Главная Обратная связь

Дисциплины:


Методичне забезпечення. Теми практичних занять № з/п Назва теми Кількість годин Гарантії та форми захисту місцевогоТеми практичних занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
Гарантії та форми захисту місцевого самоврядування
Форми та методи діяльності представницьких органів місцевого самоврядування
Функції та повноваження виконкомів сільських, селищних та міських рад
Порядок утворення органів самоорганізації населення
Відповідальність службовців органів місцевого самоврядування
Взаємодія органів місцевого самоврядування з правоохоронними органами
Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення
Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення органам місцевого самоврядування

7. Самостійна та індивідуальні робота

 

№ з/п Назва теми Кількість годин
Предмет, метод і система комунального (муніципального) права
Комунальне управління
Правове регулювання місцевого самоврядування
Правовий статус суб’єктів комунального (муніципального) права
Виконавчі органи в системі місцевого самоврядування
Організаційно-правові засади служби в органах місцевого самоврядування
Місцеве самоврядування в господарсько-економічних сферах
Місцеве самоврядування в соціальній і гуманітарно-культурній сферах
Місцеве самоврядування у сферах охорони громадського порядку та адміністративно-політичної діяльності

 

 

8. Індивідуальні завдання

 

Види індивідуальних науково (навчально)- дослідницьких завдань:

- підготовка статті до друку;

- виступ на наукових конференціях (друковані тези);

- участь у інтернет-конференціях;

- участь у студентських олімпіадах;

- конспект з теми (модуля) за заданим або власно розробленим студентом;

- реферат з теми (модуля) або вузької проблематики;

- розв’язування та складання практичних, ситуативних задач різного рівня з теми, модуля або курсу;

- анотація прочитаної додаткової літератури з курсу, бібліографічний опис, історичні розвідки тощо;

- розроблення навчальних та діагностичних тестових завдань (з теми, модуля, курсу).

- виготовлення схем, розроблення структурно-функціональних схем різних процесів, комплексів, складання карт, макетів адміністративних справ.- написання ессе, творчих завдань тощо.

Методи навчання

Лекція; семінарські заняття; практичні заняття; консультації.

Методи контролю

Поточний контроль (рейтинг) – оцінювання за результатами семінарських і практичних занять.

Модуль контроль.

Контроль самостійної роботи (захист індивідуальних навчально- дослідницьких завдань).

Підсумковий контроль (екзамен)

Ректорський контроль (виконання комплексних контрольних завдань).

11. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточний контроль (загальна кількість балів не може перевищувати 30) Контроль за виконанняміндивідуальної навчально-дослідницької та самостійної роботи (загальна кількість балів не може перевищувати 30) Рубіжний (модульний) контроль(загальна кількість балів не може перевищувати 40)
30 балів поділити на кількість групових (семінарських, практичних) занять та помножити на кількість набраних за рейтингом балів.   1) виконання індивідуальної навчально-дослідної роботи – до 30 балів; 2) виконання індивідуальної творчої роботи – до 20 балів (написання есе, реферування наукових статей, підготовка доповідей і т.ін.); 3) виконання індивідуальних навчальних завдань – до 5 балів кожне (підготовка план-конспекта теми, підготовка структурно-логічної схеми із заданої тощо); 4) виконання індивідуальних контрольних завдань – до 3 балів кожне; 5) виконання інших видів робіт (участь у предметних студентських олімпіадах, написання наукової статті, тез для конференцій тощо) з визначенням кількості балів кафедрою. 37-40 балів – свідчить про високий рівень знань, навичок, умінь, які отримав студент з певної дисципліни, його вміння самостійно розв’язувати складні теоретичні та практичні завдання; 33-36 балів - результат, вищий за середній, але з декількома несуттєвими недоліками; 29-32 балів – свідчить, що рівень теоретичної та практичної підготовки студента відповідає основним вимогам навчальної програми дисципліни, проте мають місце окремі суттєві недоліки у роботі; 25-28 балів – посередній результат, зі значними недоліками; 20-24 балів – результат задовольняє мінімальним вимогам щодо знань, умінь та навичок з певної дисципліни; нижче 20 балів – результат не задовольняє мінімальним вимогам щодо знань, умінь і навичок з певної дисципліни.

