Главная Обратная связь

Дисциплины:


РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНОЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з НР

_____________В.М. Бондаренко

“____”_______________ 20___р.

 

Методичні вказівки щодо проведення, звітності та захисту виробничої технологічної практики. Для студентів спеціальності 5.05010201 "Обслуговування комп'ютерних та інтелектуальних систем" /

Упорядники: Юраш О.М – Дніпропетровськ, ПЕБТ, 2009

 

РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

На засіданні ПЦК

комп’ютерних дисциплін

Пр. № ____________________

від “__”____________ 200__р.

______________ Голова ПЦК

 

 


ЗМІСТ

Вступ
1 Робоча програма виробничої технологічної практики
1.1 Мета і завдання виробничої технологічної практики
1.2 Організація та керівництво виробничою технологічною практикою
1.2.1 Вимоги до підприємств-баз практики
1.2.2 Обов'язки студента під час проходження практики
1.2.3 Керівництво практикою викладачами ДВНЗ "'Придніпровський енергобудівний технікум"
1.2.4 Рекомендації щодо попереднього вивчення літератури та інформаційних джерел на підприємстві
2 Програма виробничої технологічної практики
2.1 Загальні положення
2.2 Орієнтовний тематичний план виробничої технологічної практики
2.3 Зміст програми виробничої технологічної практики
2.3.1 Знайомство з підприємством і правилами внутрішнього розпорядку підприємства, інструктаж з техніки безпеки та охорони праці
2.3.2 Виконання обов’язків згідно з місцем роботи у підрозділі підприємства
2.3.3 Робота над матеріалами з охорони праці, техніки безпеки, вивчення екологічного становища на підприємстві
2.3.4 Збирання матеріалу з економіки та організації виробництва на підприємстві
2.3.5 Узагальнення матеріалу і оформлення звіту з практики
2.4 Контроль роботи практикантів і звітність
2.5 Рекомендації до складання навчальних планів виробничої практики
2.6 Основні вимоги до знань та вмінь студентів
3 Структура, зміст і обсяг звіту про виробничу технологічну практику й порядок його захисту
3.1 Структура й обсяг звіту
3.1.1 Титульна сторінка
3.1.2 Зміст звіту про практику
3.1.3 Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів
3.1.4 Основна частина
3.1.4.1 Вступ
3.1.4.2 Аналіз діяльності підприємства, його техніко-економічні показники
3.1.4.3 Індивідуальне завдання або технічний матеріал для дослідження
3.1.4.4 Організаційні обов’язки середнього та інженерно-технічного персоналу структурного підрозділу
3.1.4.5 Організація заходів з техніки безпеки і протипожежних заходів при обслуговуванні пристроїв обробки інформації
3.1.4.6Технічний матеріал до звіту з технологічної практики
3.1.4.7 Загальні висновки
3.1.5 Перелік посилань
3.1.6 Додатки
3.2 Вимоги до оформлення звіту
3.2.1 Загальні вимоги
3.2.2 Нумерація сторінок звіту
3.2.3 Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів
3.2.4 Ілюстрації
3.2.5 Таблиці
3.2.6 Примітки
3.2.7 Виноски
3.2.8 Формули
3.2.9 Посилання
3.2.10 Додатки
3.3 Захист звітів про проходження практики
4 Список рекомендованої літератури
Додаток А. Зразок оформлення титульної сторінки звіту про проходження комплексної практики з фаху
Додаток Б. Щоденник практики

ВСТУПІндустрія виробництва комп'ютерів з часу їх появи й дотепер за стислий термін пройшла шлях від складання поодиноких екземплярів, призначених для розв'язання конкретних обчислювальних задач, до однієї з найпотужніших і розвинених галузей промисловості, продукти якої (комп'ютери та їх компоненти) використовуються в найрізноманітніших сферах людської діяльності.

Це зумовило появу значної кількості моделей комп'ютерів, орієнтованих на вирішення різних класів завдань. Крім того, модульний принцип компонування більшості сучасних комп'ютерів, комп'ютерних систем і мереж дозволяє використовувати їх для виконання конкретних прикладних завдань користувачів, а також незалежно модернізувати окремі компоненти комп'ютера.

