Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 2. Проблема типологізації культури та її цивілізаційна відмінність.Лекція 3 (2 год)

Типологічний та генетичний способи розгляду культури; синхронне та діахронне в дослідженні культури: евристичний характер протиставлення. Історичні і сучасні культурні світи, проблема культурної ідентичності.

Поняття культурно-історичного процесу і його періодизації. Аналіз культурно-історичного процесу в аспектах стадіальності, полілінійності та цивілізаційної відмінності. Концепції культурного процесу (еволюційні, циклічні, концепції культурних типів) як методологічна основа класифікації культур за типом. Пошуки ритмічної закономірності в розвитку культури (П.Сорокін, П.Флоренський, Д.Чижевський).

Методологічне значення поняття “тип культури”. Основні принципи та критерії типології культур. “Морфо-прасимволічна” типологія О.Шпенглера, “архетипна” – М.Данилевського, “системна” – П.Сорокіна, “енергетична” – Л.Уайта. Ідея як синтезуючий і всепронизуючий фактор культури. Типи ментальностей як основа типології культур (французька школа “Аналів”, А.Гуревич). Епістема як структурний інваріант в типології культури М.Фуко. Внесок семіології в дослідження типології культур (Ю.Лотман).

Культура та цивілізація: співвідношення понять та феноменів. Специфіка цивілізаційного підходу до аналізу культури ( ідеї М.Данилевського, К.Леонтьєва, О.Шпенглера, А.Тойнбі та сучасні трактування цивілізаційного підходу). П.Рікер про три реальності (знаряддя, інституції та цінності), що охоплює глобальний феномен цивілізації. Зміни в понятті “культура” на тлі викликів сучасної цивілізації.

Заняття 1 ( 2 год)

1. Циклічні концепції розвитку культури (загальна характеристика).

2. Особливості синхронного та діахронного вимірів культури.

3. Критика О.Шпенглером європоцентризму та панлогізму як методів пізнання історії та культури.

4. Культура і цивілізація.

 

 

Заняття 3 (2 год)

 

1.О.Шпенглер і Й.Гейзінга: дві концепції кризи культури.

2.Природа гри як явища культури в концепції Й.Гейзінги.

3. Ігровий зміст соціального і політичного життя.

Ігровий елемент сучасної культури.

Заняття 4 (2 год)

  1. Поняття центральної ідеї культурної епохи (Г.Зимель)
  2. Г.Зимель: вчення про нескінченну зміну культурних форм.
  3. Г.Зимель про конфлікт життя і культури.

самостійна робота. (4 год)

Завдання до теми 1.

Опрацювати наступні питання:

  1. У чому полягає специфіка морфологічного підходу до аналізу типологічних форм культури?
  2. Чим розрізняються поняття “культурно-історичний процес” та “історичний процес”?
  3. Чому проблема періодизації культурно-історичного процесу переросла в проблему типологізації?
  4. Як визначаються принципи типологізації культури?
  5. Чи має місце ритмічність у зміні форм культури?
  6. У чому відмінність стадіально-типологічного аналізу розвитку культури від її полілінійного бачення?
  7. Проаналізуйте ідеї П.Рікера про глобальний феномен цивілізації.

  

Література

Основна

Бидни Д. Культурная динамика и поиски истоков // Антология исследования культуры. Т.1 – М., 1997.

Боас Ф. Эволюция или диффузия // Антология исследования культуры. Т.1. – М, 1997.

Зиммель Г. Конфликт современной культуры // Зиммель Г. Избранное. – Т.1 Философия культуры. – М., 1996.

Кребер А. Стиль и цивилизация.// Антология исследования культуры. Т.1 – М., 1997.

Тойнби А. Постижение истории. - М, 1991.

Февр Л. Цивилизация: эволюция слова и группы идей // Февр Л. Бои за историю. –М., 1991. с. 239-281.

Хейзинга Й. Homo Ludens. В тени завтрашнего дня. - М, 1992.

Шпенглер О. Закат Европы. Т.1. - М, 1991.

 

Додаткова

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...