Главная Обратная связь

Дисциплины:


Методичне забезпечення. 5. № з/п Назва теми Кількість годин Культурологія: предмет та завдання.5.

№ з/п Назва теми Кількість годин
Культурологія: предмет та завдання.  
Історія становлення культурології.  
Основні історичні парадигми вивчення культури.  
Соціальні функції культурології.  
Всього  

 

Тема 1. Культурологія: предмет та завдання (2 години)

1. Культура: поняття та явище.

2. Культура і людина.

 

Література:

Мамардашвили М.К. Проблема человека в философии // О человеческом

в человеке. - М., 1991.

Теяр де Шарден П. Феномен человека. - М.. 1978.

Філософія: світ людини. Курс лекцій. - К.. 2003.

Шеллер М. Человек и история // Шеллер М. Избранные произвидения.

М., 1994.

Шеллер М. Положение человека в Космосе // Проблема человека в западной философии. – М., 1988.

Нестеренко В. Г. Вступ до філософії: онтологія людини. Розділ 4. - К., 1996.

Человек и мир человека. Гл. 1.2 - К., 1977.

Человек и культура: критика антропоцентризма. - М., 1995.

Флиер А.Я. Культурогенез. - М., 1995.

 

 

Гуревич П. С. Культурология. — М., 1999.

(рос.) Кармин А. С. Основы культурологии. Морфология культуры. — СПб., 1997.

(рос.) Культурология XX век. Словарь / Под редакцией С. Я. Левит — СПб.: Университетская книга, 1997.

(рос.) Культурология. История мировой культуры: Учебник для вузов / Под редакцией профессора А. Н. Марковой. — М., 2002.

Гриценко Т. Б., Гриценко С. П., Кондратюк А. Ю. Культурологія. Навчальний посібник / К.: Центр навчальної літератури, 2007.- 392 c. - предмет і завдання дисципліни

↑ Доктор культурології і таємничий орнамент українського рушника

↑ Ю. А. Брагін Деякі особливості застосування культурфілософської фундації предмета для визначення предмета культурології

↑ Закович. Розділ Що вивчає культурологія?

↑ І.І. Тюрменко, О.Д. Горбула. Розділ Культурологія як наука та навчальна дисципліна

↑ Основи культурології

↑ Безвершук Ж.О. Розділ Культурологія

↑ Подольська Є.А., Лихвар В.Д., Іванова К.А. Культурологія. Навчальний посібник: Вид. 2-ге, перероблене та доповнене. – К., Центр навчальної літератури, 2005. – 392 с.

Закович M. M. Культурологія: українська та зарубіжна культура Навчальний осібник Київ Знання 2007

 

 

Тема 2. Історія становлення культурології(2 години)

1. Науки про культуру.

2. Становлення культурології як самостійної інтегративної дисципліни.3. Види культурологічного зання.

Література:

1. Культурология: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – Ростов н/Д: Феникс, 2000. – 593 с.

2. Культурологія: навчальний посібник / В.Л. Петрушенко, Л.А. Пинда, Є.А. Подольська; За заг. ред. проф. В.М. Пічі. - 3-тє вид., випр. . – Львів : "Магнолія плюс" : Видавець СПД ФО "В.М.Піча", 2005. – 360 с.

3. Культурологія: Навчальний посібник / Гриценко Т. Б., Гриценко С. П., Кондратюк А. Ю. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 392 c.

4. Культурологія: навчальний посібник / Є. А. Подольська, В. Д. Лихвар, К. А. Іванова. - К. : Центр навчальної літератури, 2003. - 288 с.

 

Тема 3. Основні історичні парадигми вивчення культури.(2 години)

1.Еволюційна парадигма.

2. Функціональна парадигма.

3.Антропологічний напрям в культурології.

4.Циклічна прарадигма.

Література:

1. Гуревич П.С. Культурология. – М.: Проект, 2003. – 336 с.

2. Завершинский К.Ф. Культура и культурология в жизни общества: Учебное пособие. – Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2000. – 90с.

3. Матвєєва. Л. Культурологія. Курс лекцій. – К.: Либідь, 2006. – 512 с.

4. Культологія: навчальний посібник / Є. А. Подольська, В. Д. Лихвар, К. А. Іванова. - К. : Центр навчальної літератури, 2003. - 288 с.

5. Культурологія: теорія та історія культури : Навчальний посібник / За ред. І. І. Тюрменка, О.Д. Горбула. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 368 c.

6. Культурологія: українська та зарубіжна культура : Навчальний посібник / За ред. М.М. Заковича . – К.: Знання, 2007. – 567 c.

7. Левчук Л. Історія світової культури. Культурні регіони. – К.: Либідь, 2000. – 520с.

