Главная Обратная связь

Дисциплины:


Індивідуальне завдання. Під час практики кожен студент обов’язково вивчає структуру мережі, яка існує на підприємстві; програмне забезпечення 

Під час практики кожен студент обов’язково вивчає структуру мережі, яка існує на підприємстві; програмне забезпечення, яке використовується для здійснення документообігу та підтримки працездатності обчислювальної системи, новітні інформаційні технології; інструменти та вимірювальні пристрої, які використовуються для діагностики, тестування та технічного обслуговування периферійних пристроїв, комп’ютерної мережі і т.ін.

В цьому розділі звіту необхідно:

- описати наявне обладнання та устаткування, при чому устаткування, яке вивчається під час аудиторних занять не описується, а подається тільки перелік;

- описати програмне забезпечення, яке використовується на підприємстві;

- охарактеризувати новітні технології, що використовуються на підприємстві з пропозиціями по його використанню під час аудиторних занять;

- аналіз технічного та програмного матеріалу, який необхідний для виконання індивідуального завдання.

 

3.1.4.4 Організаційні обов'язки середнього та інженерно-технічного персоналу структурного підрозділу

В цьому розділі розкривається аналіз діяльності і структура підрозділу. Насамперед необхідно охарактеризувати:

- кваліфікаційні характеристики та посадові інструкції робітників підрозділу;

- обов'язки й права персоналу;

- організаційні й технічні вимоги до експлуатації технології ремонту і правил налаштування обчислювальних систем та мереж;

- заходи щодо впровадження наукової організації праці.

Відносно економічних показників, необхідно визначити, опираючись на дані підприємства значення структурного підрозділу в покращенні техніко-економічних показників підприємства.

 

3.1.4.5 Організація заходів з техніки безпеки і протипожежних заходів при обслуговуванні пристроїв обробки інформації

Цей розділ звіту має містити наступні дані:

- призначення осіб, які відповідають за безпечне ведення робіт;

- видача наряду або розпорядження;

- підготовка робочого місця та допуск;

- оформлення перерв в роботі та її закінчення;

- організаційні та технічні заходи з техніки безпеки;

- техніка безпеки при роботі з електроприладами;

- організація радіаційної безпеки;

- організація протипожежної безпеки.

3.1.4.6 Технічний матеріал до звіту з технологічної практики

Техніко-економічні показники підприємства безпосередньо залежать від впровадження сучасних інформаційних технологій, тому студент підбирає матеріал для характеристики технічного стану підприємства і описує його в звіті. Тема індивідуального завдання видається керівником практики стосовно місця проходження студентом практики, а також враховуються індивідуальні можливості студента.При підборі технічного матеріалу необхідно охарактеризувати:

- об'єкт дослідження, його характеристики;

- якщо об’єктом дослідження є локальна мережа, то визначити всі параметри, призначення та мету основні характеристики;

Описання обов'язково супроводжується схемами, на які робляться зноски і які вносяться до додатків. Вкінці вказати конкретну запропоновану топологію мережі, або програмного забезпечення, або програму заходів по технічному обслуговуванню та ремонту периферійної техніки, і визначити позитивні сторони її використання і обслуговування.

 

3.1.4.7 Загальні висновки

За результатами аналізу структури і діяльності підприємства, структурного підрозділу складаються в логічній послідовності загальні висновки. Висновки повинні містити перспективи розвитку підприємства, модернізації і впровадження новітніх інформаційних технологій в управління технологічними процесами. Ці висновки більш докладні, ніж у попередніх розділах. їх повний виклад дозволяє оцінити ступінь вирішення завдань і досягнення мети, що зазначена при проходженні виробничої практики, успішного виконання і захисту індивідуального завдання та звіту в цілому, а також підготовленість автора до виконання обов’язків за фахом.

 

3.1.5 Перелік посилань

Під час написання звіту автор посилається на деякі твердження в літературних джерелах для підтвердження своїх висновків або, навпаки, заперечує погляди, наведені в статтях чи книжках.

Посилання в тексті звіту про проходження комплексної практики з фаху слід зазначити порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад "... у роботах [1-7] Література, яка використовувалась при написанні звіту в переліку посилань подають у порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті, і згідно з правилами.

