Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 3. Методи конструювання розгорток деталей одягу.ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з НР

_____________С.В. Тимченко

« 04 » вересня 2014року

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Основи конструювання виробів»

 

підготовки молодших спеціалістів

напрям підготовки 051602 Технологія виробів легкої

промисловості

спеціальність 5.05160203Моделювання та конструювання

промислових виробів

 

(Шифр за ОПП – 3.05 )

 

 

Біла Церква – 2014 рік

Робоча програма з дисципліни «Основи конструювання виробів» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 051602 Технологія виробів легкої промисловості, спеціальністю 5.05160203Моделювання та конструювання промислових виробів

«04» вересня 2014 року – 52 с.

 

 

Розробники: Поліщук Оксана Володимирівна, викладач спецдисциплін, викладач першої категорії.

 

 

Робочу програму розглянуто на засіданні циклової комісії напряму «Легка промисловість»

« 04 » вересня 2014року, протокол № 2

 

Голова циклової комісії напряму

«Легка промисловість»

____________ (Здоровик А.В.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

«____»_______________2014 року

 

Робочу програму погоджено з завідувачем Швейного відділення

Завідувач Швейного відділення

 

____________ (Писаренко Т.Є. )

(підпис) (прізвище та ініціали)

«____»_________________ 2014 року

 

 

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання
Кількість кредитів – 6 Галузь знань 0516 Текстильна та легка промисловість Нормативна  
Напрям підготовки 051602 Технологія виробів легкої промисловості
Розділів – 7 Спеціальність: 5.05160203Моделювання та конструювання промислових виробів Рік підготовки:
Тем – 18 1-й
Загальна кількість годин – 189 Семестр
1-й
Лекції
Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст 111год.
Тижневих годин для денної форми навчання: 1 семестр – 3 год 2 семестр - 3 год 3 семестр – 4 год 4 семестр - 3 год Контрольні заняття
20 год.
Самостійна робота
16 год.
Вид контролю: екзамен 1 семестр – екзамен 2 семестр – курсов. пр. 3 семестр - залік 4 семестр - екзамен

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи конструювання виробів» є сформувати у студентів знання про розробку конструкції одягу, методи конструювання та моделювання, формоутворення одягу з різних матеріалів, виконання проектно - конструкторських робіт при створенні нових моделей одягу та підготовка їх до впровадження у виробництво.Для досягнення мети передбачено реалізацію таких завдань:

дати ґрунтовні знання про будову тіла людини, про системи та методи побудови креслень базових основ, про методи технічного моделювання, про способи розробки лекал, про зміст та вимоги до оформлення технічної документації, про можливі дефекти швейних виробів та способи їх усунення;

– сформувати уміння та навички розрахунку та графічної побудови креслення базової основи на типову фігуру та внесення змін, які враховують особливості тіло будови замовника в умовах індивідуального виготовлення одягу;

– забезпечити володіння графічними прийомами технічного моделювання, щодо внесення модельних особливостей в креслення конструкції виробу;

– сформувати уміння та навички розробки всіх видів лекал на базовий розміро-зріст та їх технічне розмноження в відповідності до вимог шкали розміро-зростів;

– сформувати уміння та навички виконання розкладки лекал з урахуванням фактури та малюнку матеріалів, способу настилання, виконувати розрахунок її ефективності;

– сформувати уміння та навички оформлення технічної документації на зразок виробу;

– забезпечити дотримання вимог ЄСКД при виготовленні лекал (верху, підкладки, прикладу) та іншої конструкторсько-технологічної документації.

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

- сутність основних термінів, понять;стандарти, технічні умови та інші нормативні і керівні матеріали для розробки конструкції і технічної документації до неї; організацію та планування виробництва;

- основи конструювання виробів тобто - розробляти модельні конструкції, виготовляти вироби, розробляти базові конструкції, похідні модельні конструкції, шаблони деталей виробів і конструкторську документацію до них

вміти:

- виходячи з технічного завдання, антропометричних стандартів, методик конструювання виробів за допомогою нормативно-технічної документації, прийомів формоутворення, з урахуванням властивостей матеріалів, побудувати креслення конструкції виробу;

- використовуючи креслення конструкції, за допомогою нормативно-технічної документації, враховуючи технологію обробки виробу виконувати креслення первинних, похідних, допоміжних шаблонів лекал;

- використовуючи креслення комплекту шаблонів базового розміру і зросту, застосовуючи антропометричні стандарти, розробити повний комплект шаблонів в запропонованому діапазоні, методом градації деталей виробу.