8. Лекції з історії світової та вітчизняної культури : Навч.посібник. Вид. 2-ге, перероб. і доп./ За ред. проф. А. Яртися та проф. В. Мельника. – Львів: Світ, 2005. – 568 с.

9. Найдорф М. И. Введение в теорию культуры: Основные понятия культурологи. – Одесса: Друк, 2005. – 192 с.

10. Подольська Є.А., Лихвар В.Д. Іванова К.А. Культурологія: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. –288с.

 

Тема 4. Соціальні функції культурології. (2 години )

1. Культурологія як аналітика соціокультурних тенденцій.

2. Аналіз культурних взаємодій.

 

Література:

 

1. Абрамович С.Д. Культурологія. Навч.пос. – К.: Кондор, 2007. – 352 с.

2. Багацький В.В., Кормич Л.І. Культурологія. Навч.пос. – К.: Кондор, 2007. – 320 с.

3. Губерський Л.В., Андрущенко В.П, Михальченко М.І. Культура. Ідеологія. Особистість: Методологічно-світоглядний аналіз. – К.: Знання України, 2002. – 580 с.

4. Завершинский К.Ф. Культура и культурология в жизни общества: Учебное пособие. – Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2000. – 90с.

5. 5. Губин В.Д. Культура и творческая деятельность. - М., 1987.

 

Самостійна робота

№ з/п Назва теми Кількість годин
1. Навести конкретні приклади: матеріальних та духовних цінностей культури, її предметних та особистих форм.) 2. Здійснити індивідуальну науково-пошукову роботу на тему: «Власне розуміння поняття «культура»: його зміст і сутність в історичній ретроспективі та у наші дні».    
  Разом

 

Методи контролю

З метою перевірки якості знань, умінь та навичок з дисципліни «Культурологія» використовуються такі методи поточного контролю: опитування, участь у дискусіях, написання творчих завдань, а також заслуховування доповідей, інформаційних повідомлень на семінарських заняттях.

Курс розрахований на 14 навчальних тижнів (по 1.5 год. на тиждень).Аудиторні заняття проходять у формі лекцій 12 год. та семінарів 8 год. Курс завершується складанням усного або письмового заліку.

Головні вимогиПід час аудиторних занять та індивідуальної роботи студенти повинні засвоїти питання викладені в програмі курсу. Для цього вони повинні опрацювати відповідні тексти та додаткову літературу - конкретні найменування рекомендуються викладачем. Від студентів вимагається знання основних здобутків та наріжних ідей основоположників філософської антропології, володіння навичками філософського аналізу основних аспектів людського буття.

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота Самостійна робота Залік Сума
Змістовий модуль №1        
Т1   Т2   Т3   Т4

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів.

Система контролю та оцінок

Оцінка знань студентів складається з слідуючи елементів: поточної роботи на лекційних та семінарських заняттях, письмової роботи, індивідуальної роботи та результатів письмової (усної) відповіді на екзамені. Відповідно до рейтингової системи максимальна кількість балів, що їх може отримати студент - 100, з них: лекції - 6 б.(1 зан. - 1 б.), семінари -40 б.(1 зан. - 10 б.), самостійна робота -14 б., залік - 40 б.

Відвідування лекційних та семінарських занять, відповідно до рішення ректорату НУ”Острозька академія”, є обов'язковим. Екзамен може проводитись як в усній, так і письмовій формі.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
91 – 100 А відмінно     зараховано
82-89 В добре
74-81 С
64-73 D задовільно
60-63 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

Методичне забезпечення

8. Шкала оцінювання

 

Підсумковий рейтинговий бал Підсумкова оцінка за шкалою ECTS Підсумкова оцінка за 4-бальною шкалою
91-100 A 5 (відмінно)
83-90,9 B 4 (добре)
76-82,9 C (4 добре)
68-75,9 D 3 (задовільно)
61-67,9 E 3 (задовільно)
20-60,9 FX 2 (незадовільноз можливістю повторногоскладання)
0-19,9 F 2 (незадовільноз обов’язковим повторним вивченням курсу)

 

Оцінка “відмінно”ставиться студенту за таких умов:

– виконання повного обсягу програми курсу та індивідуальних завдань;

– високого рівня теоретичної та практичної підготовки, прояву впевненості, творчості, ініціативності, організованості;

– чітких і логічних відповідей на практичних заняттях і під час модульних контрольних робіт.

Оцінка “добре”ставиться студенту за таких умов:

– виконання повного обсягу програми курсу та індивідуальних завдань;

– чітких і логічних відповідей на практичних заняттях і під час модульних контрольних робіт;

– у разі недостатнього рівня аналізу, творчості, ініціативності.

