Главная Обратная связь

Дисциплины:


Список використаних джерел. з дисципліни «Землевпорядне проектування»МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ

КУРСОВОГО ПРОЕКТУ "ОРГАНІЗАЦІЯ

ТЕРИТОРІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ

ПІДПРИЄМСТВ"

з дисципліни «Землевпорядне проектування»

для студентів спеціальності 5.08010102 «Землевпорядкування»

 

 

Вознесенськ - 2010р.

Загальні положення

Курсове проектування з організації території сільськогоспо­дарських підприємств має на меті поглиблення теоретичних знань землевпорядного проектування, правових норм Земельного кодексу України та законів України "Про землеустрій", "Про оренду землі", "Про охорону земель", "Про фермерське господарство", а також оволодіння необхідними навичками для практичного вирішення питань, пов'язаних зі складанням проектів раціонального розміщен­ня, використання і охорони земельних угідь, що знаходяться в приватній, комунальній власності і користуванні, зокрема на умовах оренди сільськогосподарських підприємств та громадян.

У ході курсового проектування необхідно вирішити такі питання:

1. Побудувати план землекористування за координатами точок повороту меж землекористування та абрисами.

2. Визначити площу землекористування і окремих угідь.

3. Провести аналіз і дати оцінку фактичному використанню земель.

4. Організувати систему сільськогосподарських підприємств ринкового типу на території сільської, селищної ради.

5. Визначити найбільш раціональну, з урахуванням ґрунтів, рельєфу, природних умов, систему розміщення і використання сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, кормових угідь).

6. Намітити розміщення або розширення населених пунктів, господарських дворів, сітки внутрігосподарських шляхів та системи сівозмін.

7. Скласти картограму екологічної придатності земель, крутості схилів для розміщення сівозмін залежно від придатності ґрунтів для вирощування сільськогосподарських культур.

8. Розробити заходи щодо дотримання вимог охорони ґрунтів, впровадження контурно - меліоративної організації території, створення гармонійного культурного ландшафту землекористувань.

9. На території сільської ради скласти експлікацію земель за проектом і передбачити їх просторове розміщення.

10. Провести якісну оцінку земель.

11. Організувати заходи щодо поліпшення угідь.

12. Розробити технологічну характеристику полів сівозмін і

робочих ділянок.

13. Підготувати вихідні дані та розмічувальне креслення перенесення проекту впорядкування території у натуру.

14. Визначити економічну ефективність запроектованих заходів.

Об'єктом курсового проектування можуть бути сільськогоспо­дарські землекористування або землеволодіння на території однієї сільської (селищної) ради з різними формами господарювання, а також підприємство, що веде підсобне сільське господарство.Для розробки курсового проекту студент отримує:

1. Завдання на розробку курсового проекту.

2. Каталог координат меж землекористування або землеволодіння.

3. План землекористування або землеволодіння.

4. Межі агровиробничих груп ґрунтів, їх шифри та характеристику.

5. Топографічний план землекористування або землеволодіння.

6.Вихідні дані, які містять інформацію про місце розташування землекористування, природні і економічні умови господарства, замовлення на виробництво продукції тощо.

Кожний студент виконує курсовий проект самостійно, консультується з керівником курсового проектування. Під час роботи над курсовим проектом, крім методичних вказівок, використовує спеціальну літературу, законодавчі, інструктивні та нормативні матеріали. Закінчений курсовий проект складається із графічної частини, зміст якої передбачається проектним завданням, і текстової частини, до якої входить пояснювальна записка із експлікаціями, таблицями і розрахунками. Всі ці матеріали брошуруються в папку і здаються керівнику для перевірки. Схвалений проект захищається студентом на засіданні комісії.

Послідовність і методика складання курсового проекту

Студент перед початком розробки курсового проекту повинен добре вивчити поставлене завдання, проробити відповідні розділи курсу лекцій та підручника, а також ознайомитись з рекомендованою додатковою літературою, земельним законодавством, добре вивчити зміст вихідних матеріалів об'єкта курсового проектування.

Підставою для укладання курсового проекту є завдання, в якому встановлюється порядок і обсяги робіт.

Після отримання вихідних даних і детального вивчення завдання для виконання курсового проекту робота над ним проводиться в чотири етапи.

• землевпорядні вишукування (підготовчі роботи) для укладання проекту;

• укладання проекту організації території;

• підготовка вихідних даних для перенесення проекту в натуру;

• написання пояснювальної записки.