Незважаючи на те, що сучасна комп'ютерна техніка є «дружньою» стосовно користувача, її професійне використання потребує поглиблених знань принципів функціонування і технічних характеристик комп'ютера та його компонентів, а також специфікацій і стандартів, використовуваних для конфігурування комп'ютерів і комп'ютерних мереж.

Комп'ютер та Інтернет було визнано одним з найбільш значних досягнень людства у XX ст. За цими двома термінами інформатики стоїть фантастичний здобуток сучасної науки, технологій та бізнесу, який не лише докорінно реорганізував структуру основних сфер діяльності людини, а й змінив її світогляд та спосіб життя.

Потреба у висококваліфікованих фахівцях з обслуговування комп’ютерних систем постійно зростає. ДВНЗ «Придніпровський енергобудівний технікум» готує таких фахівців.

Виробнича технологічна практика є завершальним і разом з тим вирішальним етапом підготовки робочих спеціалістів з “Обслуговування комп'ютерних систем і мереж”. Виробнича технологічна практика повинна забезпечувати закріплення практичних знань, отриманих студентами при вивченні спеціальних предметів за навчальним планом і здобуття та закріплення навичок експлуатації, ремонту й налаштування комп’ютерних систем та локальних мереж, які були отримані при проходженні попередніх навчальних практик; самостійне вивчення організаційних і технічних вимог до експлуатації та обслуговування комп’ютерної системи і набуття навичок організаторської роботи за обраною спеціальністю. Результатом проходження виробничої технологічної практики є також матеріал для виконання звітної документації та її оформлення і захисту, що є якісним показником набутих знань і вмінь майбутнього спеціаліста.

Ці вказівки допоможуть практиканту визначити напрямки збору інформації на підприємстві, пріоритетні шляхи вдосконалення обслуговування комп’ютерних систем, а також скласти звіт з виробничої технологічної практики та правильно його оформити.

 


1 РОБОЧА ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

 

1.1 Мета і завдання виробничої практики

Як відомо, основними вимогами до виробничого процесу в будь-якій галузі народного господарства є забезпечення його безпеки, надійності та економічності. Ці вимоги можливо виконати тільки при впровадженні новітніх інформаційних технологій. Для обслуговування ремонту і налагодження комп’ютерних систем і комунікацій необхідні висококваліфіковані спеціалісти з необхідними знаннями і навичками.

Метою виробничої практики є формування у студентів на базі знань, що одержані у вищому навчальному закладі, професійних умінь і навичок щодо прийняття самостійних рішень під час професійної діяльності у виробничих умовах; поглиблення та закріплення у них теоретичних знань, опанування студентами сучасних прийомів, методів та знарядь праці у сфері їх майбутнього фаху; виховання потреби систематичного поновлювання своїх знань та творчого їх застосування в практичній діяльності.

Практична підготовка студентів передбачає безперервність та послідовність здобуття потрібного обсягу практичних знань і умінь відповідно до кваліфікаційного рівня техніка з обчислювальної техніки.

Виробнича технологічна практика повинна забезпечувати закріплення практичних знань, отриманих студентами при вивченні спеціальних предметів навчального плану і здобуття навичок експлуатації, ремонту й налаштування як комп’ютерних систем так і комунікацій.

В результаті виробничої практики студенти повинні знати як організаційні та технічні вимоги до експлуатації комп’ютерних систем і комунікацій так і набути навичок організаторської роботи у відповідності до ОКХ спеціальності 5.05010201 “Обслуговування комп'ютерних систем і мереж”.

Виробничу практику студенти проходять в якості дублерів середнього інженерно-технічного персоналу у відділах інформаційного забезпечення, інформаційно-обчислювальних центрах або у відділах по ремонту та обслуговуванню периферійної техніки.

До виробничої практики допускаються студенти, які повністю виконали навчальний план за даною спеціальністю.