Оцінка “задовільно”ставиться студенту за таких умов:

– нечітких відповідей на практичних заняттях і під час модульних контрольних робіт;

– у разі недостатнього рівня аналізу, творчості, ініціативності

– виконання програми курсу та індивідуальних завдань;

Оцінка “незадовільно”ставиться студенту за таких умов:

– невиконання обсягу програми курсу та індивідуальних завдань;

– невчасного виконання завдань передбачених курсом без поважних причин.

Залікові питання з курсу.

 

1. Що таке Культурологія ?

2. Що є об’єктом культурологічного вимвчення ?

3. У чому відмінність дисциплін Історія культури і Культурологія?

4. Основні поняття культурології.

5. Як Ви уявляєте собі відміність нонять: природа і культура, культура і досвід людства, культура і культурологія ?

6. У чому полягає специфіка культурологічного, філософського, мистецтвознавчого та соціологічного аналізу культуриы ?

7. Історичний розвиток уявлень про культуру та становлення культурології як науки.

Предмет культурології.

8. Структура культурології.

9. Методи культурології.

10. Сучасні підходи до визначення культури.

11. Культура і природа.

12. Діяльнісна основа культури.

13. Культура і суспільство.

14. Людина і культура.

15. Поняття артефакту.

16. Адаптивна функція культури.

17. Інтегративна функція культури.

18. Комунікативна функція культури.

19. Соціалізуюча функція культури.

20. Регулятивно-нормативна функція культури.

21. Ціннісно-орієнтаційна функція культури.

22 Поняття субкультури.

23 Види субкультур.

24. Елітарна культура.

25. Масова культура.

26. Етнічна культура.

27. Національна культура.

28. Поняття світової культури.

29. Головні концепції закономірностей розвитку культури.

30. Аполлонічні та діонісійські основи як чинник культурної динаміки.

31. Взаємодія традиції та інновації в історичному розвиткові культури.

32. Рівні та механізм взаємодії культур.

33. Поліморфізм культурної динаміки та типи культурних змін.

34. Концепція цивілізації як вищого етапу розвитку культури.

35 Концепція цивілізації як вияву занепаду культури.

 

9. Методичне забезпечення:

Робоча програма курсу, інтернет-ресурси, відеозаписи.

 

Рекомендована література

Базова:

 

6. Абрамович С.Д. Культурологія. Навч.пос. – К.: Кондор, 2007. – 352 с.

7. Багацький В.В., Кормич Л.І. Культурологія. Навч.пос. – К.: Кондор, 2007. – 320 с.

8. Бокань В. Культурологія: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2000. – 136с.

9. Горбач Н.Я. Культурологія. Навч. посібник. – Львів: Укоопспілка, 2005. – 159 с.

10. Горелов А.А. Культурология: Учеб. пособие. – М.: Юрайт-М, 2001. – 399 c.

11. Греченко В.А., Чорний І.В., Кушнерук В.А., Рижко В.А. Історія світової та української культури: Підруч. для вищ. закл. освіти. – К.: Літера, 2000. – 464с.

12. Історія української культури / За заг. ред. І. Крип’якевича. – 4–те видання. – К.: Либідь, 2002. – 656 с.

13. Кравець М.С., Семашко О.М., Піча В.М. Культурологія: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закл./ За заг. ред. Пічі В.М. – Львів: Магнолія плюс, 2003. – 235с.

14. Кравченко А.И. Культурология: Учебное пособие для вузов. – 3-е изд. – М.: Академический Проект, 2002. – 489 с.

15. Крвавич Д.П., Овсійчук В.А., Черепанова СО. Українське мистецтво: Навч. посібн.: У 3 ч. / Передмова проф. В.Скотного. – Ч.І. – Львів: Світ, 2003. – 256 с.

16. Крвавич Д.П., Овсійчук В.А., Черепанова СО. Українське мистецтво: Навч. посібн.: У 3 ч. /Передмова проф. С. Павлюка. – Ч. 2. – Львів: Світ, 2004. – 268 с.

17. Крвавич Д.П., Овсійчук В.А., Черепанова СО. Українське мистецтво: Навч. посібн.: У 3 ч. – Ч. 3. – Львів: Світ, 2005. – 268 с.

18. Культурология: Учебное пособие для вузов / Н.Г. Багдасарьян, Г.В. Иванченко, А.В. Литвинцева и др.; Под ред. Н.Г.Багдасарьян. –.4-е изд., испр. – М.: Высшая школа, 2002. – 416 с.

19. Культурология: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – Ростов н/Д: Феникс, 2000. – 593 с.

20. Культурологія: навчальний посібник / В.Л. Петрушенко, Л.А. Пинда, Є.А. Подольська; За заг. ред. проф. В.М. Пічі. - 3-тє вид., випр. . – Львів : "Магнолія плюс" : Видавець СПД ФО "В.М.Піча", 2005. – 360 с.