ЗАВДАННЯ

на виконання курсового проекту

студента____курсу ___ групи спеціальність ____________

Дисципліна: землевпорядне проектування

ТЕМА: ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ СІЛЬСЬКОГОСПО­ДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

_____________________сільської ради, _______________ району,

________________________________________________ області

 

Зміст курсового проекту

Вступ.

Розділ 1. Землевпорядні вишукування для складання проекту організації території.

1.1. Загальні відомості про землекористування.

1.2. Природні умови землекористувань.

1.3. Аналіз існуючого використання земель.

1.4. Побудова плану меж території сільськогосподарського підприємства в масштабі 1:10000.

1.4.1. Складання каталогу координат.

1.5. Вирахування площ за координатами.

1.5.1. Вирахування площ за координатами.

1.5.2. Вирахування площ контурів угідь.

1.6. Складання експлікації земель за угіддями та землекористу­вачами в межах плану.

1.7. Складання і призначення картограми крутості схилів.

1.8. Складання і призначення картограми агровиробничих груп ґрунтів.

1.9. Складання і призначення картограми екологічної придатно­сті земель.

Розділ 2. Організація території новостворених землекористувань.

2.1. Організація раціональної системи використання угідь.

2.2.Організація вгідь і системи сівозмін.

2.3.Влаштування території сівозмін.

2.4.Влаштування території природних кормових угідь.

2.5.Визначення обсягів освоєння, трансформації і поліпшення угідь.

2.6. Технологічна характеристика полів сівозмін та виробничих ділянок.

2.7.Система природоохоронних і еколого-ландшафтних заходів.

2.8. Визначення економічної ефективності проекту організації території.

Розділ 3. Перенесення проекту організації території в натуру.

Техніка безпеки

Висновки.

Список використаних джерел.

Пояснювальна записка складається відповідно до зазначених обсягів.

Зміст графічних матеріалів

1. Картограма екологічної придатності земель.

2. Проект впорядкування території.

3. Технологічна характеристика полів сівозмін та виробничих ділянок.

4. Розмічувальне креслення перенесення проекту в натуру.

Завдання видав: ________________

(підпис)

Завдання отримав: ________________

(дата) (підпис)

 

Розділ 1. Землевпорядні вишукування (підготовчі роботи) для розробки проекту

При землевпорядних вишукуваннях або підготовчих роботах для складання проекту організації території сільськогосподарських під­приємств необхідно зібрати інформацію і детально вивчити існуючий стан землекористування (розділ І завдання). Ця інформація необхідна для написання пояснювальної записки та обґрунтування проектних рішень.

 

1.1. Загальні відомості про землекористування

Визначаються назва і місце знаходження об'єкта щодо централь­ного села сільської ради, районного і обласного центрів, виробничий напрям сільськогосподарських підприємств, їх участь у міжгоспо­дарських зв'язках з іншими сільськогосподарськими підприємства­ми району, області і країни загалом, кількість членів у кожному сільськогосподарському підприємстві.

 

1.2. Природні умови землекористування

Характеризується розташування господарства щодо природно-сільськогосподарської зони, температурний режим (середня, максимальна і мінімальна температура, сума активних температур за вегетаційний період, заморозки).

Опади - середні за рік. за вегетаційний період, інтенсивність злив та частота випадання, сніговий покрив, його товщина і строки, інтенсивність сніготанення.

Пануючі вітри, які впливають на ерозію ґрунтів. Характеристика Процесів вітрової ерозії ґрунтів на території господарства.

Рельєф території - визначається роздрібненість схилів, наявність ерозійних процесів і чинників, які впливають на інтенсивність росту ярів, промоїн. Розподіл сільськогосподарських угідь за прийнятою градацією крутості схилів,

Гідрографічна сітка - характеризуються річки, струмки і водоймища, які розташовані на території землекористувань. їх назви характерні особливості заплави, розміри, режим паводків, надход­ження рідкого і твердого стоку в річки і водоймища, наявність прибережних смуг.

Ґрунтовий покрив - характеристика дається за агровиробничими групами ґрунтів, вага ґрунтового покриву в розрізі сільськогосподарських угідь, основні властивості фунтів за механічним складом, вмістом гумусу в родючому шарі, забезпеченістю поживними речовинами, розташування ґрунтів щодо крутості схилів і за ступенем еродованості, а також за придатністю для вирощування районованих, у південній природносільськогосподарській зоні, сільськогосподарських культур. Дається оцінка ґрунтів за природною родючістю в балах бонітету.

