Главная Обратная связь

Дисциплины:


Повторний інструктаж.Інструктажі

1.Проведений інструктаж регламентується ‘Типовим положенням про ынструктажі' , затвердженим Міністерством Надзвичайних ситуацій 29.09. 2003 р.

2. Інструктажі проводяться з метою поповнення знань працівників з питань О.П.

3. Інструктажу підлягають всі працівники незалежно від стажу , роботи , та ті що приймали на роботу.

4. Інструктаж проводиться по мірі необхідності чи зміні форми чи роду роботи.

5. Результат інструктажів записується в журнал Реєстрації інструктажів з питань О,П, , який повинен бути пронумерований , прошнурований та скріплений гербовою печаткою.

Види інструктажів:

- вступний

- первинний ( на робочому місці)

- повторний

- позаплановий

- цільовий

Вступний інструктаж

Вступний інструктаж з питань О,П, проводиться:

- з усіма працівниками , які щойно прийняті на роботу;

- з працівниками , які перебувають у відрядженні на підприємстві і беруть безпосередню участь у виробничому процесі;

- з учнями , вихованцями , та студентами в навчально-виховних закладах.

Вступний інструктаж проводиться спеціалістом з О.П. На великих підприємствах відповідні фахівці. Вступ. інструктаж проводиться в кабінеті О.П. або в приміщені що спеціально для цього обладнане . Інструктажі проводяться за програмою, яка розробляєть службою О.П. з урахуванням особливості виробництва. Записи про проведення вступного інструктажу робляться у спеціальному журналі . Проведення вступного інструктажу з учнями реєструється в журналі обліку навчальної роботи, а з учнями та вихованцями – у робочому журналі керівника гуртка , секції тощо.

Первинний інструктаж

Первинний інструктаж проводиться на робочому місці до початку роботи:

- з працівниками, прийнятими на підприємство;

- з працівником , який перевівся з одного цеху виробництва до іншого ;

- з працівником , який буде виконувати нову для нього роботу;

- з відрядженим працівником, який бере безпосередню участь у процесі;

- зі студентом , учнем та вихованцем, який прибув на виробничу практику;

Первинний інструктаж проводиться індивідуально або групою осіб, спільною за фахом, за програмою , складається з урахування вимог інструктажу з О, П,

Програма первинного інструктажу розробляється керівником цеху, дільниці , узгоджується із службою О.П. і затверджується керівником підприємства.

Усі робітники , у тому числі випускники професійно-навчальних закладів, після первинного інструктажу на робочому місці мають пройти протягом 2-15 змін стажування під керівництвом досвідчений робітників. Керівник підприємства має право своїм розпорядженням або наказом звільнити від проходження стажування робітника, стаж якого за проф.. не менш 3 років.Повторний інструктаж.

Повторний інструктаж проводиться на робочому місці з усіма працівниками: на роботах з підвищеною небезпекою – 1 раз у квартал, та інших роботах – 1 раз на півріччя.

Повторний інструктаж проводиться індивідуально або з групою працівників, які виконують однотипні роботи, за програмою первинного інструктажу в повному обсязі.

Позаплановий інструктаж.

Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці або в кабінетах з О.П.:

- при введенні в дію нових або переглянутих нормативних актів про О.П., а також при внесенні змін та доповнень до них,

- при зміні технологічного процесу, зміні або модернізації устаткування, приладів та інструменту, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на О.П.;

- при порушенні працівником, студ., учнем або вихованцем нормативних актів про О.П. , що можуть призвести або призвели до травми , аварії чи отруєння;

- на вимогу працівників органу державного нагляду за О.П. вищої господарської організації або державної виконавчої влади у випадку, у випадку якщо виявлено незнання прийомів праці чи нормативних актів про О. П.;

- при перерві в роботі більше ніж 30 календарних днів – для робіт з підвищеною , а для решти робіт – більше ніж 60 днів.

Позаплановий інструктаж проводиться індивідуально або з групою працівників, спільною за фахом, обсяг і зміст інструктажу визначається в кожному окремому випадку залежно від обставин, що спричинили необхідність цього проведення.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...