Поточна оцінка знань студентів денної форми навчання під час семінарських і практичних занять здійснюється за чотирьохбальною системою (від „3” до „-1” балів):

- найвищий бал „3” може отримати студент, який бездоганно виконав завдання або практичні вправи, який демонструє спроможність самостійно мислити, поєднуючи високий рівень володіння теоретичним матеріалом з умінням розв’язувати практичні завдання, переконливо аргументувати свою позицію, адекватно використовуючи понятійно-категоріальний апарат певної дисципліни; аналізувати й оцінювати різноманітні явища і факти, встановлюючи логічний зв’язок між ними та виявляючи об’єктивні закономірності; знаходити джерела необхідної інформації й використовувати отримані відомості відповідно до мети та завдань власної пізнавальної діяльності, використовувати набуті знання та вміння в нетипових ситуаціях;

- бал „2” виставляється за вміння самостійно відтворювати знання з елементами їх перетворення; застосування їх у видозміненій, але близькій до типової ситуації, потребуючи при цьому допомоги викладача; давати свою власну інтерпретацію матеріалу (пояснювати, коротко викладати); уміти встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; здійснювати перенесення дій; за виконання практичних завдань або вправ з незначною кількістю помилок;

- бал „1” виставляється за вміння самостійно відтворювати інформацію та застосовувати її в типових ситуаціях, виявляючи при цьому невпевненість у своїх діях; встановлювати зв’язки нових знань з раніше засвоєними; проводити порівняння, робити висновки (за допомогою викладача); виконувати в цілому правильно, хоча й зі значною кількістю помилок, практичні завдання та вправи;

- бал „-1” виставляється за незадовільний рівень знань та умінь, а також за непідготовленість до заняття.

З метою точнішого визначення ступеня готовності студента до навчальної роботи або його безпосередньої участі в цій роботі можуть використовуватися диференційовані бали („+0,5”; „+1,5”; „+2,5”).

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами та критерії оцінювання

Сума балів за 100-бальною шкалою Оцінка в ЕСТS Значення оцінки ЕСТS Критерії оцінювання Рівень компетентності Оцінка за національною шкалою
екзамен залік
90 та вище А відмінно Студент (курсант) виявляє всебічні, сис­темні й глибокі знання навчального матеріалу, здатний використовувати набуті знання та вміння для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, висловлює власні думки самостійно оцінює різноманітні життєві явища й факти. Високий (творчий) відмінно зара-ховано
80-89 B дуже добре Студент (курсант) виявляє вміння самостійно й аргументовано викладати матеріал, аналізує явища й факти, робить самостійні узагальнення та висновки, правильно виконує навчальні завдання, виправляє допущені помилки, кількість яких незначна. Достатній (конструктивно- варіативний) добре
65-79 С добре Студент (курсант) висвітлює означені питання повно, викладення матеріалу логічне, обґрунтоване фактами, з посиланнями на відповідні нормативні документи та літературні джерела, виправляє самостійно помилки, серед яких є суттєві.
55-64 D задовільно Студент (курсант) виявляє вміння аналізувати факти й події, а також виконувати навчальні завдання. Але у відповідях допускає значні неточності, аргументація при викладенні матеріалу недостатня. Середній (репродук-тивний) задо­вільно
50-54 E достатньо Студент (курсант) у цілому оволодів суттю питань з певної теми, виявляє знання навчального матеріалу, законодавства та базової літератури, але припускається помилок при висвітленні теоретичного матеріалу.
35-49 FX незадовільно Студент (курсант) виявляє неспроможність висвітлити питання чи питання розкриває неправильно, з грубими помилками. Низький (рецептивно-продуктивний) неза­довільно незара-ховано
1-34 F неприйнятно Студент (курсант) демонструє відсутність розуміння основної суті питань, висновків, узагальнень. Виявляє невміння розв’язувати навчальні завдання, задачі.
                   

Методичне забезпечення

Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД) «Комунальне (муніципальне) право» – система навчально-методичних матеріалів: тексти (тези) лекцій, плани семінарських, практичних занять і методичні вказівки до них, питання для самоконтролю, до модуль-контролю, екзамену, завдання для самостійної та індивідуальної науково (навчально) -дослідницької роботи, комп’ютерні програми навчального та контролюючого характеру тощо (див. додатки).

 

13. Рекомендована література

Базова література:

1. Адміністративне право України: Підручник / Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, О.В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю.П. Битяка. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 544 с.

2. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 2. Загальна частина / Ред. колегія: В.Б.Авер’янов (голова). – К.: Видавництво „Юридична думка”, 2005. – 624 с.

3. Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. С.В. Ківалова. – Одеса, 2003. – 896 с.

4. Баймуратов М. А. Европейские стандарти локальной демократии и местное самоуправление в Украине. - X.: Одиссей, 2000.

5. Баймуратов М. А., Григорьев В.А. Муниципальная власть: актуальные проблемы становления и развития в Украине. – Одесса, 2003.

6. Батанов О. В. Територіальна громада – основа місцевого самовряду­вання. - К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – 260 с.

7. Батанов О. В. Конституційні засади місцевого самовря­дування в Україні // Проблеми реалізації Конституції України: теорія і практика / Відп. ред. В. Ф. Погорілко: Монографія. - К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України 2003. - С. 482-524.

8. Батанов О. В. Конституційно-правовий статус територіальних громад в Україні. - К., 2003.

9. Батанов О. В., Кампо В. М. Муніципальне право зарубіж­них країн: Навч. посіб.: У 2 ч.: Ч. 1 / За заг. ред П. Ф. Мартиненка. - К.: Знання України, 2005. - 148 с.

10. Бесчастний В.М., Делія Ю.В., Устименко В.А., Джабраілов Р.А., Щебетун І.С. Місцеве самоврядування в Україні: проблеми та перспективи: Монографія. – Донецьк: ДЮІ при ДНУ, 2005. – 272 с.

11. Біленчук П.Д., Кравченко В. В., Підмогильний М. В. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право). Навчальний посібник. - К., 2000. – 304 с.

12. Битяк Ю.П. Державна служба в Україні: організаційно-правові засади: Монографія. – Х.: Право, 2005. – 304 с.

13. Братановский С.Н. Муниципальное право: учебное пособие для вузов /С.Н. Братановский. – 2-е изд., перераб. – М.: Издательство „Экзамен”, 2007. – 187 с. Братановский С.И. Муниципальное право: Кратний курс лек

14. Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2002. - № 10: Місцеве самоврядування в Україні. – 448 с.

15. Володин А.М., Немчинов А.А. Муниципальная служба. М.: Дело и сервис, 2002.

16. Выдрин И.В. Муниципальное право. М.: НОРМА, 2004.

17. Гнилорыбов В. В., Тихонов В. Н. Государственное строительство и местное самоуправление в Украине: Учеб. пос. - Луганск, 2004.

18. Гонцяж Я., Гнидюк Н., Кульшова О., Гуменюк В. Самоврядування та територіальна організація влади в Польщі. – К., 2001.

19. Григор’єв В.А. Становлення публічної самоврядної (муніципальної) влади в Україні: Автореф. дис.... канд. юрид. наук / 12.00.13. - Одеса, 2002.

20. Григорьев В.А. Местное самоуправление. Сравнительно-правовой анализ основ организации и деятельности. - Одеса: Юридична література, 2001.

21. Григорьев В.А. Становление местного самоуправления в Украине. - Одесса, 2000.

22. Григорьев В.А. Єволюция местного самоуправления, Отечественная и зарубежная практика: Монография. – К.: Истина, 2005.– 424 с.

23. Грицяк І. А. Правові та організаційні проблеми реалізації повноважень органів місцевого самоврядування: Автореф. дис....канд. юрид. наук / 12.00.02. - К., 1993.

24. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Ук­раїні: Підруч. / За ред. С. Г. Серьогіної. - X., 2005.

25. Делія Ю.В. Правові основи місцевого самоврядування в Україні: проблеми теорії і практики. Дисертація … канд. юрид. наук. – Київ, 2003.

26. Європейська Хартія місцевого самоврядування та розвиток місцевої і регіональної демократії в Україні. – К., 2003.

27. Закон «Про місцеве самоврядування в Україні»: Науково-практичний коментар / Ред. кол. В. Ф. Опришко, М. Ф. Веремчук, В. В. Медведчук. - К., 1999.

28. Законодавство України про місцеве самоврядування: збірник нормативних актів. – Х.: «Одіссей», 2006. – 552 с.

29. Институты самоуправления: историко-правовое исследование /В.Г. Графский, Н.Н. Ефремов, В.И. Карпец и др. – М.: Наука, 1995.

30. Кампо В.М. Місцеве самоврядування в Україні. – Київ, 1997.

31. Карлов А.А. Формирование института местного самоуправления. – К., 1993.