- розробляти модельні конструкції, виготовляти вироби, розробляти базові конструкції, похідні модельні конструкції, шаблони деталей виробів і конструкторську документацію до них

Доповнення вирішення типової задачі діяльності та уміння відповідно ОПП:

Зміст уміння, що забезпечується Шифр уміння Назва змістовного модуля     Шифр змістовного модуля
Виходячи з технічного завдання, антропометричних стандартів, методик конструювання виробів за допомогою нормативно-технічної документації, прийомів формоутворення, з урахуванням властивостей матеріалів, побудувати креслення конструкції виробу. ПФЕ.05.ПР.О.07 Теоретичні основи конструювання виробів ПФЕ 05.ПР.О.07.11
Пропорційні особливості будови фігури людини ПФЕ 05.ПР.О.07.02
Тілобудова людини ПФЕ 05.ПР.О.07.03
Постава тіла людини ПФЕ 05.ПР.О.07.04
Тотальні морфологічні ознаки ПФЕ 05.ПР.О.07.01
Види і траєкторні рухи частини тіла людини ПФЕ 05.ПР.О.07.06
Статика і динаміка тіла людини ПФЕ 05.ПР.О.07.05
Проектування базових конструкцій жіночих виробів на типову та індивідуальну фігуру ПФЕ 05.ПР.О.07.13
Проектування базових конструкцій чоловічих виробів на типову та індивідуальну фігуру ПФЕ 05.ПР.О.07.14
Проектування базових конструкцій дитячих виробів на типову та індивідуальну фігуру ПФЕ 05.ПР.О.07.15
Технічне моделювання виробів ПФЕ 05.ПР.О.07.16
Проектувань похідних модельних конструкцій виробів різних типів ПФЕ 05.ПР.О.07.17
Проектування різних модельних конструкцій ПФЕ 05.ПР.О.07.18
Методи розробки конструкції виробів на основі ескізу або моделі ПФЕ 05.ПР.О.07.21
Методи об’ємно-просторової розробки форми одягу, основні утворення пластичної форми одягу ПФЕ 05.ПР.О.07.23
Структура САПР виробів ПФЕ 05.ПР.О.07.24
Особливості програмного забезпечення САПР ПФЕ 05.ПР.О.07.25
Використовуючи креслення конструкції, за допомогою нормативно-технічної документації, враховуючи технологію обробки виробу під керівництвом виконати креслення первинних, похідних, допоміжних шаблонів лекал ПФС.06.ЗП.Р.08 Побудова всіх видів шаблонів деталей виробів ПФС.06.ЗП.Р.08.02
Використовуючи креслення комплекту шаблонів базового розміру і зросту, застосовуючи антропометричні стандарти, розробити повний комплект шаблонів в запропонованому діапазоні, методом градації деталей виробу ПФС.06.ЗП.Н.09 Система градації деталей виробів ПФС. 06.ЗП.Н.09.05

 

Розділи «Структура САПР виробів», «Особливості програмного забезпечення САПР» винесені на вивчення в окрему дисципліну вибіркового циклу «САПР виробів».

 

 

3. Структура навчальної дисципліни

 