В процесі проходження виробничої практики з фаху студент повинен навчитися вирішувати типові завдання, що притаманні видам діяльності відповідно до розряду, які може обіймати випускник вищого навчального закладу - технік з обчислювальної техніки. Основними видами діяльності техніка з обчислювальної техніки є: робота на ЕОМ зі стандартним програмним забезпеченням на рівні користувача; обслуговування програмного забезпечення комп’ютерних систем; створення та обслуговування комп’ютерних мереж; робота з ресурсами глобальних мереж; обслуговування та ремонт засобів обчислювальної техніки та периферійних пристроїв; вибір електронних засобів збору та обробки інформації; оперативне планування виробничим процесом.

1.2 Організація та керівництво виробничою практикою

Виробнича практика за спеціальністю "Обслуговування комп'ютерних систем і мереж " проводиться у 8-му семестрі, її тривалість – 8 тижнів.

Протягом проходження технологічної практики студенти виконують обов’язки дублерів операторів електронно-обчислювальних машин Протягом одного тижня проходять інструктажі з техніки безпеки і узагальнюють зібраний матеріал й оформлюють звіти з практики.. Студенти безпосередньо приймають участь в процесах технічного обслуговування, ремонту та експлуатації електронно-обчислювальних машин (ЕОМ), виконують роботу на ЕОМ з стандартним програмним забезпеченням. Під наглядом інженерів виконують інсталяції, настроювання операційних систем, програм, апаратних системних засобів. Складають звіт з практики.

1.2.1 Вимоги до підприємств-баз практики

Виробнича переддипломна практика студентів проводиться на базах практики, які мають відповідати таким вимогам.

Об'єктом практики повинно бути виробниче підприємство, що виробляє або здійснює технічне обслуговування ЕОМ, периферійних пристроїв, а також науково-дослідні лабораторії, конструкторські бюро, обчислювальні центри, фірми, приватні фірми, які оснащені обчислювальною технікою, як місцевого значення так і в регіонах країни. На цих підприємствах повинні застосовуватись передові форми та методи управління й організації роботи підрозділів, що забезпечують працездатність комп’ютерної техніки, а також впроваджуватись прогресивні технології виробництва, організації праці та управління. На підприємствах повинні працювати висококваліфіковані фахівці, особливо в підрозділах, що здійснюють ремонт, технічне обслуговування комп’ютерних систем та налаштування мережі, які здатні створити відповідні умови студентам-практикантам у набутті професійних навичок і підборі матеріалу для дипломного проекту. З такими підприємствами-базами практики вищий навчальний заклад завчасно укладає договори на її проведення. Тривалість дії договорів погоджується договірними строками. Вона може визначатися на період конкретного виду практики або до п'яти років.

Розподіл студентів за об'єктами практики і призначення керівників здійснюється заступником директора з виробничої практики, узгоджується предметно цикловою комісією комп’ютерних дисциплін та КВП, завідуючим відділенням та навчальним відділом і оформлюється наказом директора.

Підприємство-база практики сприяє виконанню студентом завдання практики за такими напрямками:

- допомагає зібрати матеріали для виконання завдань технологічної практики; дає можливість студентам користування технічною документацією;

- надає місця практики поряд з інженерно-технічним персоналом, щоб отримати знання та навички роботи у сфері організації робіт з обслуговування та налаштування комп’ютерних систем та мереж;

- організує проведення обов'язкового інструктажу з охорони праці та техніки безпеки;

- контролює дотримування трудового розпорядку; виділяє з числа своїх фахівців керівників практики.

Керівництво студентами-практикантами на робочих місцях здійснюється керівниками підприємств, начальниками цехів, провідними фахівцями та іншими кваліфікованими спеціалістами з повною вищою освітою.

Основними обов'язками керівників практики від підприємства-об'єкта практики є:

- створення необхідних організаційно-технічних умов для проходження практики;

- забезпечення студентів необхідною конструкторською документацією з устаткування підприємства;

- залучення студентів-практикантів до активної участі у поточній роботі структурного підрозділу-місця практики;

- контроль за виконанням програми та підбором матеріалу для звітування про проходження практики.

