Главная Обратная связь

Дисциплины:


Складові елементи механізму реалізації державної регіональної економічної політики.Механізм державної регіональної економічної політики базується на законах і законодавчих актах. Він визначає взаємовідносини держави і регіонів та відповідні організаційні структури і системи управління соціально економічними процесами. На сучасному етапі економічного розвитку, в ринкових умовах господарювання, через законодавчу базу держава здійснює політику, спрямовану на підвищення економічної самостійності територій. Водночас держава координує діяльність місцевих органів влади на основі визначення співвідношень державного і місцевого бюджетів розвитку інфраструктурних об'єктів місцевого та загальнодержавного призначення, формування централізованих і регіональних фондів різного цільового призначення.

Основними складовими цілісного механізму реалізації державної регіональної економічної політики України, як визначено діючими нормативними документами, виступають:

v відповідна законодавчо-нормативна база,

v бюджетно-фінансове регулювання регіонального розвитку, прогнозування і програмування,

v капіталовкладення та їх розподіл між регіонами

v посилення ролі місцевого самоврядування

v розвиток різних форм територіальної організації продуктивних сил (створення спеціальних економічних зон, міжрегіональне та прикордонне співробітництво тощо).

 

24. Державні програми розвитку регіонів.

Важливе значення для наукового обґрунтування розвитку регіонів має розробка схеми розвитку і РПС України та її регіонів. Другим важливим документом, необхідним для розвитку регіонів має бути державна програма їх соц.-економічного розвитку. Вона повинна складатись з 3 основних розділів: аналітично-прогнозного, системи основних показників, балансових показників. Перший розділ містить результати аналізу основних тенденцій розвитку економічного регіону. Другий – чисельність та структуру зайнятого населення, показники розвитку матер виробництва й соц. сфери, зовнішньоекономічної діяльності. Третій - рекомендації до використання основних балансових розрахунків, необхідних для розробки програми. Усі розділи програми соц.-економічного розвитку територій взаємопов’язані між собою і спрямовані на досягнення основних, визначених програмою цілей. Планомірність і керованість є важливою закономірністю у розміщенні і розвитку ПС, що ґрунтується на теоретичних засадах “планування розвитку” як синтезу державного регулювання, індикативного планування та економічної прогнозування. В Україні в теперішній час щороку розробляється Державна програма економічного і соціального розвитку держави, самостійними розділами якої є аналогічні програми, що формуються в областях. В обласних програмах наводиться: загальна характеристика демографічних процесів, стан господарської системи області, зовнішньоекономічна діяльність, характеристика екологічної ситуації, залучення іноземних інвестицій тощо. Одним з інструментів забезпечення планомірного розвитку ПС є Державні програми соц-економічного розвитку регіонів, які розробляються відповідно до постанов Кабінету міністрів України. Головна мет їх розробки – формування на території регоіну ефективного господарського комплексу на основі раціонального використання наявного ресурсного потенціалу території. Ці програми дають змогу Кабміну України, відповідним міністерствам та відомствам приймати обгрунтовані рішення щодо регіональної економічної політики з урахуванням спеціалізації певних територій, їх природно-кліматичних умов, ресурсних можливостей та соціальних особливостей.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...