32. Кодекс Украины об административных правонарушениях (научно-практический комментарий). - Х.: ООО „Одиссей”, 2000. – 1008 с.

33. Колодій А. М., Олійник А. Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування: Навч. посіб. - К., 2000.

34. Корнієнко М. І. Муніципальне право України. Концептуальні та організаційно-правові питання: Навч. посіб. - К.: Алерта, 2005. - 144 с.

35. Кравченко В.В., Пітпцик М. В. Конституційні засади місце­вого самоврядування в Україні (основи муніципального права). - К., 2001.

36. Кравченко В. В., Пітпцик М. В. Муніципальне право України: Навч. посіб. - К., 2003.

37. Кравченко В.І. Фінанси місце­вих органів влади України. Основи теорії та практики. - К., 1997.

38. Медведев Н.П. Местное самоуправление в зарубежных странах. – М., 1994.

39. Муниципальное право: краткий курс лекций: учебное пособие для вузов / С.Н. Братановский – 2-е изд, перераб. - М.: Изд-во «Экзамен», 2007. – 187 с.

40. Муниципальное право Российской Федерации: Учеб. / Под ред. Ю.А. Дмитриева. - М., 1999.

41. Муніципальне право України / В.Ф. Погорілко, О.Ф. Фрицький, М.О. Баймуратов та ін.; За заг. ред. В.Ф. Погорілка, О.Ф. Фрицького. - К.: Юрінком Інтер, 2001. – 352 с.

42. Муніципальне право України: Підручник / Кол. авт.; За ред. В.Ф. Погорілка, О.Ф. Фрицького. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.

43. Муніципальний рух: новий етап розвитку. – К.: Логос. – 2002.

44. Орзих М.Ф., Баймуратов М.А. Международные стан­дарты местного самоуправления. - Одесса: АО БАХВА, 1996. – 127 с.

45. Основи муніципального права України: Навчальний посібник. За ред. проф. М.І. Корнієнка. – Київ, 2000. – 118 с.

46. Роль громадських організацій та інших неурядових структур у становленні та розвитку місцевого самоврядування в Україні . – К.: Атіка. – 2003.

47. Самостійність місцевих влад та розподіл повноважень між ними: організація місцевого самоврядування відповідно до принципів Європейської Хартії місцевого самоврядування. – К.: Логос. – 2002.

48. Свирский Б.М. Государственное строительство и местное самоуправление в Украине: Учеб. пос. - X., 2001. – 488 с.

49. Смирнова Т.С. Правове регулювання місцевого самоврядування в Україні: Навч. посіб. – К.: Вид. дім „КМ Академія”, 2001. – 262 с.>

50. Филиппов Ю.В., Авдеев Т.Т. Основы развития местного хозяйства. – М., 2000.

51. Щебетун И.С. Организационно-правовые гарантии местного самоуправления в Украине: Монография. – Донецк: Дельта, 2002.

52. Ярмиш О. Н., Серьогін В. О. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: Підручник. - X., 2002. – 672 с.

Додаткова література:

1. Апанасенко К. Комунальна власність як самостійна форма власності: ознаки, співвідношення з державною формою власності: // Право України. – 2005. - № 10.

2. Апанасенко К. Комунальні господарські об’єднання: актуальні проблеми правового регулювання // Право України. – 2008. - № 2.

3. Батанов О. В. Відповідальність в місцевому самовряду­ванні: деякі питання теорії // Правова держава: Щорічник наук, праць Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Вип. 13. - К., 2002. - С. 135-146.

4. Батанов О. В. Деякі теоретичні проблеми співвідношення місцевого самоврядування та державної влади // Часопис Київського університету права. - 2002. - № 2. - С. 21-30.

5. Батанов О. В. Муніципальна влада - самостійний вид публічної влади в Україні: поняття, ознаки, тенденції становлен­ня // Правова держава: Щоріч. наук, праць. Вип. 15. - К., 2004 - С. 109-120.

6. Батанов О. В. Муніципальне право - наука про муніципальну владу (новий погляд на предмет дослідження) // Часо­пис Київського університету права. - 2005. - № 2. - С. 60-67.

7. Батанов О. Муніципальне право України як навчальна дисципліна: проблеми становлення і розвитку // Правова дер­жава: Щорічник наук, праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. - Вип.12. - К., 2001. - С. 243-259.

8. Бойко І. Розвиток європейських традицій місцевого самоврядування у Галичині (XIV-XVI) // Право України. – 2007. - № 5.