Семестр Кількість годин
всього у тому числі:
ауд. лекції лаб. роб. с.р.
Всього

Тематичний план

№ з/п Назва розділу, теми програми Кількість годин
Аудиторні Лекціїї Лабораторні заняття Самостійна робота Всього
Розділ І. Теоретичні основи конструювання виробів -
1. Загальна структура підприємства по виготовленню одягу. -  
1. Тотальні морфологічні ознаки. Пропорційні особливості будови фігури людини. -
2. Тілобудова людини. Постава тіла людини -
3. Статика і динаміка тіла людини. Види і траєкторні рухи частин тіла людини - 1
Розділ ІІ. Розмірна типологія та розмірні стандарти
1. Методи визначення розмірних ознак тіла людини. Таблиці розмірної типології дорослого й дитячого населення - 1
2. Сучасна розмірна характеристика тіла людини
3. Методи конструювання розгорток деталей одягу   1
Розділ ІІІ. Проектування базових та похідних модельних конструкцій жіночих виробів
1. Проектування базових конструкцій жіночих виробів на типову та індивідуальну фігуру 2
всього за І семестр
Розділ ІV. Технічне моделювання виробів
1. Проектування різних модельних конструкцій 1
2. Методи розробки конструкцій виробів на основі ескізу або моделі 1
3. Методи об’ємно-просторової розробки форми одягу, основні способи утворення пластичної форми одягу 1
Розділ V. Розробка робочої документації
1. Побудова всіх видів шаблонів деталей виробів 1
2. Нормативно-технічна та конструкторська документація на швейний виріб 1
3. Система градації деталей виробів 1
всього за ІІ семестр
Всього за І курс
Розділ VI. Проектування базових та похідних модельних конструкцій чоловічих та дитячих виробів
1. Проектування базових конструкцій чоловічих виробів на типову та індивідуальну фігуру 1
2. Проектування базових конструкцій дитячих виробів на типову та індивідуальну фігуру 1
всього за ІІІ семестр
Розділ VІI. Проектування похідних модельних конструкцій виробів різних типів
1. Особливості конструювання одягу різного призначення (корсетні вироби ) 2
2. Особливості конструювання виробів з трикотажних полотен 1
всього за ІV семестр
Всього за ІІ курс
Всього за курс дисципліни
               

5. Програма навчальної дисципліни

Розділ І. Теоретичні основи конструювання виробів

Тема 1 Загальна структура підприємства по виготовленню одягу.

Лекція (2 год.)

Загальна структура підприємства по виготовленню одягу. Головні задачі конструювання промислових виробів.

1. Характеристика структурних і виробничих підрозділів швейних підприємств.

2. Організація робіт підготовчо-розкрійного цеху.

3. Організація робіт експериментального цеху.

4. Конструкторська підготовка виробництва.

5. Організація робіт швейного цеху.

6. Організація робіт складу готової продукції.

7. Основні принципи і зміст інженерного і художнього конструювання промислових виробів.

Лекція (1 год.)

Показники якості швейних виробів.

1. Споживчі вимоги.

2. Промислові вимоги.

3. Вимоги до терміну служби одягу.

4. Якісні вимоги до одягу.

5. Показники якості швейних виробів.

Тема 2. Тотальні морфологічні ознаки. Пропорційні особливості будови фігури людини.

Лекція (1год.)

Характеристика тотальних морфологічних ознак

1. Визначення поняття тотальні морфологічні ознаки.

2. Характеристика поняття довжина тіла.

3. Характеристика поняття обхват грудей.

4. Характеристика поняття вага.

5. Пропорції тіла людини.

Тема 3. Тілобудова людини. Постава тіла людини.

Лекція (2год.)

Типи статури чоловіків та жінок.

1. Визначення поняття тулуб.

2. Форма частин тіла людини.

3. Визначення поняття тілобудова.

4. Типи статури чоловіків.

5. Типи статури жінок.

Тема 4. Статика і динаміка тіла людини. Види і траєкторні рухи частин тіла людини

Лекція (1год.)

Визначення динаміки та статики в одязі

1. Визначення динаміки та статики в одязі.

2. Зміни розмірів тіла в динаміці.

3. Динамічний ефект.

4. Статичне та динамічне співвідношення.

Самостійна робота – 1год.

ü Опрацювавши рекомендовану літературу для самостійної роботи, дайте розкрийте таку тему:

1. Ергономіка. Ергономічні схеми.

2. Охарактеризуйте вплив ергономіки на процес проектування одягу.

Теми рефератів та інформаційних повідомлень:

1. «Характеристика типів постав».

2. «Типи статури жінок»

3. «Типи статури чоловіків».

Заняття (1год.)

Контрольна робота.

Зміст карточки-завдання:

1 варіант

1. Дайте визначення поняття тотальні морфологічні ознаки та охарактеризуйте їх.

2. Охарактеризуйте існуючі форми шиї, голови, спини, живота, стегон.

3. Дайте визначення поняття динаміка та його вплив на конструкцію одягу.

2 варіант

1. Дайте визначення поняття пропорції тіла та охарактеризуйте основні типи пропорцій.

