Главная Обратная связь

Дисциплины:


Методичні вказівки до виконання завданьБЕРДЯНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ І БІЗНЕСУ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ

 

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Студентів з дисципліни

 

“СИТУАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”

 

з напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

 

Бердянськ


Методичні рекомендації з навчальної дисципліни „Ситуаційний менеджмент” для студентів четвертого курсу факультету менеджменту і бізнесу.

 

/ Укладачі: к.е.н., доцент Фролова Г.І., асистент Рюміна Є.Л. – Бердянськ, Бердянський університет менеджменту і бізнесу, 2011.- 32 с.

 

Рецензенти:

Сапун П.С., к.е.н., професор кафедри економіки підприємств, м. Київ

Гаряча О.Л., к.е.н., доцент Бердянського університету менеджменту і бізнесу

 

Розглянуто на засіданні кафедри менеджменту організацій

Протокол №1 від 23 серпня 2011 року

 

Затверджено на засіданні науково-методичної Ради інституту

Протокол №1 від серпня 2011 року

 

Затверджено на засіданні Ради інституту

Протокол №1 від .2011 року


ЗМІСТ

1. Анотація………………………………………………………………

2. Методичні вказівки до виконання завдань для самостійної роботи.......................................................................................................4 4

3. Навчально-тематичний план дисципліни з погодинним розподілом .......................................................................................................6 5

4. Зміст дисципліни за темами.................................................................7 6

5. Завдання для самостійної роботи студентів.......................................10 8

6. Рекомендована література....................................................................26 37


АНОТАЦІЯ

 

Ситуаційний менеджмент – це організація діяльності, в основі якої – мистецтво керівника зрозуміти ситуацію, що склалася в організації під дією внутрішніх та зовнішніх факторів (ситуаційних змінних), розкрити їх характеристики і вибрати відповідний тип управління, започаткований на універсальних, класичних принципах. З точки зору економіки організації, найбільш суттєвим в науково-методичному плані є звернення до ситуаційного підходу, який вміщує конкретні рекомендації, що стосуються застосування наукового положення до практики управління залежно від складності ситуації та умов зовнішнього та внутрішнього середовища організації. В сучасних умовах перманентної економічної та політичної нестабільності універсальна методологія втрачає свою актуальність, а на зміну їй приходить необхідність застосування окремих методів, які з точки зору менеджера, найбільш підходять та відповідають щохвилинній ситуації. Використовуючи ситуаційний підхід, менеджери зможуть зрозуміти, які методи і засоби найкращим чином будуть сприяти досягненню цілей організації в конкретній ситуації. Тому ситуаційний менеджмент є найбільш раціональною системою організації діяльності в умовах мінливого оточуючого середовища.Навчальна програма дисципліни „Ситуаційний менеджмент” вміщує в собі вивчення теоретичних засад ситуаційного підходу в управлінні, методику проведення ситуаційного аналізу стану управлінської практики підприємств різних організаційно-правових форм, а також моделювання практичної реалізації управлінських рішень за результатами ситуаційного аналізу. Дисципліна „Ситуаційний менеджмент” викладається в межах спеціальності „ Менеджмент організацій” студентам Бердянського інституту підприємництва і є складовою системи менеджменту організацій.

Метою вивчення дисципліни є дослідження та систематизація теоретичних аспектів ситуаційного підходу в управлінні, формування ситуаційного мислення, оволодіння системою знань відносно того, як слід керувати в конкретних ситуаціях, аналіз рекомендацій щодо визначення особистісних якостей менеджера і стилів керівництва, які щонайкраще відповідають певним ситуаціям.

Предметомдисципліни „Ситуаційний менеджмент” є окремий напрямок загального менеджменту, який вміщує концепцію ситуаційного підходу, методику ситуаційного аналізу та декомпозицію процесу діагностики ситуацій та технології прийняття управлінських рішень в умовах ризику та невизначеності ситуацій.

