Главная Обратная связь

Дисциплины:


Міжнародно-правові акти1. Конвенція про захист прав і основних свобод людини 1950 року.

2. Конвенція про захист осіб стосовно автоматизованої обробки даних особистого характеру від 28 січня 1981 року.

3. Європейська конвенція про транскордонне телебачення від 5 травня 1989 року.

4. Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті від 25 лютого 1991 року.

5. Угода про співробітництво в галузі інформації від 09.10.1992 року.

6. Рекомендації Ради Європи «Про проблеми кримінально-процесуального права, пов’язані з інформаційними технологіями» № R(95)13 від 11 вересня 1995 року.

7. Директива 95/46/ЄС Європейського Парламенту і Ради «Про захист фізичних осіб при обробці

8. Директива 97/66/ЄС Європейського Парламенту і Ради «Стосовно обробки персональних даних і захисту права на невтручання в особисте життя в телекомунікаційному секторі».

9. Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства від 22.07.2000 року.

10. Конвенція про кіберзлочинність від 23 листопада 2001 року.

11. Декларація принципів «Побудова інформаційного суспільства — глобальне завдання в новому тисячолітті» від 12.12.2003 року.

12. План дій «Україна - Європейський Союз», Європейська політика сусідства, схвалений Кабінетом Міністрів України 12.02.2005 року.

13. Резолюція 60/45, прийнята Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй, «Досягнення у галузі інформатизації та телекомунікацій в контексті міжнародної безпеки» від 08.12.2005 року

 

Література

1. Інформаційне законодавство України: Науково-практичний коментар/ За ред. Ю.С. Шемшученка, І.С. Чижа. – К., 2006. – 232 с.

2. Інформаційне законодавство: Збірник законодавчих актів у 6 томах. Т.1. Інформаційне законодавство України / Інститут держави і права ім. В.М. Корецького; Національна академія наук України; Державний комітет телебачення і радіомовлення України; За заг. ред. Ю.С. Шемшученка, І.С. Чижа. - К.: ТОВ "Видавництво "Юридична думка", 2005. - 416 с.

3. Азимов Ч.Н. Научно-техническая информация и право. - Харьков, 1987.

4. Андрощук Г., Вороненко Л. Захист комерційної таємниці при здійсненні НДДКР // Інтелектуальна власність. – 2000. - № 3. – С. 23-27.

5. Безух О.В. Співвідношення законодавства щодо захисту від недобросовісної конкуренції із законодавством , яке регулює використання інших об’єктів інтелектуальної власності // Вісник господарського судочинства. - 2001.- №1.

6. Венгеров А.Б. Право и информация в условиях автоматизации управления. - М., 1978.

7. Галянтич М. Захист комерційної таємниці відповідно до нових Цивільного та Господарського кодексів // Інтелектуальна власність. – 2004. - № 1. – С. 26-28.8. Григорян С.А. Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) // Государство и право. - 2000.- №4.

9. Деякі аспекти використання інформації, яка складає комерційну таємницю. Науково-практичний коментар практики арбітражних судів України // Вісник Вищого арбітражного суду України. - 2000.- №2.

10. Жаров В., Шевелёва Т. Нужен ли Украине закон об охране прав на коммерческую тайну? // Предпринимательство, хозяйство и право. - 1997.- №5.

11. Информационное право, роль и место в системе права Российской Федерации // Государство и право. - 2001.- №2.

12. Ионова О.В., Комиссаров А.А. и др. Обеспечение прав на секреты производства («ноу-хау») .- М.: ВНИИПИ, 1994.

13. Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика. Т.3: Промислова власність / Г.О.Андрощук, С.О.Довгий, В.С.Дроб’язко та ін.; За ред. В.Л.Петрова, В.О.Жарова.- К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 1999.

14. Капіца Ю. Проблеми правової охорони конфіденційної інформації в Україні // Інтелектуальна власність. – 2004. - № 3. – С. 27-33.

15. Кузнецов В. Комп’ютерна інформація як предмет крадіжки // Право України. - 1999.- №7.

16. Максимова Н. Інтернет у законодавчому полі // Інтелектуальна власність. – 2002. - № 12. – С. 29-31.

17. Мельников А.А. Понятие “ноу-хау” и правовая регламентация отношений по его передаче // Советское государство и право.- 1981.- №11.

18. Основи інформаційного права /За ред. М.Я. Швеця, Р.А.Калюжного, П.В.Мельника. – К., 2004.

19. Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності України: Навч. осібник для студентів юрид. вузів та фак. ун-тів.- К.: Юрінком-Інтер, 1998.

20. Писменский А.А. Информационное право Украины. - Харьков, 1996.

21. Семилетов С.И. Информация как особый нематериальный объект права // Государство и право. - 2000.- №5.

22. Правове забезпечення інформаційної діяльності в Україні./ За заг.ред. Ю.С. Шемшученка, І.С. Чижа. –К., 2006. –384 с.

23. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. - М., 2001.

24. Сергеєва О. Питання співвідношення ноу-хау і комерційної таємниці в праві України // Право України.- 2000.- №11.

25. Сергеєва О. Поняття та ознаки комерційної таємниці // Підприємництво, господарство і право.- 2001.- №2.

26. Соснт О. Національні інформаційні ресурси у сучасних умовах: проблемні питання вітчизняного законодавства //Інтелектуальна власність. – 2003. - № 10. – С. 124-128.

27. Троян В.Н., Леонов И.Ф., Матвеева Т.И. Коммерческая тайна: как её сохранить ? // Патенты и лицензии. - 1995.- №1-2.

 


РОЗДІЛ 6.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...