2. Охарактеризуйте існуючі форми верхніх та нижніх кінцівок, грудних залоз, плечей, сідниць.

3. Дайте визначення поняття статика та його вплив на конструкцію одягу.

Студенти повинні вміти:

~ визначати критерії якості швейних виробів різного асортименту;

~ вміти класифікувати одяг;

~ обирати вид одягу відповідно до вимог та функцій одягу;

~ визначати якість готового одягу.

~ визначати довжину тіла;

~ визначати обхват грудей;

~ визначати тип постави;

~ визначати тип пропорцій;

~ визначати тип статури;

~ визначати форму окремих частин тіла.

Студенти повинні знати:

~ асортимент одягу;

~ класифікацію одягу;

~ вимоги до одягу;

~ функції одягу;

~ відмінності процесу розробки моделі в умовах масового та індивідуального виробництва.

~ поняття тотальних розмірних ознак;

~ поняття тілобудова і постава тіла людини;

~ різновиди типів статур;

~ різновиди типів постав;

~ різновиди типів пропорцій;

~ ергономічні схеми основних рухів.

Рекомендована література для самостійного опрацювання

1. Коблякова Е.Б. Основы конструирования одежды : учебник / Коблякова Е.Б., Савостицкий А.В., Ивлева Г.С., и др. – 3-е изд., перераб. и. доп; под общ. ред. Е.Б. Кобляковой. – М. : Легкая индустрия, 1980. – 448 с.

2. Конструирование одежды : Учебник для студ. учреждений сред. спец. проф. образования : учеб. пособие для нач. проф. образования / [Э.К. Амирова, О.В. Сакулина, Б.С. Сакулин, А.Т. Труханова]. – 2-е узд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2005. – 496 с.

3. Петушкова Г.И. Проектирование костюма : учебник [для высш. учеб. заведений] / Галина Ивановна Петушкова. – М. : Издательский центр «Академия», 2004. – 416 с.

4. Саламатова С.М. Конструирование одежды. / С.М. Саламатова - М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1984. – С.38-68, 79-87.

5. Шершнева Л.П. Конструирование одежды : Теория и практика : учебное пособие / Л.П. Шершнева, Л.В. Ларькина. – М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006. – 288 с.

6. Янчевская Е.А. Конструирование женской одежды / Е.А. Янчевская. – 2-е узд. испр. и доп. – М. : Легкая и пищевая промышленность, 1983. – 112 с.

Додаткова література

7. Медведков В.М. Справочник по конструированию одежды / [В.М. Медведков, Л.П. Боронина, Т.Ф. Дурыгина др.; Под общей ред. П.П. Кокеткина]. – М. : Легкая и пищевая пром-сть, 1982. – 312 с.

Розділ ІІ. Розмірна типологія та розмірні стандарти

Тема 1. Методи визначення розмірних ознак тіла людини. Таблиці розмірної типології дорослого й дитячого населення

Лекція (1 год.)

Особливості визначення розмірних ознак тіла людини

1. Методи визначення розмірних ознак тіла людини.

2. Види антропометричних вимірів.

3. Інструменти та прилади для проведення антропометричних вимірів.

4. Таблиці абсолютних величин розмірних ознак типових.

Самостійна робота – 1 год.

ü Опрацювавши рекомендовану літературу для самостійної роботи, дайте відповіді на такі запитання:

1. Вивчити особливості визначення розмірних ознак тіла людини.

2. Виконати копіювання основних таблиць абсолютних величин розмірних ознак типових фігур.

Тема 2. Сучасна розмірна характеристика тіла людини

Лекція (1 год.)

Основні вікові та повнотні групи дорослого населення.

1. Основні вікові групи дорослого населення.

2. Основні повноті групи дорослого населення.

3. Основні антропометричні точки тіла людини.

4. Методика антропометричних обмірів.

5. Розмірні ознаки, необхідні для конструювання одягу.

Заняття (2год.)

Лабораторна робота №1: «Визначення розмірних ознак тіла людини та їх динамічний ефект».

Тема 3. Методи конструювання розгорток деталей одягу.

Лекція (2 год.)

Класифікація методів конструювання розгорток деталей одягу.

1. Основні поняття розгорток поверхні.

2. Класифікація методів конструювання розгорток деталей одягу: методи першого та другого класу.