Основними задачами курсу є:

· Визначення суті концепції ситуаційного підходу та її особливості в теорії і практиці управління в нових умовах господарювання;

· Оволодіння методикою ситуаційного аналізу та декомпозиції процесу діагностики ситуацій;

· Навчання проведенню аналізу стратегічної ситуації в організації;

· Дослідження технологій прийняття управлінських рішень в умовах ризику та невизначеності ситуацій;

· Оволодіння методами та прийомами поведінки менеджера в конфліктних ситуаціях;

· Набуття навичок формування системи ситуаційного менеджменту в організаціях.

Методичні вказівки до виконання завдань

для самостійної роботи

Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом навчального матеріалу в час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Вона традиційно поділяється на аудиторну та поза аудиторну.

Ціль підготовки – ознайомитись з теоретичним матеріалом, набути навички його використання при розв’язанні практичних завдань. Мета організації самостійної роботи – надавати максимальну можливість для розвитку особистих і професійних якостей, творчої індивідуальності майбутніх фахівців. Докладний план вивчення дисципліни, який наводиться в методичних вказівках, дозволяє планувати самостійну роботу студентів і керувати нею. При цьому студенти навчаються елементам організації власної роботи.

Дані методичні вказівки мають на меті допомогти студенту самостійно ознайомитись та вивчити додатковий матеріал, закріпити теоретичні знання шляхом виконання практичних завдань. До кожної теми наводяться контрольні питання та завдання, а також проблемні питання. Відповіді на проблемні питання потребують глибокого осмислення спеціальної та навчальної літератури, творчого опрацювання варіантів розв'язання проблеми.

Виконання завдань по самостійній роботі з дисципліни “Управління проектами” дасть змогу досягти високого рівня освоєння дисципліни, сприятиме формуванню у студентів ґрунтовних самостійних суджень щодо окремих теоретичних положень.

У ході підготовки необхідно:

1. Опанувати лекційний матеріал, вивчити основні терміни.

2. Згідно з даними рекомендаціями підібрати та розглянути наукову літературу, законспектувавши найважливіші моменти щодо певного питання.

3.Розв’язати практичні завдання, запропоновані до даної теми.

Самостійна робота виконується відповідно до навчального плану.

У ході підготовки необхідно вирішити такі завдання:

- опанувати лекційний матеріал, вивчити основні визначення;

- згідно з даними рекомендаціями підібрати та розглянути наукову літературу.

Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу може виконуватися у бібліотеці, навчальних кабінетах і лабораторіях, комп’ютерних класах, а також в домашніх умовах.

Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим планом для засвоєння студентом в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні навчальних занять.

Виконання завдань для самостійної роботи студентів є обов’язковим при підготовці до семінарських занять. Завдання виконуються студентами письмово, в зошиті для семінарських занять. Обов’язково зазначаються номер семінарського заняття і його тема, далі в стислому вигляді даються відповіді на всі запропоновані викладачем питання.

Загальний обсяг виконаного завдання має складати не менше 4 сторінок. Під час виконання завдання студент має користуватись рекомендованою літературою. Корисними можуть бути також періодичні видання.

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

З ДИСЦИПЛІНИ „СИТУАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”

(для студентів денної форми навчання)

  Найменування теми Всьо-го Лекції Семін. заняття Інд. роб. Сам. роб. Форма контролю
  МОДУЛЬ 1.Теоретичні засади ситуаційного підходу в управлінні
1. Концепція ситуаційного підходу в сучасній теорії та практиці менеджменту К1,К3,К4
2. Ситуаційні перемінні та ситуаційні теорії лідерства К1,К2,К5
3.   Методологічні аспекти ситуаційного підходу в менеджменті К1,К2,К3, К4
4. Методика ситуаційного аналізу та декомпозиція процесу діагностики ситуацій ПМК
МОДУЛЬ 2. Моделювання практичної реалізації управлінських рішень за результатами ситуаційного аналізу
5. Управління стратегічни-ми ситуаціями К1,К2,К4, К5
6. Технологія прийняття управлінських рішень в умовах ризику та невизначеності ситуацій К2,К3,К5
7. Управління персоналом в проблемних ситуаціях - ПМК
             
  Всього  
                   

Форма контролю - ПМК

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...