Главная Обратная связь

Дисциплины:


Г. Домана. Розвиток самостійної думки студентів, уміння доводити правильність свого міркування. Становлення практичних умінь студентів у конструюванні квазіпедагогічної ситації.Розвиток самостійності та творчих здібностей студентів.

Розвиток уміння аналізувати технологію М. Зайцева, виявляти позитивні сторони з метою його впровадження у навчально-виховний процес дошкільного навчального закладу.

Хід та зміст практичного заняття:

Доповіді студентів на тему

«Навчання грамоти дітей дошкільного віку за методикою (технологією)

М. Зайцева;

«Математика у дошкільному навчальному закладі»за методикою(технологією) М.Зайцева

Обговорення доповідей з позицій перспективи введення цієї технології в навчально-виховний процес дитячого садка.

Доповіді студентів на теми:

Технологія навчання дітей читанню за технологією Г. Домана.

Технологія навчання дітей математики за технологією Г. Домана

Технологія формування у дітей енциклопедичних знань за технологією

Г. Домана.

Проектування та проведення занять за технологією Г. Домана, Дьенеша, Кудрявцева та інших.

Завдання для самостійної роботи студентів.

Опрацювати відповідну психолого-педагогічну літературу, роботи М. ЗайцеваДьенеша, Л. Малагуцци.

Спланувати приблизну тематику занять з навчання дітей грамоти за методикою(технологією) М. Зайцева. Опрацювати відповідну літературу, проаналізувати зміст технологій Г. Домана, їх можливість застосування у сучасному дошкільному навчальному закладі. Підготувати доповіді.

Література:

1.Дичківська І.М.Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник.-К.:Академвидав, 2004.-352с.

2.Доман Г. Гармоническое развитие ребенка (Как развить умственные и физические способности ребенка) Пер. с анг.-М.,2006

3.Доман Г. Дошкольное обучение ребенка (Как дать ребенку энциклопедические знания, Как обучить ребенка математике. Как научить ребенка читать) Пер. с анг..-М:, 1995

Зайцев Н.А. Письмо.Чтение. Счёт.-СПб., 2004

Зайцев Н.А. Сенсация( Трудно поверить)//Педагогический вестник.-1994.-№1

Інноваційні педагогічні технології: навч. посіб. / І.М. Дичківська. - К.: Академвидав, 2004. - 351 с.

Інноваційні педагогічні технології в практиці роботи загальноосвітніх навчальних закладів України: інформаційно-аналітичний довідник / ред. кол.: Ю. І. Завалевський, С.В. Кириленко, Т. А. Горлач, Г. Е. Самойленко. - Суми: ТОВ Вид-во "Антей", 2007. - 200 с.

Сучасні шкільні технології: У 2-х част.. Ч. 1 / Упоряд. І.Рожнятовська, В.Зоц. - К.: Ред. загальнопедагог. газет, 2004. - 111 с.

. Педагогічні технології / Г.С. Сизоненко; упоряд. Г. Мальченко. - К.: Шк. світ, 2009. - 126 с.

Освітні технології: Навчально-методичний посібник / За ред. О.М.Пєхоти. – Київ, 2003..

Педагогические технологии: Учебное пособие для студентов педагогических специальностей / Под общей ред. В.С. Кукушина. — Серия «Педагогическое образование», — Ростов н/Д: издательский центр «Март», 2002. 320 с.Сессиль Л. Поверь в свое дитя. М.-2010 г.

 

Тема 9. Технології індивідуального та диференційованого навчання

1. Сутність індивідуалізації та диференціації навчання в (лекція)

дошкільній та початковій освіті..

2. Види диференційованого навчання в сучасній вітчизняній і

зарубіжній педагогіці.

 

Тема 10.Технологія творчої особистості (семінар)

Мета: Поглиблення студентами знань про технології, що пов'язані з розвитком творчої особистості дитини, починаючи з дошкільного віку. Розвиток самостійності та творчих здібностей майбутніх педагогів. Формування практичних умінь та навичок у побудові відповідних технологій у педагогічному процесі дошкільного навчального закладу.

Хід та зміст практичного заняття.

Доповіді студентів на теми: «Концептуальні положення технології розвитку творчої особистості»; «Особливості змісту технології Г. Альтшуллера»

«Методи мозкового штурму».Обговорення технологій ТРВЗ та можливість їх застосування у ДНЗ.

Завдання для самостійної роботи студентів

Опрацювати відповідну науково-педагогічну літературу. Спланувати одно заняття з окремої методики (за вибором студента)за технологією ТРВЗ,

Проаналізувати план вихователя у ДНЗ, де проходить педагогічна практика (чи працює студент) з позицій втілення у педагогічний процес технології ТРВЗ.

Література:

Альтшуллер Г.Найти идею. Введение в теорию решения изобретательских задач.-Новосибирск; 1986

Селевко Г. Современные образовательные технологии.-М:,1998

Тема 11.Гуманно-особистісні технології “(семінар).

 

Мета: Поглиблювати знання студентів про особистісно спрямовані технології. Формувати у майбутніх педагогів уміння знаходити головне, загальне та особливе, адекватно застосовувати на практиці. Розвивати самостійність, творчість.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...