Лекція (2год.)

Зв'язок між внутрішніми та зовнішніми розмірами і формою одягу.

1. Розміри та форма одягу.

2. Прибавки на вільне облягання.

3. Прибавки на пакет матеріалу

4. Конструктивно – технологічні прибавки.

5. Монтажні прибавки.

Самостійна робота – 1 год.

ü Опрацювавши рекомендовану літературу для самостійної роботи, дайте відповіді на такі запитання:

1. Охарактеризуйте поняття опорна поверхня.

2. Визначте основні конструктивні лінії плечового та поясного одягу.

3. Залежність прибавки на свободу облягання від властивостей матеріалу.

 

Заняття (2год.)

Контрольна робота

Зміст карточки-завдання:

1 варіант

1. Охарактеризуйте основні вікові групи дорослого населення та назвіть розмірні ознаки, що визначають розмір жіночого та чоловічого одягу.

2. Охарактеризуйте особливості конструювання одягу методів першого класу.

3. Охарактеризуйте поняття опорна поверхня та вкажіть що є опорною поверхнею для поясного одягу.

4. Охарактеризуйте основні силуетні форми жіночого одягу.

2 варіант

1. Охарактеризуйте основні інструменти для проведення антропологічних вимірів.

2. Охарактеризуйте основні повноті групи дорослого населення.

3. Охарактеризуйте основні розмірні ознаки, що необхідні для побудови креслення плечового одягу.

4. Охарактеризуйте особливості конструювання одягу методів другого класу.

Студенти повинні вміти:

~ знімати мірки з фігури;

~ виконувати роботи по аналізу вимірів фігури;

~ користуватися антропометричними стандартами;

~ визначати типові фігури.

~ визначати методи конструювання розгорток деталей одягу та уміти їх застосовувати;

~ виконувати побудову розгорток деталей одягу с застосуванням різних графічних прийомів;

~ виконувати наколювання різних видів та деталей одягу.

Студенти повинні знати:

~ техніку обміру фігури;

~ види антропометричних вимірів;

~ способи зняття та запису мірок;

~ основні антропометричні точки;

~ види антропометричних вимірів;

~ структуру антропометричних стандартів та етапи їх побудови;

~ закони розподілу розмірних ознак;

~ особливості будови антропометричних стандартів для дорослого та дитячого населення;

~ основні розмірні ознаки та вимоги до них.

~ види опорних поверхонь;

~ види силуетів;

~ види конструктивних ліній;

~ фактори формоутворення;

~ різні методи конструювання розгорток деталей одягу, її особливості;

~ основні елементи графічної побудови креслень.

Рекомендована література для самостійного опрацювання

1. Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды : ГОСТ Р 52771-2007. – [Действующий от 2007-10-31]. – М. : Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, 2008. – 18 с. – (Национальный стандарт).

2. Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды : ГОСТ Р 52774-2007. – [Действующий от 2007-10-31]. – М. : Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, 2008. – 18 с. – (Национальный стандарт).

3. Конструирование одежды : Учебник для студ. учреждений сред. спец. проф. образования : учеб. пособие для нач. проф. образования / [Э.К. Амирова, О.В. Сакулина, Б.С. Сакулин, А.Т. Труханова]. – 2-е узд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2005. – 496 с.

4. Павлова С.В. Конструирование одежды : [курс лекцій] / С.В. Павлова. – Улан-Удэ : ВСГТУ, 2005. – 42 с.

Додаткова література

5. Янчевская Е.А. Конструирование женской одежды / Е.А. Янчевская. – 2-е узд. испр. и доп. – М. : Легкая и пищевая промышленность, 1983. – 112 с.

6.Радченко И.А. Справочник закройщика : учеб. пособие [для нач. проф. Образования] / И.А. Радченко, И.Б. Косинец. – М. : Издательский центр «Академия», 2008. – 416 с.

7. Шершнева Л.П. Конструирование одежды : Теория и практика : учебное пособие / Л.П. Шершнева, Л.В. Ларькина. – М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006. – 288 с.

 

Розділ ІІІ. Проектування базових та похідних модельних конструкцій жіночих виробів

Тема 1. Проектування базових конструкцій жіночих виробів на типову та індивідуальну фігуру.

Лекція (4 год.)