1.2.2 Обов'язки студента під час проходження практики

Студент самостійно або за допомогою керівника практики визначає підприємство, де він планує проходження технологічної практики, приносить в навчальний заклад не пізніше, ніж за місяць до початку практики лист з підприємства, в якому зазначена згода підприємства прийняти студента на технологічну практику; лист повинен бути надрукований на бланку підприємства або завірений гербовою печаткою.

Студенти під час проходження виробничої технологічної практики зобов'язані:

- до початку практики одержати у вищому навчальному закладі всі необхідні документи і консультативну інформацію щодо їх оформлення;

- своєчасно прибути на об'єкт практики і забезпечити роботу на місці практики відповідно до отриманих завдань;

- регулярно відвідувати консультації у керівника практики;

- підкорятися чинним на підприємстві правилам внутрішнього трудового розпорядку; виконувати правила безпеки на підприємстві;

- ознайомитися зі структурою підприємства;

- вивчити необхідну звітну документацію;

- ознайомитися зі схемами управління підприємством;

- засвоїти обов'язки посадових осіб підрозділу;

- ознайомитися з планом заходів підприємства, особливо тих, що стосуються розвитку і модернізації;

- брати участь у виконанні практичних завдань в лабораторіях або на технологічних об’єктах;

- послідовно підбирати матеріал до звітної документації за виданою темою і консультуватись з керівником практики;

- вести щоденник, в якому занотовувати інформацію, необхідну для виконання завдань практики, оформити його належним чином після закінчення практики;

- нести відповідальність за виконану роботу;

- вчасно подати керівнику письмовий звіт про виробничу технологічну практику для перевірки;

- захистити звіт із технологічної практики у встановлений термін.

У разі порушення студентами-практикантами трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки та інших норм, на них наказом керівника підприємства може бути накладено стягнення, про що повідомляється адміністрації ДВНЗ «Придніпровський енергобудівний технікум».

1.2.3 Керівництво практикою викладачами Державного вищого навчального закладу «Придніпровський енергобудівний технікум»

До керівництва виробничою технологічною практикою студентів залучаються досвідчені викладачі предметно циклової комісії комп’ютерних дисциплін. В узагальненому вигляді керівництво практикою полягає у тому, що викладачі видають студентам основні завдання для виконання під час технологічної практики, та необхідні інструкції щодо виконання завдань практики(програма технологічної практики), а також надають щотижневі (за графіком, що затверджений навчальним відділом) консультації на робочих місцях практики і в технікумі, перевіряють і приймають звіти з практики.

Керівнику практики від технікуму належить:

- завчасно надати студентам інформацію про необхідність визначення ними баз практики й одержання листів-угод, оформлених належним чином;

- розглядати пропозиції щодо баз практики разом з заступником директора технікуму і підприємництва;

- організувати іншу (на відміну від запропонованої) базу практики в разі необхідності; оцінювати стан та відповідність підприємств, організацій та установ основним вимогам, що висуваються до баз практики, та їх готовність до прийняття студентів;

- вчасно оформити наказ про проходження студентами виробничої технологічної практики;

- проводити разом із завідувачем відділення установчі збори студентів, які відбувають на виробничу технологічну практику;

- розробити методичне забезпечення виконання практики (програма, щоденники та ін.);

- скласти графік виконання завдань програми практики;

- формувати завдання студентам-практикантам у збиранні матеріалів для виконання науково-дослідної роботи;

- проводити регулярні консультації студентів, згідно із затвердженим графіком;

- вирішувати організаційні питання, що виникають у процесі практики;

- проводити контроль за дотриманням термінів виконання завдань практики і складання звітів;

- перевіряти звіти із практики і допускати їх до захисту;

- приймати участь у роботі комісій з захисту звітів з практики, які створюються на цей період на відділенні електроніки;

- готувати і подавати зав. відділення письмовий звіт про результати проведення практики студентів із зауваженнями та пропозиціями щодо поліпшення практичної підготовки студентів для розгляду на засіданні предметно циклової комісії.

