Главная Обратная связь

Дисциплины:


ЧЕРКАСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ТЕХНІКУМЧЕРКАСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Заступник директора
з навчальної роботи
__________ Колібабчук В. І
«____» __________20011 р.


 

„Монтаж, експлуатація та ремонт електроустаткування”

 

Методичні вказівки з виконання розрахунково-графічної роботи

на тему: „Розрахунок асинхронного електродвигуна за відомими розмірами магнітопроводу”

для студентів спеціальності 505070104

усіх форм навчання

 

Розробив:
Викладач спеціальних дисциплін
В. І. Гайдай

 

 

Розглянуто і затверджено цикловою комісією
профілюючих дисциплін спеціальності
5.090609
Протокол № ____ від «____» ________ 2011р.
Голова комісії________________Сахно М. М.

 

 

ЧЕРКАСИ


Загальні вказівки

Методичні вказівки надають можливість студентам ознайомитись з основними етапами розрахунку асинхронного електродвигуна за відомими розмірами магнітопроводу, що проводяться в розрахунково-графічній роботі (РГР) і регламентують основні вимоги щодо їх оформлення. Використання даного видання в навчальному процесі дозволить підвищити рівень підготовки майбутніх фахівців.

Подані навчально-методичні матеріали закріплюють основні теоретичні положення, полегшують виконання роботи, прищеплюють практичні навички до самостійного виконання розрахунків.

Загальні вимоги до оформлення пояснювальних записок викладено в ГОСТ 2.105-79.

Титульний аркуш є першим аркушем. За титульним аркушем в пояснювальну записку вкладається завдання на РГР. Пояснювальна записка складається на аркушах формату А4 (210x297 мм) за ГОСТ 2.301-68.Для аркушів пояснювальної записки передбачений основний напис текстових документів (форма 2а). Текст виконується машинописним чи рукописним способами чорним чорнилом. Таблиці, малюнки, схеми необхідно оформляти простим олівцем. Відстань від рамки до межі тексту на початку рядків не менше 5 мм, в кінці рядків не менше 3 мм, відстань від верхнього чи нижнього рядка тексту до верхньої чи нижньої внутрішньої рамки аркуша повинна бути не менше 10 мм.

Порядок ведення розрахункової частини повинен відповідати такій схемі: шукана величина – формула – підстановка значень в формули в суворій відповідності – відповідь. В формулах, в якості символів, слід використовувати літерні позначення величин і числових коефіцієнтів, що входять в формулу, вони повинні бути розшифровані безпосередньо під формулою. Розшифровку кожного символу дають з нового рядка в тій послідовності, в якій вони приведені в формулі. Перший рядок розшифровки повинен початися зі слова “де” без двокрапки після нього. Одиниця вимірювання однієї і тієї ж величини в межах РГР повинна бути постійною і відповідати ГОСТ 8.417-81.Формули в записці нумерують числами в межах розділу. Номер формули складається з номеру розділу і порядкового розділу самої формули, розділених крапкою, номер формули вказують з правого боку аркуша на рівні формули, в круглих дужках, посилання в тексті на порядковий номер формули дають в дужках.

Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми) слід розміщувати у записці безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання у пояснювальній записці.

Креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, розміщені у записці, мають бути виконані відповідно до вимог стандартів "Единой системы конструкторской документации".

Ілюстрації можуть мати назву, яку розміщують безпосередньо під ними. За необхідності під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані (підрисунковий текст).

Ілюстрація позначається словом "Рисунок _____", яке разом з назвою ілюстрації розміщують після пояснювальних даних, наприклад: "Рисунок 3.1 – Схема ввімкнення приладів для зняття характеристик короткого замикання асинхронного електродвигуна".

Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією у межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених у додатках.

Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, відокремлених крапкою, наприклад: рисунок 3.2 – другий рисунок третього розділу.

В кінці пояснювальної записки приводять перелік літератури. Всі сторінки тексту нумерують.