Розрахунок та побудова креслення основ поясних виробів.

1. Характеристика групи поясних виробів.

2. Асортимент поясних виробів.

3. Конструювання спідниць.

4. Розмірні ознаки та прибавки, необхідні для конструювання спідниць.

5. Побудова креслення переднього та заднього полотнищ двошовної прямої спідниці (РЕВ, ЦНДІШП).

Заняття (2 год.)

Лабораторна робота № 2:«Розробка конструкції прямої спідниці»

Лекція (4 год.)

Розрахунок та побудова креслення жіночих штанів.

1. Розмірні ознаки та прибавки необхідні для побудови креслення жіночих штанів.

2. Розрахунок та побудова креслення класичних жіночих штанів (РЕВ, ЦНДІШП).

Самостійна робота – 1 год.

ü Опрацювавши рекомендовану літературу для самостійної роботи, виконайте завдання:

1. Виконати побудову креслення конічної спідниці певного розміру.

2. Виконати побудову креслення жіночих штанів типу джинсових відповідного розміру.

ü Теми рефератів та інформаційних повідомлень

 

 

«Спідниця як складова жіночого гардеробу»

«Штани як складова жіночого гардеробу».

Заняття (4 год.)

Лабораторна робота № 3: «Побудова креслення основних деталей жіночих штанів на типову фігуру».

Лекція (2 год.)

Особливості конструювання жіночих плечових виробів за методикою ЦНДІШП.

1. Вихідні данні для побудови базисної сітки.

2. Прибавки для проектування одягу.

3. Етапи розробки конструкції одягу.

4. Побудова горизонтальних та вертикальних ліній базисної сітки.

5. Побудова верхніх зрізів спинки, пройми та середньої лінії спинки.

6. Особливості оформлення основних ліній креслення.

7. Оформлення лінії низу.

8. Форма талієвих виточок.

Заняття (2 год.)

Лабораторна робота №4: «Побудова розгорток основних деталей жіночого плечового одягу за методикою ЦНДІШП».

Лекція (4 год.)

Особливості конструювання жіночих плечових виробів за методикою ЄМКО РЕВ.

1. Вихідні данні для побудови базисної сітки.

2. Припуски (прибавки) для проектування одягу.

3. Етапи розробки конструкції одягу.

4. Побудова горизонтальних та вертикальних ліній базисної сітки.

5. Побудова верхніх зрізів спинки, пройми та середньої лінії спинки.

6. Особливості оформлення основних ліній креслення.

7. Оформлення лінії низу.

8. Форма талієвих виточок.

Заняття (2 год.)

Лабораторна робота №5: «Побудова розгорток основних деталей жіночого плечового одягу за методикою ЄМКО РЕВ».

Лекція (2 год.)

Взаємозв’язок лінії пройми та лінії окату рукава. Методика конструювання розгорток вшивних рукавів.

1. Попередній розрахунок рукава.

2. Взаємозв'язок лінії пройми та лінії окату рукава.

3. Етапи розробки конструкції рукава.

4. Попередній розрахунок рукава (ЄМКО РЕВ, ЦНДІШП) та їх особливості.

5. Методика конструювання розгорток вшивних рукавів (одношовний звужений до низу, одношовний широкий, двошовний з верхнім та нижнім зрізами, двошовний з переднім та ліктьовим зрізами, трьох шовний з переднім, верхнім та ліктьовим зрізами).

Заняття (2 год.)

Лабораторна робота №6: «Побудова розгортки двошовного рукава».

Самостійна робота – 1 год.

Опрацювавши рекомендовану літературу для самостійної роботи, виконайте завдання:

1. Дослідити особливості формування вихідних даних для проектування одягу та особливості вибору прибавок залежно від виду виробу.

2. Виконати побудову креслення жіночого плечового виробу напівприлеглого силуету із урахуванням відповідного вибору необхідних прибавок та виконайте побудову креслення розгортки одно-, дво- та трьошовного рукавів.

Заняття (2год.)

Контрольна робота

Зміст карточки-завдання:

1 варіант

Виконати побудову креслення базової основи та контурних ліній креслення спинки за методикою ЦНДІШП відповідного розміру.

2 варіант

Виконати побудову креслення базової основи та контурних ліній пілочки за методикою ЦНДІШП відповідного розміру.