 

3.1.6 Додатки

У звіті про практику з фаху обов'язковим є використання чинних законів України, Указів Президента, Постанов Кабінету Міністрів, відповідно до яких підприємство здійснює свою діяльність. Назви документів наводять у переліку посилань.

Додатки розміщують після основної частини пояснювальної записки. У додатках розміщують матеріал, який:

- є необхідним для повноти основної частини звіту, але включення його в основну частину може змінювати впорядковане й логічне уявлення про роботу;

- не може бути послідовно розміщеним в основній частині через великий обсяг або способи відтворення;

- може бути не потрібним для широкого кола читачів, але є необхідний для спеціалістів у даній області.

До додатків можуть бути включені:

- таблиці техніко-економічних показників підприємства;

- структурні схеми мережі;

- додаткові ілюстрації.

 

3.2 Вимоги до оформлення звіту

 

3.2.1 Загальні вимоги

 

Звіт про проходження виробничої практики складають у вигляді тексту, який доповнюють схемами, кресленнями й таблицями. Звіт оформлюють на аркушах формату А4 (210x297 мм) з рамкою та штампом (титульний лист без штампу, лист зі змістом зі штампом висотою 40 мм., а всі інші зі штампом висотою 15 мм.) (Див. Додаток1). Допускається використання окремих аркушів формату A3 (297x420 мм), коли це необхідно. Звіт виконують на одній сторінці аркуша білого паперу машинним (за допомогою комп'ютерної техніки) способом. Звіт виконують з розрахунку 30-35 рядків на сторінці, у разі машинного способу з розрахунку не більше ніж 40 рядків на сторінці за умови рівномірного його заповнення й висотою літер і цифр не менше 1,8 мм. Текст звіту слід писати, дотримуючись таких розмірів полів: ліве поле - не менше як 30 мм, праве - не менше як 10 мм, верхнє та нижнє - не менше як 20 мм. Необхідно дотримуватися рівномірної густоти, контрастності й чіткості зображення у всій пояснювальній записці. Усі лінії, літери, цифри й знаки повинні бути одного кольору у всій пояснювальній записці.

Окремі слова, формули, знаки, які вписують у текст, повинні бути чорного кольору; густота вписаного тексту повинна бути максимально наближена до густоти основного зображення.

Помилки, описки та графічні неточності допускаються виправляти підчисткою або зафарбовувати білою фарбою й наносити на тому ж місці або між рядками виправлене зображення. Виправлене повинно бути того ж кольору, що і весь текст.

Прізвища, назви закладів, фірм та інші особисті імена в звіті наводять мовою оригіналу. Допускається транслітерувати особисті імена і наводити назви організацій у перекладі на мову звіту з додаванням (у разі першого вживання) оригінальної назви.

Структурні елементи «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ЗНАКІВ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «РЕКОМЕНДАЦІЇ», «ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ» не нумерують, а їх назви є заголовками структурних елементів.

Розділи та підрозділи повинні мати заголовки. Пункти та підпункти можуть мати заголовки. Заголовки структурних елементів звіту та заголовки розділів слід розміщувати в середині рядка й писати великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи. Заголовки підрозділів, пунктів та підпунктів слід починати з абзацного відступу й писати малими літерами, крім першої великої. Якщо заголовок складається з двох чи більше речень, їх розділяють крапкою. Відстань між заголовком і наступним або попереднім текстом повинна бути не менша двох рядків. Відстань між рядками самого заголовка, а також між двома заголовками беруть такою ж, як у тексті. Абзацний відступ повинен бути однаковим по всьому тексті й дорівнювати п'яти знакам.

Не допускається розміщувати назви розділу, підрозділу, а також пункту й підпункту в нижній частині сторінки, якщо після нього розташований тільки один рядок тексту.

 

3.2.2 Нумерація сторінок звіту

 

Нумерація сторінок є наскрізною і починається з обкладинки. На титульній сторінці номер не ставиться. Подальші номери проставляються в правому нижньому кутку стандартного аркуша формату А4 (210 х 297 мм) з рамкою та штампом (титульний лист без штампу, лист зі змістом зі штампом висотою 40 мм., а всі інші зі штампом висотою 15 мм.) (Див. Додаток1). Ілюстрації та таблиці, розміщені на окремих аркушах, включають у загальну нумерацію сторінок звіту.