1.2.4 Рекомендації щодо попереднього вивчення літератури та інформаційних джерел на підприємстві

Вивчення рекомендованих літературних джерел, узгоджених і доповнених керівником практики слід зробити заздалегідь, до виходу на практику. Це дозволить скласти первісне уявлення про фахову кваліфікацію, дасть можливість сформувати вихідну концепцію, допоможе уникнути невиразності.

Робота з літературою починається з складання переліку джерел, що потрібно вивчити. Використовується література, рекомендована керівником практики, вказівками, а також підібрана за допомогою бібліотечних каталогів, мережі Internet. Крім того, необхідно обов'язково ознайомитися з періодичними виданнями (журналами "Комп’ютерна практика", "CHIP", "hi-Tech", "PC WORLD" тощо) не менше як за 3 роки (нинішній і попередні); це дозволить досягти системності й дослідити розвиток в Україні інформаційних технологій.

Первинне ознайомлення з літературним джерелом рекомендується починати з вивчення анотації й змісту, потім переглянути книжку й визначити спосіб її опрацювання: загальне ознайомлення, окремі виписки, конспектування.

Щоб не витрачати часу й не виконувати подвійну роботу, виписки слід супроводжувати точними посиланнями на відповідне джерело із зазначенням сторінок та інших необхідних даних: прізвище автора (авторів), назва твору, видавництво, рік, кількість сторінок.

Використання матеріалів літературних джерел у звіті про проходження виробничої практики супроводжується обов'язковим посиланням на джерело.

 

2 ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

2.1 Загальні положення

 

Програма виробничої (технологічної, переддипломної) практики передбачає послідовний економічний та технічний аналіз матеріально-технічного забезпечення та показників господарської діяльності підприємства-об'єкта практики за звітний період (квартали, рік) та план розвитку і впровадження інформаційних технологій.

Під час здійснення аналізу діяльності підприємства до студентів-практикантів висуваються вимоги:

- дотримання принципів аналітичної роботи, які забезпечують об’єктивну оцінку техніко-економічних показників діяльності підприємства;

- знання методик та правил аналізу структури виробничого підрозділу, його діяльності, що викладені у нормативних документах, навчальній та спеціальній літературі, лекціях тощо;

- використання в аналітичній роботі надійних джерел економічної інформації;

- максимально можлива конкретизація організації й технічних вимог до експлуатації, ремонту й налаштування систем обробки інформації;

- на підставі здійсненого аналізу пошук заходів щодо впровадження наукової організації праці (модернізація, використання програмного забезпечення та новітніх інформаційних технологій).

При підборі матеріалу для звіту з технічного обслуговування обчислювальної техніки надати перевагу інформації з використання сучасних технічних засобів контролю, захисту та модернізації.

 

ОРІЄНТОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИРОБНИЧОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

 

№ з/п Найменування робіт і перелік ділянок виробництва Тривалість періоду в тижнях Тривалість періоду в днях
Знайомство з підприємством і правилами внутрішнього розпорядку підприємства, інструктаж по техніці безпеки та з охорони праці, бесіда спеціалістів. Виконання обов’язків згідно з місцем роботи у відділі підприємства: А) Вивчення роботи окремих підрозділів підприємства; Б) Робота на ЕОМ з стандартним програмним забезпеченням; В) Робота в середовищі сучасних операційних систем та баз даних; Г) Інсталяція та настроювання операційних систем, апаратних, програмних, локальних та мережевих засобів; Д) Обслуговування засобів обчислювальної техніки та оргтехніки, пошук несправностей в мережах; Робота над матеріалами з охорони праці, техніки безпеки, вивчення екологічного становища на підприємстві. Збирання матеріалу з економіки та організації виробництва на підприємстві. Узагальнення матеріалу і оформлення звіту з практики. Залік по практиці. Всього:   0,5   0,5                 0,5   0,5   0,5 0,5                        

 


2.3 ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВИРОБНИЧОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...