790;

— воду питну згідно з ГОСТ 2874.

 

5.2.2Сировина та матеріали за показниками безпеки повинні відповідати вимогам № 5061 [3], за вмістом радіонуклідів — вимогам ДР [4].

5.2.3Кожну партію сировини та матеріалів, які надходять на підприємство, супроводжують доку­ментами, що підтверджують їх відповідність нормативним документам.

5.2.4Для визначання відповідності якості сировини та матеріалів проводять вхідне контролювання згідно з ГОСТ 24297 за порядком, встановленим підприємством-виробником.

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

6.1Під час виготовляння сирів необхідно керуватися вимогами безпеки, встановленими У ДСП 4.4.4.011 [2]таДНАОП 1.8.20-1.05(5].

6.2 Вимоги безпеки до технологічного процесу виробництва сирів згідно з ГОСТ 12.3.002,.

6.3 Технологічне устатковання за показниками безпеки повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003.

6.4 Рівень шуму повинен відповідати вимогам ГОСТ 12.1.003.


ДСТУ 4421:2005

7 ВИМОГИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

7.1Контроль за викидами шкідливих речовин в атмосферу здійснюють відповідно до вимог ГОСТ 17.2.3.02 та ДСП 201 [6].

7.2 Стічні води від виробництва сирів підлягають очищенню і повинні відповідати вимогам СанПиН 4630 [7].

7.3 Охорона ґрунту від забруднюваності побутовими та промисловими відходами — відповідно до вимог СанПиН 42-128-4690 [8].

МАРКУВАННЯ

8.1Приклад познаки:

«Сир твердий «Український» згідно з ДСТУ 4421:2005».

8.2 На кожну головку сиру наносять дату (число, місяць) і номер варки.

8.3 Марковання повинно містити такі дані:

— назву та адресу підприємства-виробника, його товарний знак (за наявності), телефон, адресу потужностей виробництва;

— назву сиру з зазначенням масової частки жиру у сухій речовині, %;

— склад сиру згідно з рецептурою в порядку переваги складників, зокрема харчових добавок, що їх використовували під час його виробництва (окрім транспортної тари з фасованим сиром);

— кінцеву дату споживання «Вжити до» або дату виробництва та строк придатності;

— умови зберігання;

— масу нетто, г або кг;

— кількість пакованих одиниць та масу пакованої одиниці, г (для транспортної тари);

— інформаційні дані про харчову та енергетичну цінність (калорійність) 100 г продукту — додаток Б (окрім транспортної тари з фасованим сиром);

— номер партії (для транспортної тари);

— штрих-код ЕАN згідно з ДСТУ 3147 (для спожиткової тари);

— позначення цього стандарту.

 

8.4 Транспортне маркування картонних ящиків здійснюють згідно з ГОСТ 14192 з нанесенням мані-пуляційного знака «Вантаж, що швидко псується»

8.5 Марковання наносять на етикетку, ярлик, поверхню спожиткового та транспортного паковання способом, який забезпечує чіткість читання.

8.6 Власна назва сиру за розміром літер повинна бути більша ніж інша інформація.

8.7 Мову марковання та додаткову інформацію для сирів, що їх постачають на експорт, обумов­люють договором-контрактом із замовником.

ПАКУВАННЯ

9.1Сири пакують у полімерні плівки, пакети, плівки багатошарові для вакуумного пакування, по­кривають парафіновими або іншими сплавами для покриття сирів та іншими матеріалами, аналогічних властивостей, які дозволені Центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.

9.2 Сири пакують без вакуума, під вакуумом або в середовищі нейтральних газів.

9.3 Фасовані сири дозволено реалізовувати у вигляді брусків, секторів, скибочок, нарізкою.

9.4 Маса нетто для:

 

— головки сиру — не більше ніж 15 кг;

— фасованих сирів — від 25 г до 1000 г.

 

9.5 Масу нетто та допустимі відхили для пакувальної одиниці сирів нормують згідно з Р 50-056 [9].

9.6 Головки сирів і фасовані сири у спожитковому пакованні укладають у транспортну тару: де­рев'яні, картонні або інші ящики масою брутто не більше ніж 24 кг.


ДСТУ 4421:2005

9.7Усі види пакувальних матеріалів і транспортної тари згідно з 9.1, 9.6 вітчизняного виробниц­тва повинні відповідати вимогам чинних нормативних документів, а закордонного виробництва — по­винні бути дозволені Центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я для пакуван­ня харчових продуктів, та забезпечувати цілісність паковання під час їхнього зберігання, транспорту­вання та реалізації.