9. Борденюк В. Децентралізація державної влади і місцеве самоврядування: поняття, суть та форми (види) // Право України. – 2005. - № 1.

10. Борденюк В. Механізм (апарат) державного управління як система органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування // Право України. – 2005. - № 6.

11. Волков В., Кулакова Є. Щодо назви галузі права: комунальне або муніципальне // Право України. – 2005. - № 12.

12. Глоба К. Спеціально-кримінологічне запобігання незаконні й приватизації державного та комунального майна // Право України. – 2006. - № 12.

13. Голосніченка Д. Делеговані повноваження та форми їх передачі в органах виконавчої влади // Право України. – 2007. - № 6.

14. Гриценко Е. Местное самоуправление и государство: сравнительный анализ теоретических и правових основ Германии и России // Муниципальное право. - 2000. - № 2. - С. 74-94.

15. Губенко А. Фінансування цивільного захисту за рахунок коштів місцевих бюджетів // Право України. – 2006. - № 11.

16. Делія Ю. Місцеве самоврядування як право територіальної громади // Право України. – 2005. - № 5.

17. Журавель Я. Правовий генезис рішень органів місцевого самоврядування, що передбачають адміністративну відповідальність // Право України. – 2008. - № 3.

18. Журавський В. Питання реформування місцевого самоврядування в Україні // Право України. – 2005. - № 11.

19. Загуменник В., Гуріїв О. Порівняльний аналіз законодавства про вибори депутатів до органів місцевого самоврядування // Право України. – 2005. - № 10.

20. Задорожня Г. Специфіка нормотворчої діяльності органів місцевого самоврядування // Право України. – 2007. - № 6.

21. Калиновський Б. Державні гарантії здійснення конституційних принципів місцевого самоврядування в Україні // Право України. – 2005. - № 9.

22. Калиновський Б. Державні гарантії здійснення конституційних принципів місцевого самоврядування в Україні // Право України. – 2005. - № 9.

23. Клюєв О. Напрями реформування органів внутрішніх справ на місцевому рівні // Право України. – 2006. - № 1.

24. Корніенко М. Державна влада і місцеве самоврядування: актуальні проблеми теорії і практики // Українське право. - 1995. - № І.- С. 68-77.

25. Корніенко М. І. Проблеми місцевого самоврядування в юрисдикції Конституційного Суду України // Вісник Консти­туційного Суду України. - 2000. - № 4. - С. 7-10.

26. Корніенко М. Місцеве самоврядування та «урядова вертикаль» // Місцеве самоврядування. - 1997. - № 3-4. - С. 37-41.

27. Кравчук О. Особливості структури органів комунального управління та питання їх систематизації // Право України. – 2006. - № 10.

28. Лабенська Л., Новикова А. Становлення і розвиток виборчих цензів до кандидатів на виборні посади органів місцевого самоврядування в Україні з кінця XVIII ст. по сучасний стан // Право України. – 2005. - № 11.

29. Лукашкова В. Європейські принципи управління в системі місцевого самоврядування: організаційно-правовий аспект // Право України. – 2006. - № 8.

30. Любченко П. Переваги і недоліки пропорційної виборчої системи при формуванні місцевих рад // Право України. – 2005. - № 8.

31. Мішина Н. Термін «органи самоорганізації населення»: законодавчий і доктринальний зміст // Право України. – 2008. - № 3.

32. Орзіх М. Концепція правового статусу самоврядних те­риторій і органів місцевого самоврядування в Україні // Місцеве та регіональне самоврядування України. - Вип. 1-2(10-11). - К., 1995. - С. 67-75.

33. Орзіх М. Проект Муніципального кодексу України (ог­ляд за матеріалами обговорення в Одеській національній юридичній академії) // Юридический вестник. - 2001. - № 2.

34. Ославський М. Особливості фінансово-правового регулювання місцевих податків і зборів // Право України. – 2007. - № 11.

35. Падалко Г. Функції Української держави у сфері місцевого самоврядування та їх конституційно-правові основи // Право України. – 2006. - № 11.

36. Перощук З. Удосконалення правового забезпечення самостійності місцевих бюджетів як фінансової основи місцевого самоврядування // Право України. – 2007. - № 12.

37. Прієшкіна О. Децентралізація державної влади та розширення прав місцевого самоврядування: проблеми й перспективи // Право України. – 2006. - № 11.

