Главная Обратная связь

Дисциплины:


ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ СТУДЕНТІВ 

Студенти повинні закріпити у виробничих умовах знання, отримані при вивченні спеціальних дисциплін: «Мікросхемотехніка», «Програмне забезпечення», «Мікропроцесорна техніка», «Архітектура ЕОМ», «Периферійні пристрої», «Технічне обслуговування та ремонт засобів обчислювальної техніки», «Системне програмування», «Комп’ютерні мережі», «Охорона праці», «Економіка та планування підприємства». Зібрати та проаналізувати матеріали для виконання звітної документації.

Мати чітку уяву про ті функції, які необхідно буде виконувати техніку з обчислювальної техніки.

Знати безпечні і санітарно-гігієнічні методи праці.

Студенти повинні вміти:

· проводити випробування та налагодження електронних схем та пристроїв;

· проводити електрорадіовимірювання в електронній апаратурі;

· проводити розбирання та збирання обладнання та здійснювати його комплексну перевірку;

· виконувати тестову перевірку ЕОМ та периферійних пристроїв;

· працювати із стандартним програмним забезпеченням;

· працювати в середовищі сучасних операційних систем та базах даних;

· виконувати інсталяцію та налаштування операційних систем, апаратних, програмних, локальних та мережних засобів;

· читати функціональні та принципові схеми пристроїв;

· виконувати перевірку функціонування системного програмного забезпечення;

· здійснювати резервне копіювання та збереження інформації.

 

3. СТРУКТУРА, ЗМІСТ І ОБСЯГ ЗВІТУ ПРО ВИРОБНИЧУ ТЕХНОЛОГІЧНУ ПРАКТИКУ Й ПОРЯДОК ЙОГО ЗАХИСТУ

 

Головною метою написання звіту з виробничої практики є показ студентами вміння всебічно аналізувати структуру й організацію управління підприємства, організацію заходів з техніки безпеки при обслуговуванні пристроїв обробки інформації, за допомогою знань, одержаних під час навчання в вищому навчальному закладі, продемонструвати знання виробничої діяльності, одержані під час виробничої практик. Показати вміння самостійно підбирати необхідний технічний матеріал для виконання дипломного проекту, який вказує на знання і уміння студентів в застосуванні сучасних технічних засобів з обробки інформації та новітніх інформаційних технологій.

Крім того, написання звіту з практики повинно продемонструвати придбані під час навчання студентом навички підбору, вивчення й використання літератури, конструкторської документації.

Звіт про практику повинен мати конкретний та послідовний виклад матеріалу, висновки та пропозиції. Опис діяльності підприємства та структурного підрозділу повинні бути стислими, змістовними, з наведенням прикладів технічних засобів, які використовують в підрозділі та на підприємстві.Звіт повинен бути складений під час проходження практики та оцінений у відгуку про роботу студента, де може подаватися й коротка характеристика студента-практиканта.

Оформлений звіт з доданим щоденником, відгуком від підприємства-бази практики подається керівнику практики для захисту в термін, згідно з графіком.

 

3.1 Структура й обсяг звіту

 

Звіт студента про виробничу практику повинен мати теоретичну, аналітичну та постановчо-прикладну частини. Названі розділи звіту повинні бути логічно пов'язані між собою.

В загальному вигляді звіт повинен містити такі елементи досліджень:

· аналіз структури і техніко-економічних показників діяльності підприємства;

· аналіз структури відділу інформаційних технологій (обчислювальний центр) підприємства та його діяльності, у тому числі:

· обов'язки і права середнього персоналу;

· обов'язки і права інженерно-технічного персоналу;

· опис організації робіт в підрозділах, обладнання, умови праці;

· опис технічних вимог до експлуатації технології ремонту, правил налаштування та обслуговування обчислювальних систем та мереж;

· опис організації заходів з техніки безпеки при обслуговуванні обчислювальних систем та мереж;

· технічний матеріал для виконання дипломного проекту.

Кожна робота має свої особливості, обумовлені місцем проходження практики, наявністю інформації. Разом з тим звіт пишеться за єдиною схемою згідно з даними методичними вказівками. Звіт повинен містити вказані складники в такій послідовності:

1. Титульна сторінка (додаток А).