10 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Транспортування

10.1.1Сири транспортують усіма видами транспорту в критих транспортних засобах, згідно з пра­вилами перевезення вантажів, що швидко псуються, які чинні на відповідному виді транспорту.

10.1.2У пакетованому вигляді сири транспортують згідно з ГОСТ 26663. Засоби кріплення вантажу в транспортні пакети згідно з ГОСТ 21650, з основними параметрами і розмірами згідно з ГОСТ 24597.

10.2 Зберігання

10.2.1Сири зберігають в холодильниках, холодильних камерах або у спеціальних приміщеннях.

10.2.2Фасовані сири у спожитковому пакованні зберігають за відносної вологості повітря (75 ± 5) % і за такої температури:

 

— від мінус З °С до 0 °С — не більше ЗО діб;

— від 0 °С до 5 °С — не більше- 25 діб;

— від 5 °С до 8 °С — не більше 20 діб.

10.2.3 Сири у головках зберігають за відносної вологості повітря (85 ± 5) % і за такої темпера­
тури:

— від мінус 5 °С до мінус 2 °С — не більше ніж 8 місяців.

— від 0 °С до 8 °С — не більше ніж 5 місяців.

 

10.2.4Строк придатності встановлюють від дати закінчення визрівання сирів згідно з 5.1.8.

10.2.5Зберігання та транспортування сирів разом із продуктами, що мають специфічний запах (копченості, риба, фрукти тощо) не дозволено.

МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

11.1Зовнішній вигляд, рисунок, колір тіста, форму головки сиру, якість паковання і марковання контролюють візуально; смак і запах, консистенцію — органолептично за температури сиру від 18 °С до 20 °С.

11.2Визначання масової частки жиру в сухій речовині згідно з ГОСТ 5867.

11.3 Визначання масової частки вологи згідно з ГОСТ 3626.

11.4Визначання масової частки кухонної солі згідно з ГОСТ 3627.

11.5Визначання мікробіологічних показників проводять за методами, зазначеними в таблиці 3.

11.6Масу нетто головок сиру визначають на вагах для статичного зважування звичайного класу точності згідно з ГОСТ 29329 з допустимою похибкою ± 1е, діапазон вимірювання ваг визначають за­лежно від вимірюваної маси.

11.7Масу нетто фасованих сирів визначають на вагах для статичного зважування середнього кла­су точності згідно з ГОСТ 29329 з ціною повірочної поділки, яку визначають залежно від величини відхи­лення , що його контролюють, та допустимою похибкою ± 1е.

11.8Форму сирів контролюють в процесі їх виготовлення і забезпечують технологією виробництва.

11.9Масові частки: бета-каротину та екстракту аннато контролюють за фактичною закладкою згідно з рецептурою.

11.10Вміст токсичних елементів визначають за методами згідно з таблицею А готування проб —
згідно з ГОСТ 26929.


ДСТУ 4421:2005

11.11Визначання мікотоксинів проводять згідно з № 4082 [10], антибіотиків — згідно з № 3049 [11], пестицидів - згідно з ГОСТ 23452 та ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000 [12].

11.12Вміст радіонуклідів визначають відповідно до чинних методичних рекомендацій.

11.13Дозволено використовувати стандартні методики, методи та прилади, які за своїми метро­логічними та технічними характеристиками задовольняють вимогам цього стандарту та мають відпо­відне метрологічне забезпечення згідно з чинним законодавством України.

ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

12.1Сири приймають партіями. Правила приймання, визначання партії об'єм вибірок та відбирання проб проводять згідно з ГОСТ 26809 або ДСТУ ІЗО 707.

12.2Кожну партію сирів супроводжують документом, що засвідчує їхню якість та безпечність.

12.3Для визначання відповідності якості сирів підприємство-виробник проводить приймальне і періодичне контролювання.

12.4Приймальному контролюванню підлягає кожна партія сирів: за органолептичними показниками, масовими частками жиру в сухій речовині та вологи, масою нетто, якістю паковання та марковання.

12.5Під час періодичного контролювання визначають: масову частку кухонної солі — не рідше одного разу на місяць; бактерії групи кишкових паличок — не рідше одного разу на 10 діб; масові ча­стки бета-каротину та екстракту аннато (у разі їх застосування) - один раз на місяць та на вимогу за­мовника.

12.6Наявність патогенних мікроорганізмів, 8(арІіуІососсиз аигеизта Изіегіа. топосуіодепез до­сліджують у порядку державного санітарного нагляду санітарно-епідеміологічними станціями з періо­дичністю, затвердженою у встановленому порядку.

12.7Періодичність контролювання за показниками безпеки (токсичні елементи, мікотоксини, анти­біотики, пестициди та радіонукліди) здійснюють відповідно до МР 4.4.4.-108 [13].