3 варіант

Виконати побудову креслення базової основи та контурних ліній креслення одношовного рукава за методикою ЦНДІШП відповідного розміру.

4 варіант

Виконати побудову креслення базової основи та контурних ліній креслення спинки за методикою РЕВ відповідного розміру.

5 варіант

Виконати побудову креслення базової основи та контурних ліній пілочки за методикою РЕВ відповідного розміру.

6 варіант

Виконати побудову креслення базової основи та контурних ліній креслення одношовного рукава за методикою РЕВ відповідного розміру.

Студенти повинні вміти:

~ визначати методи конструювання розгорток деталей одягу та уміти їх застосовувати;

~ виконувати побудову розгорток деталей одягу с застосуванням різних графічних прийомів;

~ визначати величину прибавки в залежності від виду виробу, ступеню прилягання, властивостей тканини.

~ розраховувати та будувати креслення конструкцій жіночих плечових виробів за різними методиками;

~ розраховувати та будувати креслення конструкції вшивних рукавів за різними методиками.

Студенти повинні знати:

~ види опорних поверхонь;

~ види силуетів;

~ види конструктивних ліній;

~ фактори формоутворення;

~ взаємозв’язок між зовнішніми формами тіла людини та внутрішніми розмірами одягу;

~ класифікацію прибавок;

~ залежність величини прибавки від виду виробу, ступеню прилягання, властивостей тканини;

~ різні методи конструювання розгорток деталей одягу, її особливості;

~ основні елементи графічної побудови креслень.

~ розрахунок та техніку побудову креслення основи пілочки та спинки жіночих виробів;

~ розрахунок та техніку побудову креслення вшивних рукавів;

~ особливості побудови жіночих виробів різних силуетів.

Рекомендована література для самостійного опрацювання

1. Коблякова Е.Б. Основы конструирования одежды : учебник / Коблякова Е.Б., Савостицкий А.В., Ивлева Г.С., и др. – 3-е изд., перераб. и. доп; под общ. ред. Е.Б. Кобляковой. – М. : Легкая индустрия, 1980. – 448 с.

2. Конструирование одежды : Учебник для студ. учреждений сред. спец. проф. образования : учеб. пособие для нач. проф. образования / [Э.К. Амирова, О.В. Сакулина, Б.С. Сакулин, А.Т. Труханова]. – 2-е узд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2005. – 496 с.

3. Мешкова Е.В. Конструирование одежды : [учеб. пособие] / Е.В. Мешкова. – М. : Издательство Оникс, 2006. – 176 с.

 

ІІ семестр

Розділ ІV. Технічне моделювання виробів

 

Тема 1. Проектування різних модельних конструкцій.

Лекція (2 год.)

Характеристика та аналіз конструкцій сучасного одягу

1. Означення моделі та моделювання.

2. Різновиди конструкцій за способом отримання об’ємної форми.

3. Формотворення кроєного одягу.

4. Покрої одягу.

5. Конструктивні прийоми формотворення одягу.

Лекція (2 год. )

Види технічного моделювання.

1. Типи технічного моделювання.

2. Особливості конструктивного моделювання першого виду.

3. Особливості конструктивного моделювання другого виду.

Лекція (2 год.)

Особливості конструктивного моделювання третього виду.

1. Моделювання рукавів типу «реглан».

2. Моделювання суцільнокроєних рукавів.

3. Моделювання складних покроїв рукавів.

Самостійна робота – 1 год.

ü Опрацювавши рекомендовану літературу для самостійної роботи, виконайте завдання:

1. Оформити таблицю: Види модифікування конструкції з використанням І , І та ІІІ видів моделювання.

2. Моделювання оздоблювальних елементів.

Заняття (2 год.)

Лабораторна робота № 7: «Розробка конструкції жіночих виробів складних покроїв».

Студенти повинні вміти:

~ виконувати моделювання різними методами в залежності від складності розробки;

~ виконувати моделювання відповідно ескізів;

~ замальовувати ескізи моделей одягу;

~ виконувати моделювання відповідно ескізів;

~ виконувати моделювання різними методами в залежності від складності розробки.

Студенти повинні знати:

~ техніку замальовки одягу;

~ методи технічного моделювання;

~ прийоми технічного моделювання;

~ вимоги до вибору базових основ;

~ принципи розробки нових моделей на основі базових

~ методи і прийоми технічного моделювання використовують для розробки моделі?