 

3.2.3 Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів

 

Розділи, підрозділи, пункти, підпункти звіту слід нумерувати арабськими цифрами. Розділи звіту повинні мати порядкову нумерацію в межах викладання звіту й позначатися арабськими цифрами без крапки, наприклад, 1,2, 3 тощо.

Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу й порядкового номера підрозділу, розділених крапкою, наприклад, 1.1, 1.2 тощо.

Пункти повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з номера розділу, порядкового номера підрозділу й порядкового номера пункту, розділених крапкою, наприклад, 1.1.1, 1.1.2 тощо. Якщо текст розділяють тільки на пункти, їх слід нумерувати, за винятком додатків, порядковими номерами.

Номер підпункту складається з номера розділу, порядкового номера підрозділу, порядкового номера пункту і порядкового номера підпункту, розділених крапкою, наприклад, 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 тощо. Якщо розділ або підрозділ складається з одного пункту або пункт складається з одного підпункту, його нумерують.

 

3.2.4 Ілюстрації

 

Ілюстрації (малюнки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки) слід розміщувати в звіті безпосередньо після тексту, у якому вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації повинні бути подані посилання в звіті.

Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядкової нумерації в межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених у додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу й порядкового номера ілюстрації, розділених крапкою, наприклад, рисунок 3.2 - другий рисунок третього розділу. Ілюстрації можуть мати назву, яку розміщують під ілюстрацією в рядку з номером ілюстрації. За необхідності під ілюстрацією перед її номером розміщують пояснювальні дані (текст під рисунком). Ілюстрація позначається словом «Рисунок», яке разом з назвою ілюстрації розміщують після пояснювальних даних.

Якщо ілюстрація не вміщується на одній сторінці, можна переносити її на інші сторінки,у цьому випадку назви ілюстрації розміщують на першій сторінці, пояснювальні дані – на кожній сторінці й під ними вказують:

«Рисунок____, аркуш________».

У разі першого посилання в тексті на рисунок рекомендується вказувати його повний номер, наприклад, «Рисунок 5.1»; у разі повторного посилання додають «див.», наприклад, «див. рис. 5.1».

3.2.5 Таблиці

 

Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць. Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці повинні бути дані посилання в тексті звіту. Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, наведених у додатках. Номер таблиці складається з номера розділу й порядкового номера таблиці, розділених крапкою, наприклад, таблиця 2.1 - перша таблиця другого розділу. Якщо в звіті одна таблиця, її нумерують згідно з вимогами, вказаними вище. Таблиця може мати назву, яку пишуть малими літерами (крім першої великої) і розміщують над таблицею. Назва повинна бути короткою й відображати зміст таблиці.

Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, таблицю ділять на частини й розміщують одну частину під другою або поряд, або переносять частину таблиці на наступну сторінку. В кожній частині таблиці розміщують її головку і боковик. У разі поділу таблиці на частини допускається її головку або боковик замінювати відповідно до номерів граф або рядків. У цьому випадку нумерують арабськими цифрами графи або рядки першої частини таблиці.

Слово «Таблиця____» вказують один раз над першою частиною таблиці, над іншими частинами праворуч пишуть: «Продовження таблиці____» з вказівкою номера таблиці.

Заголовки граф таблиці пишуть з великих літер, а підзаголовки - з малих, якщо вони складають одне речення з заголовком.

Підзаголовки, які мають самостійне значення, пишуть з великої літери. У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф вказують в однині.

 

3.2.6 Примітки

 

Примітки розміщують у звіті за необхідності пояснення тексту або ілюстрації безпосередньо після тексту, таблиці, ілюстрації, до яких вони належать. Одна примітка не нумерується. Слово «Примітка» пишуть з великої літери з абзацного відступу, не підкреслюють, після слова «Примітка» ставлять крапку і з великої літери в тому ж рядку дають текст примітки.

Приклад:

Примітка _____________________

Декілька приміток нумерують послідовно арабськими цифрами з крапкою. Після слова «Примітка» ставлять двокрапку і з нового рядка з абзацу після номера примітки з великої літери дають текст примітки.