12.8У разі отримання незадовільних результатів принаймні за одним із показників проводять по­вторне випробовування подвійної вибірки від тієї самої партії. За умови отримання незадовільних ре­зультатів повторного випробовування — всю партію бракують.

13 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

13.1Виробник гарантує відповідність якості сирів вимогам цього стандарту за умови дотриман­ня правил транспортування та зберігання.

13.2Строк придатності сирів — відповідно до вимог 10.2.2 і 10.2.3 цього стандарту.


ДСТУ 4421:2005

ДОДАТОК А (довідковий)

КОДИ ПРОДУКЦІЇ

Таблиця А.1 — Коди ДКПП на сири тверді

 

Назва Код ДКПП
Сири жирні: — великі тверді — дрібні тверді 15.51.40.501 15.51.40.502

ДОДАТОК Б (довідковий)

ХАРЧОВА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ (КАЛОРІЙНІСТЬ) 100 Г ПРОДУКТУ

 

 

 

Таблиця Б.1— Харчова та енергетична цінності (кДж) ЮС г сирів    
Назва сиру Білки, г Жири, г Вітаміни, мг Енергетична цінність (калорійність), ккал (кДж)
А В2
«Український» 24,0 30,0 0,26 0,30 370(1550)
«Карпатський» 24,0 30,0 0,26 0,30 370(1550)
«Львівський» 25,2 20,4 0,13 0,22 305(1278)
«Славутич» 30 % жирності 30,5 15,5 0,17 0,35 270(1131)
«Славутич» 45 % жирності 24,6 ' 25,2 0,23 0,36 340(1425)
«Буковинський» 24,6 25,2 0,23 0,36 340 (1425)

ДОДАТОК В (довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

1 ДК 016-97 Державний класифікатор продукції та послуг

2 ДСП 4.4.4.011-98 «Державні санітарні правила для молокопереробних підприємств», затверджені Міністерством агропромислового комплексу України 15.09.98 р.

3 № 5061-89 Медико-биологические требования и санитарньїе нормьі качества продовольствен-ного сьірья и пищевьіх продуктов (Медико-біологічні вимоги і санітарні норми якості продовольчої си­ровини та харчових продуктів), затверджені Міністерством охорони здоров'я СРСР 01.08.89

4 ДР-97 «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів Сз-137 і Зг-90 в продуктах харчування та питній воді», затверджені Міністерством охорони здоров'я СРСР 19.08.1997, № 255

5 ДНАОП 1.8.20-1.05-99 «Правила охорони праці для працівників підприємств по переробці моло­ка», затверджені наказом Держнаглядохоронпраці 22.07.99, № 137

6 ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (для забруднення хімічними і біологічними речовинами).

7 СанПиН 4630-88 Санитарньїе правила и нормьі охраньї поверхностньїх вод отзагрязнения (Са­нітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення)


ДСТУ 4421:2005

8 СанПиН 42-128-4690-88 Санитарньїе правила содержания территорий населенньїх мест (Сані­тарні правила утримання територій населених місць)

9 Р 50-056-96 Продукція фасована в пакованні. Загальні вимоги до кількості

 

10 № 4082-86 Методические указания по обнаружению, идентификации и определению содержа­ния афлатоксинов в продовольственном сьірье и пищевьіх продуктах при помощи вьісокозффективной жидкостной хроматографии (Методичні вказівки з виявлення, ідентифікації та визначання вмісту афла­токсинов у продовольчій сировині та харчових продуктах за допомогою високоефективної рідинної хро­матографії)

11 № 3049-84 Методические указания по определению остаточних количеств антибиотиков в про­дуктах животноводства (Методичні вказівки з визначання залишкових кількостей антибіотиків у продук­тах тваринництва)

12 ДСанПІН 8.8.1.2.3.4-000-2001 Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті

13 МР 4.4.4.-108-2004 Методичні рекомендації. Періодичність контролю продовольчої сировини та харчових продуктів за показниками безпеки, затверджені Міністерством охорони здоров'я України на­каз № 329 від 02.07.2004 р.

УКНД 67.100.30

Ключові слова:асортимент, гарантії виробника, зберігання, маркування, методи контролювання, пакування, сировина, сири тверді, технічні вимоги, транспортування.

Редактор Ж. СалганікТехнічний редактор О. Касіч

Коректор Т. Нагорна Верстальник С. Павленко

Підписано до друку 06.06.2006. Формат 60 х 84 1/8.
Ум. друк. арк. 1,39. Зам. Ціна договірна.

Відділ науково-технічного редагування

та термінології нормативних документів ДП «УкрНДНЦ»

03115, Київ, вул. Святошинська, 2

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...