2. Зміст.

3. Перелік умовних позначок (за необхідністю).

4. Основна частина.

5. Індивідуальне завдання на технологічну практику.

6. Список використаної літератури (не менше 20 посилань).

7. Додатки.

У таблиці 3.1. наведено структуру основної частини звіту про виробничу практику.

Таблиця 3.1 - Структура та орієнтовний обсяг окремих частин звіту

 

Назва розділу Обсяг (у сторінках)
1. Вступ 2-3
2.Аналіз діяльності підприємства його техніко-економічні показники 2-4
3. Характеристика роботи мережі, якщо вона є, або периферійного пристрою, який є об’єктом дослідження. 3-5
4. Організаційні обов'язки середнього та інженерно-технічного персоналу лабораторії по ремонту та обслуговуванню обчислювальних систем. 5-7
5. Організація заходів з техніки безпеки і протипожежних заходів при обслуговуванні обчислювальних систем 5-7
6. Індивідуальне завдання на технологічну практику. 5-10
7. Список використаної літератури
8. Додатки, у яких наведені зразки документації підприємства 2-5

 

У звіті повинні бути необхідні розрахунки, проміжні дані (наприклад, розрахунок кабелю, необхідного для монтажу мережі та інші за вказівкою керівника практики), та схеми і креслення що наводяться в додатках з необхідними поясненнями.

 

3.1.1 Титульна сторінка

Титульна сторінка містить дані, які розміщують у такій послідовності:

а) відомості про вищий навчальний заклад, група і відділення;

б) назва документа;

в) повна назва підприємства-бази практики;

г) назва спеціальності;

д) підписи студента, який виконує роботу, а також керівника практики від вузу та підприємства;

е) печатка підприємства-бази практики;

ж) місце та рік складання звіту про виробничу технологічну практику.

Назва підприємства-бази практики, зазначена на титульній сторінці, повинна повністю відповідати назві підприємства в наказі. Приклад оформлення титульної сторінки наведений у додатку А.

 

3.1.2 Зміст звіту про практику

Зміст розміщують безпосередньо після титульної сторінки, починаючи з нової сторінки. Зміст включає: вступ, послідовно перелічені назви всіх розділів, підрозділів, пунктів та підпунктів (якщо вони мають заголовки); рекомендації; висновки; перелік приміток; назви додатків та номери сторінок, на яких розміщується початок матеріалу.

 

3.1.3 Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

Усі прийняті в роботі мало розповсюджені умовні позначення, символи, одиниці, скорочення та терміни пояснюють у переліку, який розміщують безпосередньо після змісту на новій сторінці.

Незалежно від цього у разі першої появи цих елементів у тексті пояснювальної записки проводять їх розшифровку.

 

3.1.4 Основна частина

Основна частина містить такі структурні елементи:

· вступ;

· структура підприємства-бази практики;

· схема мережі та її опис, або опис обчислювальних систем, що знаходяться в підрозділі (якщо вони відповідають тим, що вивчалися під час занять, то тільки їх перелік);

· організаційні обов'язку персоналу структурного підрозділу;

· організація заходів з техніки безпеки;

· технічний матеріал.

 

3.1.4.1 Вступ

Вступ розміщують на окремій сторінці. У вступі розкривають:

- оцінку сучасного стану галузі, існуючі проблеми в даній галузі, впровадження сучасних технологій в галузі;

- актуальність проходження практики на підприємстві; мету практики та її основні завдання;

- перспективи використання зібраного матеріалу для виконання індивідуального завдання

 

3.1.4.2 Аналіз діяльності підприємства його техніко-економічні показники

Ця частина звіту про виробничу технологічну практику безпосередньо базується на даних, одержаних на підприємстві під час практики. Насамперед необхідно охарактеризувати діяльність підприємства:

- його організаційно-правову форму;

- місце знаходження;

- виробничу структуру;

- адміністративне управління (структура управління і її ефективність, забезпеченість інформацією, процедури управління);

- види діяльності (особливо підкреслити ті види, що мають зовнішньоекономічну спрямованість);

- техніко-економічні показники підприємства.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...