Главная Обратная связь

Дисциплины:


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КПІЗ. 1. Структура залікового кредиту з дисципліни «Інформаційне право».РОБОЧИЙ ЗОШИТ

ДЛЯ ВИКОНАННЯ

КОМПЛЕКСНОГО ПРАКТИЧНОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ (КПІЗ)

З ДИСЦИПЛІНИ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

 

Тернопіль - 2012


Зміст

1. Структура залікового кредиту з дисципліни «Інформаційне право».

2. Варіанти завдань та методичні рекомендації щодо їх виконання.

3. Критерії оцінювання КПІЗ.

4. Графік виконання та здачі завдання.

5. Список рекомендованих джерел.

6. Взірець оформлення титульного листа.

РОЗДІЛ 1.

СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КЕРДИТУ З ДИСЦИПЛІНИ

«ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО»

 

денна форма навчання

  Кількість годин
Лекції Практик-ні заняття Самостій-на робота Індивіду-альна робота
Змістовий модуль 1. Сутність, зміст та загальна характеристика інформаційного права. Інформація як об’єкт правового регулювання.
Тема 1: Сутність та зміст інформаційного права 0,5
Тема 2. Інформаційне законодавство України 0,5
Тема 3. Інформація як об’єкт правового регулювання 0,5
Тема 4. Інформаційні правовідносини 0,25
Тема 5. Право на інформацію. Право на науково-технічну інформацію 0,5
Змістовий модуль 2. Інформаційна діяльність. Класифікація інформації
Тема 6. Інформаційна діяльність 0,25
Тема 7. Державна таємниця 0,5
Тема 8. Комерційна таємниця 0,5
Тема 9. Відповідальність у сфері інформаційних правовідносин 0,5
Разом
Форма навчання/ економіки та управління Курс Семестр Лекції Практ. ІРС Разом СРС Екзамен, залік
Денна залік, 2

РОЗДІЛ 2.

ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ

 

Комплексне практичне індивідуальне завдання (надалі КПІЗ) є видом позаудиторної індивідуальної роботи студента навчального чи навчально-дослідницького характеру, яке використовується в процесі вивчення програмного матеріалу навчального курсу і є окремим заліковим модулем з дисципліни.

Комплексне практичне індивідуальне завдання (надалі КПІЗ) є невід’ємною частиною навчального процесу і розцінюється як серйозне осмислення набутих знань отриманих студентом при вивченні дисципліни «Інформаційне право».

КПІЗ є одним із засобів оволодіння навчальним матеріалом. Навчальний час, відведений для КПІЗ, регламентується Планом підготовки студентів з дисципліни «Інформаційне право». Зміст та обсяг КПІЗ з вивчення даної дисципліни узгоджується з іншими видами навчальної діяльності студентів. У зв’язку з цим планування, організація і реалізація КПІЗ є найважливішим завданням у навчанні студента.КПІЗ забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення курсу: підручники, навчальні та методичні посібники, опорні конспекти лекцій тощо.

Метою КПІЗ є самостійне вивчення частин(и) програмного матеріалу, систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань студента з дисципліни «Інформаційне право» та розвиток навичок самостійної роботи. КПІЗ — це завершена теоретично-практична робота в межах навчальної програми дисципліни, яка виконується на основі знань, умінь і навичок, отриманих у процесі лекційних, семінарських та практичних занять, охоплює декілька тем або зміст навчальної дисципліни «Інформаційне право» в цілому.

Для того, щоб виконання КПІЗ було ефективним, студенту необхідно виконати ряд умов, до яких можна віднести наступні:

· методично правильно організувати свою роботу по виконанню КПІЗ;

· забезпечити виконання індивідуальних завдань з метою перетворення цього процесу в процес творчий;

· самоконтроль та контроль з боку викладача за ходом виконання КПІЗ та інших заходів, що заохочують студента за його якісне виконання.

Специфіка виконання КПІЗ |передбачає інтенсивну роботу студентів із першоджерелами, із законодавством і матеріалами практики, що часто не містять готових відповідей. Виконання ІНДЗ передбачати максимальну активізацію пізнавальної діяльності студентів, сприяє ефективному виробленню навичок первинної обробки інформації, роботи із документами, умінь узагальнювати і інтегрувати отриману інформацію.

Виходячи з багатоплановості КПІЗ слід відмітити, що велику частину часу по його виконанню повинні складати витрати студента на отримання знань з першоджерел (посібників, нормативно-правових актів, судової практики, джерел Інтернет), тому такі навики самостійної роботи слід визначати такими параметрами:

· уміння опрацьовувати джерело інформації;

· уміння узагальнювати отриману інформацію;

· використовувати та практично застосовувати інформацію;

· самоорганізовувати себе на учбову, пізнавальну і творчу діяльність.

