Главная Обратная связь

Дисциплины:


Галузева структура економіки та тенденції її розвитку.Економіка будь-якої країни є народногосподарський комплекс, що виникає на базі соціального та економічного розвитку, міжрегіонального поділу праці та процесів інтеграції.

Галузева структура народногосподарського комплексу відображає співвідношення, зв'язки і пропорції між великими групами галузей.

Весь народногосподарський комплекс підрозділяється на групи галузей:

галузі матеріального виробництва: промисловість, будівництво, сільське господарство, а також галузі, пов'язані з постачанням населення продукцією, тобто заготівлі, матеріально-технічне постачання, торгівля і громадське харчування;

галузі невиробничої сфери: житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування, транспорт, зв'язок і т. п.;

соціальне обслуговування населення: охорона здоров'я, наука, культура і мистецтво, просвітництво, галузі управління і оборони.

Для вивчення будь-якого народногосподарського комплексу велике значення має галузева функціональна класифікація. Вона включає чотири групи галузей: 1) первинні - видобувна промисловість і сільське господарство; 2) вторинні - обробна промисловість; 3) транспорт, торгівля, житлове будівництво, охорону здоров'я, що обслуговують виробництво і населення; 4) управління, наука і наукове обслуговування.

Розвиток виробництва призводить до постійного виділенню нових галузей виробництва, особливо на базі науково-технічного прогресу. При цьому йде процес зниження частки видобувних галузей за рахунок зростання наукомістких.

Для сучасної структури народного господарства характерною рисою є наявність галузевих і міжгалузевих комплексів. Причому все більшою мірою в даний час йде процес зміцнення виробничих зв'язків, інтеграції різних ступенів виробництва. Склалися такі міжгалузеві комплекси, як паливно-енергетичний, металургійний, машинобудівний, хіміко-лісовий, будівельний, агропромисловий, транспортний. Всі ці комплекси мають у свою чергу складну і диференційовану структуру.

В умовах розвитку ринкових відносин все більшого значення набуває інфраструктура. Інфраструктура - це сукупність матеріальних засобів для забезпечення виробничих та соціально-побутових потреб. Вона підрозділяється на виробничу та соціальну. Виробнича інфраструктура включає транспорт, зв'язок, складське і тарне господарство, матеріально-технічне постачання, інженерні споруди, теплотраси, водопровід, комунікації та мережі, газо-і нафтопроводи, іригаційні системи і т. д.; соціальна - пасажирський транспорт, комунально-побутове господарство міст і населених пунктів. Інфраструктура як виробнича, так і соціальна грає найважливішу роль в комплексності народного господарства і в освоєнні нових територій. Сучасна промисловість характеризується високим рівнем спеціалізації. У результаті поглиблення суспільного поділу праці виникло безліч галузей, підгалузей і видів виробництв, що утворять у своїй сукупності галузеву структуру промисловості, яка визначається багатьма громадськими та економічними факторами. Основними з них є: рівень розвитку виробництва, технічний прогрес, суспільно-історичні умови, виробничі навички населення, природні ресурси. Найбільш істотним фактором, що визначає зміни галузевої структури промисловості, виступають науково-технічний прогрес та його основні напрямки - автоматизація, комп'ютеризація і механізація виробництва, вдосконалення технологій, спеціалізація і кооперування виробництва. Зміна та вдосконалення галузевої структури промисловості під впливом науково-технічного прогресу відбуваються безперервно.У чинній на сьогоднішній день класифікації промисловості виділено п'ять комплексних галузей. Так, паливно-енергетичний комплекс включає галузі паливної та енергетичної промисловості (вугільну, нафтову, газову, сланцеву, торф'яну, електроенергетику). Науково-технічний прогрес надає особливо великий вплив на галузеву структуру машинобудування, де отримують розвиток такі галузі, як електротехнічна, приладобудівна з підгалузями: виробництво засобів обчислювальної техніки, приладів контролю і регулювання складних технологічних процесів, роботів і т. д. створені нові підгалузі в металургійній , хімічної та інших галузях промисловості.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...