 

Приклад: Примітки:

1._____________________________

2._____________________________

 

3.2.7 Виноски

 

Пояснення окремих даних, наведених у тексті або таблицях, допускається оформлювати виносками.

Виноски позначають арабськими цифрами (порядкові номери) з дужками. Нумерація виносок повинна бути окремою для кожної сторінки.

Знаки виноски ставлять безпосередньо після того слова, числа, символу, речення, до якого дається пояснення, та перед текстом пояснення.

Текст виноски розміщують під таблицею або в кінці сторінки і окремо від таблиці або тексту довжиною 30-40 мм, у лівій частині сторінки.

Текст виноски починають з абзацного відступу й виконують з мінімальним міжрядковим інтервалом.

 

3.2.8 Формули

 

Формули розмішують безпосередньо після тексту, у якому вони згадуються, по центру сторінки. Формули слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу.

Вище та нижче кожної формули повинен бути залишений один вільний рядок.

Номер формули складається з номера розділу, порядкового номера формули, розділених крапкою, наприклад, формула (1.3) — третя формула першого розділу.

Номер формули вказують на рівні формули або рівняння в дужках справа.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, які входять у формулу, слід наводити безпосередньо під формулою в тій послідовності, у якій вони подані.

Пояснення значень кожного символу й числового коефіцієнта слід давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом «де» без двокрапки.

Переносити формули на наступний рядок допускається тільки на знаках операцій, причому знак операції на початку наступного рядка повторюють. При перенесенні формули на знаку операції множення використовують знак "х".

Якщо в пояснювальній записці тільки одна формула або рівняння, їх нумерують згідно з вимогами, вказаними вище.

 

3.2.9 Посилання

 

Посилання в тексті звіту на джерела слід вказувати порядковим номером у квадратних дужках за "Переліком посилань", наприклад,".. .у роботах [ 1-4]".

У разі посилань на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, ілюстрації, таблиці, формули, рівняння, додатки вказують їх номери. При посиланнях слід писати: "... у розділі 4 ..." "... по 3.3.4 ..." "... див. 2.1 ..." "... відповідно до 2.3.4.1", "... на рис. 1.3 ..." або "... на рисунку 1.3...", "... у таблиці 3.2 "...див. табл. 3.2...", "... за формулою (3.1) ...", "...у рівняннях (1.23) - (1.25)...", ".. .у додатку В ...".

 

3.2.10 Додатки

 

Додатки слід оформлювати як продовження звіту про комплексну практику на її наступних сторінках, розміщувати у порядку появи на них посилань у тексті звіту.

Кожен додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, який пишуть зверху малими літерами, крім першої прописної, симетрично відповідно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами, з першої прописної, повинно бути написано "Додаток _" і велику літеру, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, Ї, Й, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б тощо. Один додаток позначається як додаток А.

При необхідності текст додатку може бути поділеним на розділи, підрозділи, пункти і підпункти, які слід нумерувати в межах кожного додатку. При цьому перед кожним номером проставляють позначення додатку (літеру) і крапку, наприклад, А.2 - другий розділ додатку А; Д.3.І – підрозділ 3.1 додатку Д тощо.

Існуючі в тексті додатка ілюстрації, таблиці, формули і рівняння слід нумерувати в межах кожного додатку, наприклад, малюнок Г.1 - перший малюнок додатку Г; таблиця В.2 - друга таблиця додатку В; формула (А.1) - перша формула додатку А.

Якщо у додатку одна ілюстрація, одна таблиця, одна формула, одне рівняння, їх позначають, наприклад, малюнок А. 1, таблиця А. 1, формула (А. 1).

При посиланнях в тексті додатку на ілюстрації, таблиці, формули, рівняння рекомендується писати: "... на. рисунку 1.2 "... у таблиці 2.3 ...", або "... у табл. 2.3 "... за формулою (3.1)..." "... у додатку (К.1)

 

3.3 Захист звітів про проходження практики

 

Після закінчення терміну виробничої практики студенти звітують на відділенні електроніки про виконання програми технологічної практики. Загальна форма такої звітності - подання письмового звіту, з позитивною відміткою керівника від підприємства. Крім того, подається щоденник практиканта, де міститься відгук керівника від підприємства-бази практики про виконання студентом програми практики.