38. Селезньов О. Проблема правового регулювання комунального банку // Право України. – 2006. - № 10.

39. Сухонос В. Проблеми прокурорського реагування на незаконні акти органів місцевого самоврядування // Право України. – 2006. - № 10.

40. Тодика О. Правова політика держави щодо органів місце­вого самоврядування в аспекті реалізації народовладдя // Правничий часопис Донецького університету. - 2004. - № 1. - С. 9-15.

41. Шахматова Т. Питання реформування місцевих органів влади // Право України. – 2007. - № 4.

42. Янюк Н., Бориславська О. Правове регулювання взаємодії місцевого самоврядування і місцевих державних адміністрацій: проблеми делегування повноважень // Право України. – 2006. - № 6.

Нормативні акти:

1. Конституція України. - К., 1996.

2. Європейська хартія місцевого самоврядування: ратифікована Законом України 15 липня 1997 року N 452/97-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 38, ст.249)

3. Закон України „Про загальний військовий обов’язок і військову службу” від 25 березня 1992 р. // ВВР. – 1992. - № 27. – Ст. 385.

4. Про поховання та похоронну справу: Закон України від 10 липня 2003 року N 1102-IV // Відомості Верховної Ради, 2004, N 7, ст.47 )

5. Закон України „Про Цивільну оборону України” від 3 лютого 1993 р. //ВВР. – 1993. - № 14. – Ст. 124.

6. Закон України „Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” від 8 лютого 1995 р. // ВВР. – 1995. - № 12. – Ст. 81.

7. Закон України „Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру” від 8 червня 2000 р. // ВВР. – 2000. - № 40. – Ст. 337.

8. Закон України „Про аварійно-рятувальні служби” від 14 грудня 1999 р. //ВВР. – 2000. - № 4. – Ст. 25.

9. Про засади запобігання і протидії корупції: Закон України від 7 квітня 2011 року N 3206-VI // ВВРУ. – 2011. - № 29. – ст.. 257.

10. Про статус депутатів місцевих рад: Закон України від 11 липня 2002 року N 93-IV // Відомості Верховної Ради України, 2002, N 40, ст.290.

11. Про асоціації органів місцевого самоврядування: Закон України від 16 квітня 2009 року 1275-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 38, ст.534.

12. Закон України "Про місцеве самоврядування в Украї­ні" від 21 травня 1997 р. // ВВР. - 1997. - № 24. - Ст. 170.

13. Закон України „Про місцеві державні адміністрації” від 9 квітня 1999 р.// ВВР. – 1999. - № 20-21. – Ст. 190.

14. Закон України „Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону” від 22 червня 2000 р. // ВВР. – 2000. - № 40. – Ст. 338.

15. Закон України „Про службу в органах місцевого самоврядування” від 7 червня 2001р. // Офіційний вісник України. - 2001. - № 26. - Ст. 1151.

16. Закон України „Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності” // ВВР. – 1998. - № 34. – Ст. 228.

17. Закон України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” від 15 травня 2003 року // ВВР. – 2003. - № 31-32. – Ст. 263.

18. Закон України „Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” від 16 листопада 1992 р.

19. Закон України „Про електроенергетику” від 16 жовтня 1997 року // ВВР. – 1998. - № 1. – Ст. 1.

20. Закон України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 11 вересня 2003 року // ВВР. – 2004. - № 9. – Ст. 79.

21. Закон України „Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим” // ВВР. – 1999. - № 5-6. – Ст. 43.

22. Закон України „Про інноваційну діяльність” від 4 липня 2002 року // ВВР. – 2002. - № 36. – Ст. 266.

23. Закон України „Про міський електричний транспорт” від 29 червня 2004 року // ВВР. – 2004. - № 51. – Ст. 548.

24. Закон України „Про транспорт” від 10 листопада 1994 року // ВВР. – 1994. - № 51. – Ст. 446.

25. Закон України „Про основи містобудування” від 16 листопада 1992 року // ВВР. – 1992. - № 52. – Ст. 683.

26. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 грудня 1997 року N 776/97-ВР // Відомості Верховної Ради України, 1998, N 20, ст.99.

27. Про столицю України — місто-герой Київ: Закон України від 15 січня 1999 року N 401-XIV // Відомості Верховної Ради України, 1999, N 11, ст. 79.

28. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських селищних, міських голів: Закон України від 10 липня 2010 року N 2487-VI // Відомості Верховної Ради України, 2010, N 35-36, ст.491

29. Про всеукраїнський та місцеві референдуми: Закон України від 3 липня 1991 року N 1286-XII // Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, N 33, ст.443

30. Про житлово-комунальні послуги: Закон України від 24 червня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України, 2004, N 47, ст.514

31. Про зайнятість населення: Закон України від 1 березня 1991 р. // Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, N 14, ст.170

32. Про захист прав споживачів: Закон України від 12 травня 1991 р. (в редакції Закону від 01.12.2005 N 3161-IV // ВВР, 2006, N 7, ст.84.

33. Про Національний архівний фонд та архівні установи: Закон України від 24 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, N 15, ст.86

34. Про органи самоорганізації населення: Закон України від 11 липня 2001 року N 2625-III // ВВР. – 2001. - № 48. – Ст. 254.

35. Закон України „Про питну воду та питне водопостачання” від 10 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 16, ст.112

36. Постанова Верховної Ради України „Про затвердження Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні” // ВВР. – 1994. - № 6. – Ст. 30.

37. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади” від 9 березня 1999 року № 339.

38. Постанова Кабінету Міністрів України „Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності” від 21 вересня 1998 року № 1482.

39. Про фонд сприяння місцевому самоврядуванню України: указ Президента Украї­ни від 19 грудня 1995 р № 723 // Офіційний вісник Президента України, № 21, 05.07.2010, ст. 25

40. Примірна інструкціяз діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 р. N 1153 // Офіційний вісник України, № 43, ст. 50

41. Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації: Закон України від 23 вересня 1997 року N 539/97-ВР // Відомості Верховної Ради України, 1997, N 49, ст. 299.

42. Інструкціяз діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. N 348 // Офіційний вісник України, № 16, ст. 85

43. Правила роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій: затверджено наказом Державного комітету архівів України від 16.03.2001 N 16 // Офіційний вісник України, № 20, 01.06.2001, ст. 346

44. Порядокпроведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р. N 950 // Офіційний вісник України, № 24, 30.06.2000, ст. 146

45. Про забезпечення взаємодії Кабінету Міністрів України з Верховною Радою України, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування: розпорядження Кабінет Міністрів України від 2 грудня 2002 р. N 685-р // Офіційний вісник України, № 49, 20.12.2002, ст. 21

46. Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв): Закон України від 5 червня 2003 року N 899-IV // Відомості Верховної Ради України, 2003, N 38, ст.314.

47. Типове положенняпро проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. N 1440 // Офіційний вісник України, № 44, 16.11.2001, ст. 214

48. Положенняпро місцеву пожежну охорону: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. N 202 // Офіційний вісник України, № 9, 14.03.2003, ст. 100

49. Рішення Конституційного Суду України від 13 жовтня 2005 року № 9-рп/2005.

50. Рішення Конституційного Суду України від 13 липня 2001 року № 11-рп/2001.

51. Рішення Конституційного Суду України від 16 січня 2003 року № 1-рп/2003.

52. Рішення Конституційного Суду України від 20 травня 2003 року № 21-рп/2004.

53. Рішення Конституційного Суду України від 25 грудня 2003 року № 21-рп/2003.

54. Рішення Конституційного Суду України від 4 грудня 2001 року № 16-рп/2001.

55. Рішення Конституційного Суду України від 9 лютого 2000 року № 1-рп/2000.

 

 

14. Інформаційні ресурси

1.Офіційний сайт Верховної Ради України. - Сторінка сайту «Законодавство України». – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/index.

2.Офіційний сайт Кабінету міністрів України. - Урядовий портал. - Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/.

3.Офіційний сайт Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства при Президентові України. - Режим доступу: http://civil-rada.in.ua/

4.Офіційний сайт Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні. - Режим доступу: http://municipal.gov.ua/

5.Офіційний сайт Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування
«Українська асоціація районних та обласних рад».- Режим доступу: http://uaror.org.ua/

6.Офіційний сайт Асоціації міст України. - Режим доступу: http://www.auc.org.ua/

7.Офіційний сайт Луганської обласної ради. - Режим доступу: http://oblrada.lg.ua/

8.Офіційний сайт Луганської облдержадміністрації. - Режим доступу: http://www.loga.gov.ua/

9.Офіційний сайт Луганської міської ради. - Режим доступу: http://gorod.lugansk.ua/

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...