Главная Обратная связь

Дисциплины:


Цілі державної регіональної економічної політики.У ринкових умовах господарювання регіональна економічна політика стає вагомим інструментом просторового регулювання соціально-економічного розвитку. Формування і реалізація регіональної економічної політики ґрунтується на чітко визначеній системі цілей як загального, так і специфічного характеру. Вони мають постійний пріоритетний характер вирішення завдань розвитку національної економіки. Система економічних і соціальних цілей повинна враховувати інтереси усіх верств населення, трудових колективів, підприємців, а також інтереси суб'єктів, зацікавлених у їх здійсненні на усіх рівнях управління народним господарством. Головна мета державної регіональної економічної політики охоплює певні групи підцілей в економічній, соціальній та екологічній сферах. Особливого значення набуває система підцілей, зорієнтована на успішне здійснення економічної реформи, підтримку недержавного сектора економіки, формування конкурентного середовища. Дуже актуальним є надання соціального спрямування регіональній економічній політиці, яка має забезпечити високий рівень добробуту народу, а також його заохочення до соціального прогресу. Всі цілі мають певне співвідношення, яке гармонійно поєднується в єдиній системі розвитку всієї держави. Вони перебувають у діалектичному взаємозв'язку і є факторами стратегічного їх спрямування. При цьому стратегічна ціль, в якій акумулюється головний напрям регіональної економічної політики, визначає можливості досягнення всіх інших груп підцілей. їх вирішення залежить від соціально-економічної ситуації в державі і регіонах, вони можуть змінюватися, відповідним чином реагуючи на нагальні потреби та протиріччя регіонального розвитку.

В процесі реалізації будь-якої цілі, вона, виходячи з певних обставин, може бути значно деталізована стосовно конкретних сфер суспільного розвитку.

Так, наприклад, у економічній сфері вона полягає:

у досягненні економічно доцільного рівня комплексності господарства регіонів та раціональної її структури;

у створенні економічних передумов для розвитку підприємництва та ринкової інфраструктури, проведення земельної реформи та приватизації державного майна, інших ринкових перетворень;

у створенні і розвитку спеціальних (вільних) економічних зон;

в удосконаленні економічного районування країни.

Головною метою державної регіональної економічної політики у соціальній сфері є:

реалізація конкретних заходів, спрямованих на стабілізацію рівня життя всіх верств населення з поступовим підвищенням рівня добробуту;

запровадження єдиних соціальних стандартів та посилення всіх форм соціального захисту населення;

забезпечення продуктивної зайнятості населення через ефективне регулювання регіональних ринків праці та міграційних процесів;сприяння покращенню демографічної ситуації з метою збільшення тривалості життя та забезпечення природного приросту населення в регіонах;

формування раціональної системи розселення населення на основі збереження існуючих та створення нових населених пунктів, активізації невеликих сільських та малих міських поселень, регулювання великих міст, створення міст-супутників.

На сучасному етапі екологічного розвитку важливого значення набула екологічна сфера. Тут головною ціллю має бути:

запобігання забрудненню довкілля та ліквідація його наслідків;

впровадження механізму раціонального природокористування;

збереження унікальних територій та природних об'єктів.

Підсумовуючи сказане, варто зазначити, що найвищою стратегічною ціллю державної регіональної економічної політики має бути вирівнювання соціально-економічного розвитку регіонів. Адже побудова соціалістичної держави, яка проголошена Конституцією України, по своїй суті означає забезпечення єдиних життєвих стандартів для всіх громадян держави, незалежно від місця їх праці і проживання.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...