Письмовий звіт із практики разом зі щоденником подається у встановлений термін (протягом тижня після закінчення практики) керівникові практики від Державного вищого навчального закладу «Придніпровський енергобудівний технікум» для перевірки, рецензування і допуску до захисту. Письмова рецензія керівника практики від ПЦК заноситься до щоденника практиканта.

Звіт із практики має містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики та технічного матеріалу, що пов'язаний з темою індивідуального завдання або науково-дослідною роботою студента, якщо воно мало місце. Обов'язковим є наявність висновків та пропозицій, яких потребує зміст завдань.

Обсяг звіту може становити до 40 рукописних сторінок. Розділи й окремі питання звіту повинні бути чітко визначені, викладені в логічній послідовності і конкретизовані. Таблиці, ілюстративний матеріал, додатки повинні бути змістовними і оформленими відповідно до стандартів виконання письмових робіт у вищій школі.

Звіт із практики захищається студентом (з диференційованою оцінкою) в комісії, призначеній завідуючим відділенням електроніки та підприємства. До складу комісії входять керівники практики від технікуму і, за можливості, від баз практики, викладачі відділення, які викладали студентам-практикантам спеціальні дисципліни.

Оцінка за виробничу практику вноситься до заліково-екзаменаційної відомості й в залікову книжку студента за підписом керівника практики.

Підсумки кожної практики обговорюються на засіданнях предметно циклової комісії.

При визначенні рівня академічної успішності під час отримання диплома разом з іншими оцінками студента враховується оцінка з практики.

Якщо студент не виконав завдання, передбачене програмою практики, не склав відповідно до вимог змістовного звіту або не захистив свій звіт і одержав на захисті незадовільну оцінку, він не допускається до державного іспиту.

Студент, який не виконав програму практики без поважних причин, відраховується з технікуму. В окремому випадку йому може бути надано право проходження практики повторно під час канікул. Студент, який повторно отримав незадовільну оцінку з практики в комісії, відраховується з вищого навчального закладу.

Інформація про проходження виробничої практики та її підсумки обговорюється на засіданнях предметно циклової комісії комп’ютерних дисциплін, відділення електроніки, а її загальні підсумки підводяться на педагогічній раді технікуму.

 

4. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Бойко В.В. «Экономика предприятий Украины», Днепропетровск, «Порги», 1998г.

2. Бойко В.І., Гурій А.М. та ін.. Схемотехніка електронних систем. – 2-ге вид..,допов., і переробл.. – К., Вища шк.., 2004. – 423 с. : іл

3. Буров Є. Комп’ютерні мережі. 2-ге оновлене і доповн. Вид. Львів: БаК, 2003 - 584 с.

4. Буряковский и др. «Финансы предприятий», Днепропетровск, «Пороги», 1998г.

5. Гук М. Аппаратные средства локальных сетей. СПб, «Питер», 2000

6. Джамса Крис. "Практическое руководство по сборке, настройке, модернизации и разгону ПК". Советы и технические приемы: Пер. с англ./Крис Джамса- М.: ООО "ДиаСофтЮП", 2004

7. Кобевник В.Ф. «Охрана труда», Киев, «Вища школа», 1990

8. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы /В.Г. Олифер и Н.А.Олифер - СПб.:Питер, 2001 - 672 с.

9. Кравчук С.О. Основи комп'ютерної техніки: Компоненти, системи, мережі: Навч. Посіб. Для студ. Вищ. Навч. Закл. / С.О. Кравчук, В.О. Шонін.- К.: ІВЦ "Видавництво "Політехніка": Видавництво "Каравела", 2005

10. Кулаков Ю.А., С.В.Омелянский «Компьютерные сети», Киев, «Юниор», 1999г.

11. Куценко С.П. и др. «Экономика, организация и планирование ВУ», Москва, «Статистика».

12. Марголис А. «Поиск и устранение неисправностей в персональных комп’ютерах», Киев, «Диалектика», 1994

13. Минаси Марк «Модернизация и обслуживание ПК», Киев, «Век», Москва «Энтроп», 1999

14. Новиков Ю.В. «Аппаратура локальных сетей», Москва, «Эком», 1998

15. Потемкин И.С., Функциональные узлы цифровой автоматики, М., Знерго атомиздат, 1988.