21. Культурологія: Навчальний посібник / Гриценко Т. Б., Гриценко С. П., Кондратюк А. Ю. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 392 c.

22. Культурологія: навчальний посібник / Є. А. Подольська, В. Д. Лихвар, К. А. Іванова. - К. : Центр навчальної літератури, 2003. - 288 с.

23. Культурологія: теорія та історія культури : Навчальний посібник / За ред. І. І. Тюрменка, О.Д. Горбула. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 368 c.

24. Культурологія: українська та зарубіжна культура : Навчальний посібник / За ред. М.М. Заковича . – К.: Знання, 2007. – 567 c.

25. Левчук Л. Історія світової культури. Культурні регіони. – К.: Либідь, 2000. – 520с.

26. Лекції з історії світової та вітчизняної культури : Навч.посібник. Вид. 2-ге, перероб. і доп./ За ред. проф. А. Яртися та проф. В. Мельника. – Львів: Світ, 2005. – 568 с.

27. Найдорф М. И. Введение в теорию культуры: Основные понятия культурологи. – Одесса: Друк, 2005. – 192 с.

28. Подольська Є.А., Лихвар В.Д. Іванова К.А. Культурологія: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. –288с.

29. Поликарпов В.С. Лекции по культурологии. – М.: Гардарики, 1997. – 344 с.

30. Семчишин М. Тисяча років української культури. – К., 1996. – 689 с.

31. Українська та зарубіжна культура: Навч. посібник. / Закович М.М., Зязун І.А., Семашко О.М. та ін. – К.: Товариство «Знання», 2000. – 622с.

32. Українська та зарубіжна культура: Навч. посібник./ Дещинський Л.Є., Денисов Я.Я., Скалецький М.П. та ін. – Львів: Бескид Біт, 2005. – 304с.

33. Українська та зарубіжна культура: Навч.-метод. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 367 с.

34. Флиер А. Я. Современная культурология: объект, предмет, структура // ОНС. – 1997. – № 2.

35. Хоменко В.Я. Українська і світова культура: Підр. – К.: Видавництво «Україна», 2002. – 331с.

36. Шевнюк О.Л. Культурологія: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2007. – 353с.

37. Шейко В. М., Тишевська Л. Г. Історія української культури. – К.: Кондор, 2006. – 258 с.

38. Шендрик А.И. Теория культуры: Учебное пособие для вузов. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, Единство, 2002. – 519с.

Додаткова:

39. Абрамович С.Д., Чікарькова М.Ю. Світова та українська культура: Навч. посібник. – Львів: Світ, 2004. – 344с.

40. Анучина Л. В., Гребенюк Н. Є., Лисенко О. А. Українська та зарубіжна культура. – Х.: Одіссей, 2006. – 375 с.

41. Большаков В. П., Новицкая Л. Ф. Особенности культуры в ее историческом развитии (от зарождения до эпохи Возрождения): Учебное пособие. – Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2000. – 160 с.

42. Губерський Л.В., Андрущенко В.П, Михальченко М.І. Культура. Ідеологія. Особистість: Методологічно-світоглядний аналіз. – К.: Знання України, 2002. – 580 с.

43. Гуревич П.С. Культурология. – М.: Проект, 2003. – 336 с.

44. Завершинский К.Ф. Культура и культурология в жизни общества: Учебное пособие. – Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2000. – 90с.

45. Матвєєва. Л. Культурологія. Курс лекцій. – К.: Либідь, 2006. – 512 с.

46. Могильний А.П. Культура і особистість: Монографія. – К.: Вища школа, 2002. – 303 с.

47. Овсійчук В.А. Майстри українського бароко. Жовківський художній осередок. – К.: Наукова думка, 1991. – 338с.

48. Подольська, Є. А. Кредитно-модульний курс культурології / Є.А. Подольська, В.Д. Лихвар, Д.Є. Погорілий. - К. : Інкос, 2006. – 368 с.

49. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури: Навч..посібник. 2-е вид., перероб. і доп. – X.: Основа, 1995. – 336 с.

50. Попович М.В. Нарис історії культури України. – К.: АртЕк, 2001. – 728с.

51. Радугин А.А. Культурология: Учебное пособие. – М.: Центр, 1999. – 302 с.

52. Руднев В.П. Словарь культуры ХХ века. Ключевые понятия и тексты. − М.: Аграф, 1997. – 384 с.

53. Чижевський Д. І. Українське літературне бароко. – К.: Обереги, 2003. – 575 с.

54. Чорненький Я. Я. Культурологія. Теорія. Практика. Самостійна робота. Навч. посіб. − Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 392 с.

 

Інформаційні ресурси

 

Наукова бібліотека академії. Інтернет. Сайт НУ «Острозька академія» присвячений культурології

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...