 

1.3. Аналіз існуючого використання земель

 

Характеризується загальна площа території сільської ради. наявність землекористувачів за категоріями земель і формами власності, компактність і конфігурація, наявність і кількість відокремлених ділянок. Наявність, назва і площа землекористувачів, які розташовані на території сільської ради.

Кількісний і якісний стан земельних угідь. Дасться склад і структура всіх земельних угідь землекористувачів, наявність резервів для розширення сільськогосподарських угідь, контурність і конфігурація масивів сільськогосподарських угідь.

Якісний стан земельних угідь. Зокрема, розораність землі, наявність ерозійних процесів, кам'янистість, заболоченість, перезволоженість, зачагарсність. Характеризується якісний стан осушених і зрошених земель. Вивчається загальна оцінка в балах сільськогосподарських угідь загалом і окремо за ріллею, багато­річними насадженнями, сінокосами і пасовищами, за валовим продуктом, окупністю затрат, диференційованим доходом і за бонітетом ґрунту.

Характеризується наявне поголів'я худоби, його розміщення, система утримання та розміщення кормових, тракторних, будівельних дворів, складських приміщень тощо.

Інженерна інфраструктура. Дається характеристика шляхової сітки, газопроводу, магістральних водопроводів, теплових та каналізаційних сіток, ліній електропередач і інших споруд та вплив їх на використання сільськогосподарських угідь.

До складу землевпорядних вишукувань входить план меж і вирахування площі, картограма крутості схилів, картограма агровиробничих груп ґрунтів або картограма екологічної придатності земель.

1.4. Побудова плану меж території сільської ради

 

За координатами точок поворотів напрямків рубежів будується план меж території сільської ради в масштабі 1:10000 або 1:5000, що забезпечує його розміщення на листі формату А-1 з перевіркою довжини ліній. Точки поворотів меж фіксуються кружечками на плані і нумеруються в характерних місцях, починаючи з північно-західної частини границі, за ходом годинникової стрілки.

Креслення і оформлення плану території сільської ради в масштабі 1:10000 на ватмані і кальці.

Розміщення плану меж сільської ради або землекористування проводиться так, щоб залишились вільні місця в південно-західній частині листа для опису меж суміжних землекористувачів.

У нижній частині листа під планом залишається місце для масштабу плану, перерізу рельєфу і умовних позначень.

У південно-східній частині листа викреслюють штамп.

У східній частині листа розміщують експлікацію земель, а в північно-східній частині позначають ситуаційний план території сільської ради або району з відбиттям об'єкта проектування.

У верхній частині листа залишають місце для запису назви демонстраційного плану або проекту.

У північно-західній частині листа креслиться роза вітрів. На плані землекористування позначаються межі контурів земельних угідь і в існуючих для даного масштабу умовних позначень класифікацію угідь. По зовнішній території сільської ради між точками поворотів межі позначаються натуральні лінійні проміри і горизонтальна проекція. Позначаються межі суміжних територій сільських рад буквами українського алфавіту, починаючи з букви "А" за годинниковою стрілкою з північно-західної частини межі.

Описуються суміжних території сільських рад.

На ватмані за координатами складається план території сільської ради, на якому зазначається:

сітка координат;

межі землекористування;

межі контурів і види угідь (згідно з чинними умовними позначеннями);

міри ліній, нумерацію точок і суміжностей;

опис суміжних територій або землекористувань;

масштаб плану;

ситуаційний план;

площі контурів угідь.

За потребою визначають межі і умовні позначення осушених і зрошених земель.

З оригіналу плану викреслюється на кальці копія, яка розмножуєть­ся у шести примірниках для виконання наступних розрахунково-графічних робіт та курсового проектування, а саме:

• кальки контурів;

• картограм крутості схилів, агровиробничих груп ґрунтів або екологічної придатності земель;

• проекту формування землекористувань;

• проекту впорядкування території;

• розмічувального креслення перенесення в натуру проекту впорядкування території;

• технологічної характеристики полів сівозмін і виробничих ділянок.

1.4.1. Складання каталогу координат меж сільської ради

За схемою меж сільської ради, окремого землекористувача, або моделі плану їх меж, показаних у масштабі 1:10000 з сіткою координат, графічним способом визначаються координати поворотних точок межі і складається каталог координат (табл. 1)

 

Таблиця 1

Каталог

координат на зовнішній межі.......................................................

.........................................сільради...............................................

№ точки Внутрішні кути Довжини ліній Х У
       
       
         
         

 

Вирахування площ.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...