 

Рекомендована література для самостійного опрацювання

1. Булатова Е.Б. Конструктивное моделирование одежды : учебное пособие [для студентов высших учебных заведений, изучающих конструирование одежды] / Е.Б. Булатова, М.Н. Евсеева – М. : Академия, 2004. – 273 с.

2. Жак Лин. Азбука кроя / Жак Лин [пер. с фр]. – М. : РИПОЛ классик; Престиж книга, 2005. – 320 с.

3. Файзрахманова А.Л. Конструирование и моделирование детской одежды: рабочая тетрадь / А.Л. Файзрахманова, И.М. Файзрахманов. – Елабуга : изд-во филиала КФУ в г. Елабуга, 2012. − 65 с.

Додаткова література

4. Козлов В.Н. Моделирование женского платья из ткани в полоску / В.Н. Козлов. – М. : Ростехиздат, 1961. – 146 с.

5. Козлова Т.В. Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды: учеб. [для сред. спец. учеб. заведений] / Т.В. Козлова, Л.Б. Рытвинская, З.Н. Тимашева. – 2-е изд., перераб. и. доп. – М. : Легпромбытиздат, 1990. – 320 с.

Тема 2. Методи розробки конструкцій виробів на основі ескізу або моделі.

Лекція (2 год.)

Аналіз моделей аналогів

1. Що називають моделями-аналогами.

2. Аналіз та вивчення моделі.

3. Розробка сімейства моделей.

4. Типізація.

Лекція (2 год.)

Розробка креслень конструкції нових моделей одягу на основі базових конструкцій

1. Вибір базової основи конструкції.

2. Нанесення ліній, що характеризують модельні особливості

3. Опис зовнішнього виду.

Самостійна робота – 1 год.

ü Опрацювавши рекомендовану літературу для самостійної роботи, дайте відповідь на запитання:

1. Що називається уніфікацією

2. Перелічити основні характеристики і параметри, використовувані для аналізу моделі.

3. Вказати формулу для розрахунку вертикального і горизонтального масштабного коефіцієнта.

Заняття (2 год.)

Лабораторна робота № 8:

«Розробка конструкції нової моделі на основі базової конструкції».

Студенти повинні вміти:

~ замальовувати ескізи моделей одягу;

~ виконгувати опис зовнішнього виду моделі;

~ виконувати аналіз моделей аналогів.

Студенти повинні знати:

~ техніку замальовки одягу;

~ прийоми технічного моделювання;

~ вимоги до вибору базових основ;

~ принципи розробки нових моделей на основі базових.

~ яким чином отримують різноманітність модельного ряду при розробці сімейства на одній базовій основі

~ як формується сімейство моделей за принципом поєднання типових базових конструкцій

~ що називають моделями-аналогами

~ що називається уніфікацією

~ що називається типізацією?У чому полягає процес проектування нових моделей одягу з базових основ?

~ що є базовою основою

Рекомендована література для самостійного опрацювання

1. Лин Жак. Техника кроя. 800 рисунков моделей, детальных чертежей и наглядных схем / Лин Жак; пер. с фр. Т.П. Григорьевой. – М. : РИПОЛ классик, 2008. – 592 с.

2. Литвина Л.М. Моделирование одежды из клетчатых тканей – Изд. 4-е, испр. и доп. / Л.М. Литвина.– М. : Легкая индустрия, 1976. – 96 с.

3. Мартынова А.И., Андреева Е.Г. Конструктивное моделирование одежды : [учеб. пособие для вузов] / А.И. Мартынова, Е.Г. Андреева – М. : Московская государственная академия легкой промышленности, 2002. – 216 с.

Додаткова література

4. Медведева Т.В. Художественное конструирование одежды : [учебное пособие] / Т.В.Медведева. – М. : ФОРЦМ : ИНФА-М, 2005. – 480 с.

5. Мешкова Е.В. Конструирование одежды : [учеб. пособие] / Е.В. Мешкова. – М. : Издательство Оникс, 2006. – 176 с.

 

Тема 3. Методи об’ємно-просторової розробки форми одягу, основні способи утворення пластичної форми одягу.

Лекція (4 год.)

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...