Для аркуша графічної частини згідно з ГОСТ 2.104 передбачений основний напис.

Графічною частиною є розгорнута схема обмотки, що виконується на одному аркуші формату (А1), або (А2).

 

Шифр: 5.090609 РГР МЕР 000 ЗП. – Пояснювальна записка

5.090609 РГР МЕР 000 Е4. – Графічна частина


Завдання на розрахунково-графічну роботу у відповідності із списком журналу навчальних занять.

№ п/п Тип електродви гуна Ротор коротко замкнутий, Z2 Dа1 Dі1 l1 Повітряний проміжок, δ Число пазів статора, Z1   b1   b2   m   h   e   η cosφ Частота обертання хв-1 Схема з’єднання Uн ,В обмотки статора Матеріал провідників Клас нагрівостійкості Потужність орієнтована Рн, кВт Примітка  
 
1. 4АМ100S2У3 0,45 9,1 11,3 3,5 14,1 0,5 86,5 0,89 Δ/Y 380/660 Мідь В  
2. 4АМ100S4У3 0,30 4,9 7,1 3,0 15,8 0,5 82,0 0,83 Δ/Y 380/660 Мідь В  
3. 4АМ100L6У3 0,30 5,4 7,5 3,0 15,4 0,5 81,0 0,73 Δ/Y 380/660 Мідь Е 2,2  
4. 4АМ112М2У3 0,60 10,5 12,6 3,5 15,1 0,5 87,5 0,88 Δ/Y 380/660 Мідь В 7,5  
5. 4АМ112М4У3 0,30 6,5 8,2 3,5 14,3 0,5 85,5 0,85 Δ/Y 380/660 Мідь В 5,5  
6. 4АМ112МВ6У3 0,30 4,3 5,7 3,0 15,6 0,5 81,0 0,81 Δ/Y 380/660 Мідь Е  
7. 4АМ132М2У3 0,60 10,2 13,4 4,0 16,5 0,9 88,0 0,90 Δ/Y 380/660 Мідь В  
8. 4АМ132S4У3 0,35 6,1 9,2 3,5 17,8 0,9 87,5 0,86 Δ/Y 380/660 Мідь В 7,5  
9. 4АМ132S6У3 0,35 4,8 6,6 3,5 16,0 0,9 85,0 0,80 Δ/Y 380/660 Мідь Е 5,5  
10. 4АМ90L6У3 0,25 4,7 6,6 2,7 13,8 0,5 74,0 0,74 Δ/Y 380/660 Мідь В 1,5  
11. 4АМ90L2У3 0,4 8,1 10,1 3,2 12,6 0,5 84,5 0,88 Δ/Y 380/660 Мідь В  
12. 4АМ90L4У3 0,25 4,8 6,5 3,0 12,9 0,5 80,0 0,83 Δ/Y 380/660 Мідь Е 2,2  
13. 4АМ80А2У3 0,35 6,8 8,5 3,0 11,6 0,5 81,0 0,85 Δ/Y 380/660 Мідь В 1,5  
14. 4АМ160S2У3 0,80 8,7 11,9 4,0 20,0 1,0 88,0 0,90 Δ/Y 380/660 Мідь В  
15. 4АМ160S4У3 0,5 7,3 9,9 3,7 20,5 1,0 89,0 0,88 Δ/Y 380/660 Мідь Е  
16. 4АМ160S6У3 0,45 6,1 8,2 3,7 18,8 1,0 86,5 0,82 Δ/Y 380/660 Мідь В  
17. 4АМ180S2У3 1,00 9,2 12,9 4,0 24,7 1,0 89,5 0,89 Δ/Y 380/660 Мідь В  
18. 4АМ180S4У3 0,6 8,2 11,0 3,7 24,0 1,0 90,5 0,89 Δ/Y 380/660 Мідь Е  
19. 4АМ180М6У3 0,5 5,0 7,2 3,7 26,5 1,0 88,0 0,85 Δ/Y 380/660 Мідь В 18,5  
20. 4АМ200М2У3 0,9 10,5 14,9 4,0 28,2 1,0 91,0 0,89 Δ/Y 380/660 Мідь В  
21. 4АМ200М4У3 0,7 9,4 12,3 3,7 24,5 1,0 91,0 0,89 Δ/Y 380/660 Мідь Е  
22. 4АМ200М6У3 0,5 6,2 8,4 3,7 25,7 1,0 90,0 0,86 Δ/Y 380/660 Мідь В  
23. 4АМ80А4У3 0,25 4,4 6,0 2,5 12,1 0,5 75,0 0,81 Δ/Y 380/660 Мідь Е 1,1  
24. 4АМ80В6У3 0,25 4,3 6,0 2,5 13,0 0,5 74,0 0,74 Δ/Y 380/660 Мідь В 1,1  
25. 4АМ80В2У3 0,35 6,8 8,5 3,0 11,6 0,5 83,0 0,87 Δ/Y 380/660 Мідь Е 2,2  
26. 4АМ112МА8У3 0,30 4,5 6,3 3,0 17,5 0,5 76,5 0,71 Δ/Y 380/660 Мідь Е 2,2  
27. 4АМ132S8У3 0,35 4,8 7,1 3,5 17,6 0,9 0,7 Δ/Y 380/660 Мідь Е  
28. 4АМ160S8У3 0,45 6,8 9,2 3,7 19,1 1,0 0,75 Δ/Y 380/660 Мідь Е 7,5  
29. 4АМ180М8У3 0,50 5,0 7,2 3,7 26,5 1,0 0,83 Δ/Y 380/660 Мідь Е  
30. 4АМ200М8У3 0,50 6,2 8,4 3,7 25,7 1,0 88,5 0,8 Δ/Y 380/660 Мідь В 18,5  
31. 4АМ100L8У3 0,30 5,4 7,5 3,0 15,4 0,5 0,73 Δ/Y 380/660 Мідь Е 1,5  
32. 4АМ90LA8У3 0,25 4,7 6,6 2,7 13,8 0,5 0,66 Δ/Y 380/660 Мідь Е 0,75  
33. 4АМ90LВ8У3 0,25 4,7 6,6 2,7 13,8 0,5 0,7 Δ/Y 380/660 Мідь Е 1,1  
                                                             

