Главная Обратная связь

Дисциплины:


В результаті розгляду теоретико - практичних питань студент повинен. - розкрити сутність поняття прогнозування та планування на підприємстві;вміти:

- розкрити сутність поняття прогнозування та планування на підприємстві;

- орієнтуватися в етапах планування;

- засвоїти методику проведення стратегічного, тактичного та оперативного планування.

План семінару:

1. Поняття «проноз», сутність прогнозування попиту, ринкової кон’юнктури.

2. Основні методологічні підходи до прогнозування. Основна мета та завдання прогнозу.

3. Види прогнозу: прогноз збуту та прогноз технічного розвитку.

4. Методи прогнозування.

5. Поняття планування на підприємстві. План економічного розвитку.

6. Довгострокове, середньострокове та короткострокове планування.

7. Основні етапи стратегічного планування.

8. Тактичне планування діяльності підприємства.

9. Оперативне планування діяльності підприємства.

Терміни та поняття:

Прогнозування, стратегія, портфель замовлень, планування, ціль, види планів, виробництво, програма підприємства.

Основні положення:

Прогноз (з грец. передбачення) – є науково обґрунтована гіпотеза щодо ймовірного майбутнього стану підприємства, діяльності його підрозділів та ділянок, а також економічних показників його розвитку

Прогнозування попиту - передбачення майбутнього попиту на товари і послуги з метою кращого обґрунтування відповідних виробничих планів. Воно поділяється на: короткострокове (кон'юнктурне), середньострокове і довгострокове.

Прогнозування ринкової кон'юнктури - передбачення економічної ситуації, яка може скластися на ринку в майбутньому. Вона характеризується рухом цін, відсоткових ставок, валютного курсу, заробітної плати, дивідендів, а також динамікою виробництва та споживання.

Основною ціллю прогнозування на підприємстві – є найточніше передбачення далекої й близької перспективи свого розвитку, для запобігання економічних ризиків і вибору правильного курсу розвитку.

Найважливішими видами прогнозів в умовах ринку є прогноз збуту і прогноз технічного розвитку підприємства.

Методи прогнозу класифікуються за різними критеріями:

1. Кількісні методи:екстраполяція тренда, прогнозування на базі індикаторів, регресивний аналіз.

2. Якісні методи : метод Дельфі ,сценарій .

Планування - це складова частина управління, яка полягає в розробці і практичному втіленні планів, визначає майбутній стан діяльності підприємства, засоби та способи його досягнення.

Довгострокові плани включають загальні питання диверсифікації, політики власності, роль і характер закордонної діяльності і т. п.

Основне завдання середньострокового планування - вибір засобів для виконання поставлених цілей, які визначаються довгостроковим планом. Рішення, які приймаються в процесі розробки середньострокових планів, орієнтовані на близьке майбутнє (5 років).У середньострокових планах відображаються такі види діяльності фірми: загальна кадрова політика, загальна виробнича стратегія, нова продукція, загальна фінансова політика, загальна політика збуту і т. п.

Короткострокове планування - це планування використання фізичних ресурсів, яке призначене вирішувати конкретні внутрішні проблеми. Короткострокові плани повинні відповідати довгостроковому плану. Короткострокові плани розробляються на один - два роки з деталізацією їх показників по кварталах та місяцях.

Функціональні (тактичні) плани характеризують окремі види діяльності підприємства в умовах ринку. Основні різновиди функціональних (тактичні планів):

- план виробництва продукції (виробнича програма);

- план розвитку науки та техніки;

- план підвищення економічної ефективності виробництва;

- план капітальних вкладень і капітального будівництва;

- план матеріально-технічного забезпечення;

- план праці і кадрів;

- план з витрат виробництва і реалізації продукції;

- фінансовий план;

- план соціального розвитку колективу підприємств і об’єднань;

- план заходів з охорони природи і раціонального використання природних ресурсів.

Стратегічне планування - це управлінський процес створення і підтримки стратегічної відповідності між цілями фірми, її потенційними можливостями і шансами в сфері маркетингу.

Основні етапи стратегічного планування подано схематично

 

 


Тактичне планування - короткочасна економічна поведінка, яка розрахована на відносно короткочасний період, виходячи з поточної ситуації. До тактичного планування будь-якого підприємства відноситься розробка середніх і короткострокових планів.

Оперативне планування діяльності підприємства - це поточне, виробничо-фінансове і виконавче планування на короткий період часу, орієнтоване на доповнення, деталізацію, внесення коректив до накреслених раніше планів і графіків робіт.

Питання для перевірки:

1. Сутність планування на підприємстві.

2. Прогнозування : ціль та принципи.

3. Методи прогнозування.

4. Внурішньосистемне планування.

5. Довгострокове планування.

6. Середньострокове планування.

7. Короткострокове планування.

8. Різновиди тактичних планів.

9. Сутність стратегічного планування.

10. Різновиди стратегії.

11. Тактичне планування.

12. Напрями роботи оперативного планування.

Завдання для самостійної роботи студентів.

Використовуючи теоретичні матеріали, рекомендовану літературу підготувати відповіді на тестові та контрольні запитання, а також реферати на теми:

1. Розробка прогнозу і формування портфеля замовлень в умовах ринку.

2. Значення внутрішньофіромового планування.

3. Роль стратегічного планування в ринкові економіці України.

4. Економічна стратегія підприємства.

5. Проблеми вдосконалення внутрішньо фірмового планування в умовах ринкової системи господарювання.

6. Роль планування на сільськогосподарських підприємствах.

7. Етапи планування на підприємствах різних форм власності аграрного сектору України.

 

ЗАНЯТТЯ 13.

(2 год.)

Тема: Виробнича програма підприємства.

Мета: Опанувати сутність та основні поняття виробничої програми. Засвоїти основні показники виробничої програми.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...