В ході виконання КПІЗ студент глибше пізнає суть навчальної дисципліни «Інформаційне право», вивчає законодавство, правозастосовчу практику та літературу, шукає оптимальні способи вирішення практичних завдань і тих цілей, що стоять перед індивідуальним завданням.

Керівник курсу визначає кожному студенту відповідний варіант КПІЗ відповідно до встановленого переліку. КПІЗ виконується у формі робочого зошита, який розміщується на сайті кафедри. КПІЗ видається студенту у перші два тижні навчання та виконується впродовж семестру у відповідності до встановлених графіків.

КПІЗ повинно мати чітку логічно-обумовлену структуру та встановлену форму. Обсяг КПІЗ має становити до 25 сторінок формату А4.

Виконуючи цей вид індивідуальної роботи студент повинен висловлювати власне бачення на проблемні питання КПІЗ, вказувати свою думку на описувані події та сформулювати власну оцінку використовуваній літературі та законодавству, не допускаючи при цьому повторень і суперечностей. Неприпустимим є зловживання цитатами. Автор повинен їх використовувати для підтвердження власних думок і робити відповідні посилання згідно методичних правил.

КПІЗ виконується кожним студентом індивідуально в письмовій або електронній формі відповідно до цих вказівок та пропонованого варіанту. Виконання роботи не відповідно до вказаного варіанту чи компіляція окремих положень та змісту робіт інших авторів є підставою для не зарахування її, із обов’язковим виконанням у строк, визначений викладачем.

Підготовка КПІЗ включає такі етапи:

· вивчення навчальної літератури за темою КПІЗ;

· складання структури КПІЗ відповідно до розділів робочого зошита;

· підбір і вивчення спеціальних літературних джерел та законодавства;

· добір фактичного та статистичного матеріалу та його обробка;

· оформлення списку використаних джерел;

· консультації з викладачем;

· передання роботи викладачеві для оцінювання або усний виступ перед студентами всієї групи на семінарському занятті на основі матеріалів КПІЗ.

Виконанню КПІЗ має передувати глибоке вивчення рекомендованих джерел, основної та додаткової літератури, періодичних видань, наукових статей, законодавчих та підзаконних актів, узагальнень судової та іншої практики, джерел-Інтернет. Робота повинна мати творчий, аналітичний, критичний і самостійний характер з тим, щоб забезпечити всебічно і добре обґрунтовані висновки. У той же час не рекомендується давати однозначні відповіді без належних пояснень.

Роль викладача у виконанні студентом КПІЗ зводиться, як правило, до перевірки і оцінювання якості виконання пакету індивідуальних завдань, навиків вирішувати навчальні, практичні та інші пропоновані завдання і юридичні задачі чи тести, рівень розвитку здібностей, порівнювати різні правові елементи окремих сфер господарювання, його інститути, формувати уміння зробити доповідь або повідомлення по запропонованій темі на семінарському занятті, уміння користуватися термінологією, юридичною енциклопедією тощо.

Невиконання вищенаведених вимог є підставою для повернення КПІЗ студенту на доопрацювання для уточнення окремих положень та/чи висновків. Після відповідних доробок робота може бути подана для повторної перевірки і остаточної оцінки викладача.

Виконання індивідуального завдання є обов’язковим для кожного студента, який вивчає «Інформаційне право» рівень виконання якого оцінюється за 100-бальною шкалою відповідно до вагового коефіцієнта як окремий заліковий модуль.

КПІЗ включає в себе систему як теоретичних завдань, так і завдання творчого характеру по окремих темах, що входять в Програму курсу «Інформаційне право», які реалізуються студентами у позааудиторний час, але під методичним і організаційним керівництвом викладача. Обсяг і види КПІЗ визначається викладачем і доводиться до відома студентів протягом двох тижнів навчання.

 

Студенту пропонуються наступні види КПІЗ |:

1. Написання наукових повідомлень на теми, пов’язані із програмою дисципліни.

 

2. Складання блок-схеми по темі наукового повідомлення.

 

3. Розгорнуте конспектування наукових статей чи окремих нормативно-правових актів з критичними коментарями і аргументованою оцінкою їх основних положень і/чи головної ідеї.

 

 

Усі види КПІЗ можуть виконуватись у бібліотеці, навчальних кабінетах і лабораторіях, комп’ютерних класах, а також в домашніх умовах.