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ

ЗАВДАННЯ

На виконання розрахунково-графічної роботи

з дисципліни:„Монтаж, експлуатація та ремонт електроустаткування”

на тему: „Розрахунок та технологія ремонту асинхронного електродвигуна за відомими розмірами магнітопроводу”

студенту спеціальності „5.090609_____курсу,_____групи.

_________________________________________________

 

1.Вихідні дані

1.1 Електродвигун________________________________________­­­___    
1.2 Висота осі обертання Н ______
1.3 Тип ротора   ______
1.4 Виконання двигуна   ______

 

2. дані обміру осердя статора

 

2.1 Зовнішній діаметр пакету сталі статора Dа ______
2.2 Внутрішній діаметр осердя статора Di ______
2.3 Повна довжина осердя статора 1 ______
2.4 Повітряний проміжок ______
2.5 Число пазів статора Z1 ______
2.6 Форма паза статора і його розміри, мм: b1 ______
    b2 ______
    m ______
    h ______
    е ______
       
  3.Технічні вимоги замовника    
       
3.1 Синхронна частота обертання хв ______
3.2 Схема з'єднання обмотки статора   ______
3.3 Номінальна напруга обмотки статора U, В ______
3.4 Коефіцієнт потужності cosφ ______
3.5 Коефіцієнт корисної дії η,% ______
3.6 Клас нагрівостійкості ізоляції   ______
       
Графічна частина_____________________________________    
4.1 Розгорнута схема обмотки______________________________    

 

Дата отримання завдання „_____”________ 200__ р

Строк здачі роботи „_____”________ 200__ р

 

Завдання видав____________/ /.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...