Главная Обратная связь

Дисциплины:


Теми рефератів та доповідей1.Психологічні особливості формування понять молодшого школяра з різних навчальних предметів.

2. Формування розумових дій у молодших школярів в процесі навчання.

3. Формування мотивів учіння у молодшого школяра.

4. Психологічні особливості міжособистісних стосунків в колективі молодших школярів.

5. Види емоційних реакцій молодших школярів.

6. Виховання інтересу до навчання у дітей молодшого шкільного віку.

7. Проблема неуспішності школяра і шляхи її подолання.

8. Ліворука дитина в школі. Особливості навчання ліворуких дітей.

9. Роль оцінки і відмітки в становленні самооцінки молодшого школяра.
10.Вплив педагогічної оцінки на навчальну діяльність молодших

школярів.

 

Теми курсових досліджень

1. Особливості мотивації до навчання шестирічних та семирічних

першокласників.

2. Особливості емоційних реакцій молодших школярів.

3. Особливості знань моральних категорій молодших школярів.

4. Оцінка молодшими школярами моральних явищ.

5. Особливості моральних проявів молодшого школяра в умовах різного соціального контролю.

6. Особливості сприйняття молодшими школярами вчителя.

7. Психологічний аналіз причин неуспішності молодших школярів.

8. Вплив мотивації до навчання на шкільну успішність молодших

школярів.

9. Дитяча тривожність та її вплив на успішність навчання дітей молодшого шкільного віку.

10.Вплив на поведінку дітей молодшого шкільного віку мультиплі­каційних і художніх фільмів.

11.Вплив стосунків з батьками на успіхи молодших школярів у школі.

12.Батьківський стиль виховання і його вплив на особливості особистості дитини.

 

13. Психологічні особливості самооцінки успішних та неуспішних у навчанні молодших школярів.

14. Особливості страхів молодших школярів.

15. Мотиви учіння молодшого школяра і їх роль в успішності шкільного навчання.

16. Особливості розвитку пізнавальної сфери успішних та неуспішних у навчанні молодших школярів.

Рекомендована література Основна

1. Вікова та педагогічна психологія. / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська. -К: Каравела, 2006. - 344 с. - С. 102-130.

2. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология. - М.: ТЦ Сфера, 2004. - 464 с. - С. 254-272.

3. Мухина М.В. Возрастная психология. - М., 2000. - С. 249-345.

4. Немов Р.С. Психология: В 2кн. Книга 2. - МЦ 1994. - С. 104-114, 171-181.

5. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. - М., 2000. - С. 320-338.

6. Швалб Ю.М., Муханова И.Ф. Возрастная психология. - Донецк: Норд-пресс, 2005.-305 с.-С. 139-181.

Додаткова

7. АбраменковаВ.В. Социальная психология детства: развитие
отношений ребенка в детской субкультуре. - М., 2000. 

8. АкимоваМ.К., Козлова В.Т. Психологическая коррекция умственного развития школьников: Учебн. пособие для студентов педвузов. - М.: Академия, 2000.

9. Балашова Е.Ю., Корсакова Н.К., Микадзе Ю.В. Неуспевающие дети. -М.: Российское педагогическое агентство, 1997.

Ю.Баскакова И.Л. Внимание дошкольника, методьі его изучения и развития. Изучение виймання школьников. М. - Воронеж, 1995.

11. Безруких М.М., Князева М.Г. Если ваш ребенок левша. - М., 1994.

12.Блонский П.П. Психология младшего школьника. - М: Академия педагогических и социальньїх наук, 1997.

13. Божович Л.И. Зтапьі формирования личности. - М., 1995.

14. Давьідов В.В. Младший школьник как субьект учебной деятельности / В.В. Давьідов // Вопросьі психологии. - 1992. -№3-4. -С. 14.

15. Давьщов В.В. Учебная деятельность: состояние и проблемьі исследования / В.В. Давьщов // Вопросьі психологии. - 1991. - № 6. -С. 5.

16. Зинченко В.П., Мещерякова Б.Г. Психологический словарь. - М., 1997.

17. Кулагина И.Ю. Личность школьника: От задержки психического развития до одаренности: Учебн. пособие для студентов и преподавателей. - М: Сфера, 1999.

18. Лисина М.И. Общение, личность и психика ребенка. М. - Воронеж, 1997.

19. Лисина М.И. Проблемьі онтогенеза общения. - М. - Воронеж: Академия педагогических и социальньїх наук, 1996.

20.Матюхина М.В. Особенности мотивации учення младших школьников // Вопросьі психологии. - 1985. - №1. - С. 43-49.

21.Муханова І.Ф. Психологічні причини неуспішності учнів початкової школи / І.Ф. Муханова // Вісник МЕГІ. - 2000. - №7. - С. 38-41.

22.Непомнящая Н.И. Становление личности ребенка 6-7 лет / Н.И. Непомнящая.-М: Педагогика, 1992.-421 с.

23.Обухова Л.Ф. Детская психология: теория, факти, проблеми. - М., 1996.-374 с.

24.Поливанова К.Н. Психология возрастньїх кризисов. - М.: Академия, 2000.

25.ПроскураО.В. Психологічна підготовка вчителя до роботи з першо­класниками. - К., 1999. - 285 с.

26.Психология младших школьников / Под ред. В.В. Давидова- М., 1990.

27.Скрипченко О.В. Психічний розвиток учнів. - К., 1974.

28.Скрипченко О.В., Лисянська Т.М., Скрипченко Л.О. Довідник з психології і педагогіки. - К., 2000.

29.Степанов В.Г. Психология трудньїх школьников. -М., 1996. 30. Шклярська С.М. Індивідуальна робота зі слабовстигаючими / С.М. Шклярська//Початкова школа. - 1988. - №2.-С. 29-31.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...