16. Румянцев П.В.. Работа с файлами в WIN 32 API

17. Скотт Мюллер. Модернизация и ремонт ПК. Москва - Санкт-Петербург-Киев, 2000 г.

18. Системное программное обеспечение / А.В.Гордеев, А.Ю.Молчанов. - СПб: Питер, 2002

19. Степаненко О, «ТО и ремонт IBM PC», Киев, «Диалектико», 1994

20. Ткачук К.Н. «Охрана труда и окружающей среды в радиоэлектронной промышленности», Киев, «Вища школа», 1988


Додаток А

Зразок оформлення звіту з виробничої (технологічної або переддипломної) практики

 

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

«Придніпровський енергобудівний технікум»

 

 

ПРАКТИКА

ВИРОБНИЧА ТЕХНОЛОГІЧНА

 

ЗВІТ

 

ПТ 5.091504 ХХ[1] УУ[2] ТЗ

 

Розробив ___________

Керівник від ВНЗ ___________

Керівник від

підприємства ____________

 

Дніпропетровськ

200____


Додаток Б

 

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

«Придніпровський енергобудівний технікум»

 

Щ О Д Е Н И К П Р А К Т И К И

 

Студента ____________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

курс _______група _____

спеціальність_______________

 


Направлення на практику

 

Студент_____________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

Направляється на ______________________практику

(вид практики)

На_________________________________________________

(назва підприємства)

Термін практики: з ___________ по _________200___р.

 

Керівник практики від ПЕБТу _________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

___________________________________________________________

 

Печатка

технікуму

 

Завідувач відділення ________________________________________

(підпис, прізвище, ім’я, по батькові)

Керівник практики від підприємства ___________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Прибув на підприємство

Печатка

Підприємства

«_____»__________200___р.

____________________________________________________

(посада, підпис, прізвище, ініціали відповідальної особи)

Вибув з підприємства

Печатка

підприємства

«_____»__________200___р.

____________________________________________________

(посада, підпис, прізвище, ініціали відповідальної особи)

 

 


Календарний план проходження практики

 

Назва робіт Запланована кількість годин протягом тижня
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

Виконання програми практики

 

Назви виконаних робіт Зауваження керівника Підпис керівників практики
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Відгук і оцінка роботи студента на практиці

 

На ____________________________________________________________

(підприємство)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


Висновок керівника практики від технікуму

про роботу студента

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Підпис керівника практики від технікуму _____________________________

«____»______________200___р

Залікова оцінка з практики __________________________________________

Підписи членів комісії________________________________________

 


Основні положення практики

 

1. Студент після прибуття на підприємство повинен затвердити у керівника підприємства календарний план проходження практики, пройти інструктаж з техніки безпеки та ознайомитися з робочим місцем.

2. Під час проходження практики студент зобов’язаний суворо дотримуватися правил внутрішнього розпорядку підприємства.

3. Звіт про практику студент складає відповідно до календарного плану проходження практики й додаткових вказівок керівників практики від підприємства та технікуму.

4. Виробнича практика студента оцінюється за чотирибальною системою й враховується нарівні з іншими дисциплінами навчального закладу.

5. Студент, який не виконав вимог практики й дістав негативний відгук про роботу або незадовільну оцінку під час захисту звіту, вважається таким, що не виконав навчальний план.

 

Правила ведення й оформлення щоденника

 

  1. Щоденник – це основний документ студента під час проходження практики.
  2. Під час практик тики студент щодня коротко чорнилом повинен записувати в щоденник усе, що він зробив за день для виконання календарного плану проходження практики.
  3. Не рідше як раз на тиждень студент зобов’язаний подавати щоденник на перегляд керівниками практики від технікуму й від підприємства, які перевіряють щоденник, дають письмові зауваження, додаткові завдання й підписують записи, що зробив студент.
  4. Після закінчення практики щоденник разом із звітом подається керівникам практики.
  5. Оформлений щоденник разом із звітом студент повинен захистити перед комісією технікуму.
  6. Без заповненого щоденника та звіту практика не зараховується.

 


[1] ХХ – рік вступу до навчального закладу

 

[2] УУ – порядковий номер за списком студентської групи

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...