 


Тематика наукових повідомлень з дисципліни «Інформаційне право»

1. Проблеми гармонізації інформаційного законодавства України з нормами європейського та міжнародного права.

2. Доступ до відкритої інформації.

3. Електронно-цифровий підпис як інститут інформаційного права.

4. Персональні дані як інститут інформаційного права.

5. Інформація з обмеженим доступом: поняття і види.

6. Інформація як об'єкт майнових відносин.

7. Право власності на інформацію.

8. Інформаційна продукція та інформаційні послуги.

9. Банківська таємниця.

10. Професійна таємниця.

11. Службова таємниця.

12. Неприпустимість зловживання правом на інформацію.

13. Комерційна таємниця та її співвідношення з поняттями ноу-хау і конфіденційною інформацією.

14. Правові проблеми захисту особи, суспільства та держави від впливу шкідливої інформації.

15. Інтелектуальна власність в контексті інформаційного права.

16. Державна таємниця як вид таємної інформації.

17. Види інформації, яка може бути віднесена до державної таємниці.

18. Порядок віднесення інформації до державної таємниці.

19. Засекречування інформації.

20. Гриф секретності.

21. Охорона державної таємниці.

22. Доступ громадян до відомостей, що становлять державну таємницю.

23. Захист права на інформацію. Порядок оскарження протиправних дій.

24. Інформаційні ресурси.

25. Глобальна інформаційна мережа Інтернет як об'єкт інформаційного права.

26. Інформаційні системи як об'єкти інформаційного права.

27. Юридичні інформаційні системи.

28. Правова інформатика.

29. Національна програма інформатизації України.

30. Галузі та види інформації.


Зразок КПІЗ

ВАРІАНТ 1.

Завдання 1.

Складіть схему:поняття та види інформації.

 

Завдання 2.

Тема наукового повідомлення:Проблеми гармонізації інформаційного законодавства України з нормами європейського та міжнародного права.

 

При виконанні даного завдання слід охарактеризувати положення нормативно-правових актів, наукової та навчальної літератури, а також додати ксерокопії наукових статей, використаних при написанні наукового повідомлення.

Завдання 3.

 

Розгорнуте конспектування наукових статей чи окремих нормативно-правових актів з критичними коментарями і аргументованою оцінкою їх основних положень і/чи головної ідеї. (Теми статей та нормативно-правових актів видаються викладачем-керівником курсу).


РОЗДІЛ 3.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КПІЗ

 

Оцінювання КПІЗ повинно сприяти реалізації таких завдань:

· підвищення мотивації студентів до систематичного активного навчання протягом семестру та навчального року, їх переорієнтація з отримання позитивної оцінки на формування стійких знань, умінь та навичок;

· відповідність переліку, форм та змісту контрольних заходів і завдань робочій програмі дисципліни «Інформаційне право»;

· відкритість контролю, яка базується на ознайомленні студентів на початку вивчення курсу «Інформаційне право» з переліком, формами та змістом контрольних заходів, критеріями та порядком їх оцінювання;

· подолання елементів суб’єктивізму при оцінюванні знань, що забезпечується системою контрольних заходів із застосуванням 100-бальної шкали оцінювання, а також врахуванням усіх видів навчальної роботи студента протягом семестру;

· забезпечення належних умов для вивчення програмного матеріалу з дисципліни «Інформаційне право» і підготовки до контрольних заходів, що досягається їх чітким розмежуванням за змістом і термінами проведення;

· розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей студентів, розвитку їх творчого мислення та підвищення ефективності навчального процесу.

 

Система оцінювання знань студентів по ви конанню КПІЗ здійснюється шляхом проведення кредитно-модульних контрольних заходів, які включають:

 

  №п/п Форма контролю Напрямки контролю Об’єкти контролю Результат
1. Оцінюван-ня виконання КПІЗ Виконуєть-ся кожним студентом індивідуально в письмовій і/або електронній формі відповідно до рекомендованих вказівок та пропонованого варіанту · пізнавальна діяльність студентів, їх творчість, аналітичність, критичність і самостійність; · ефективність вироблення навичок первинної обробки інформації, роботи із документами; · уміння узагальнювати і інтегрувати отриману інформацію; · робота із першоджерелами, із чинним законодавством і матеріалами практики; · рівень оволодіння навичками самостійної роботи. Рівень виконання КПІЗ оцінюється за 100-бальною шкалою, а оцінка включається до залікового кредиту як окремий заліковий модуль

РОЗДІЛ 4.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...